Home

Hur kan man öka livskvaliteten hos äldre människor

Hälsoinnovationer ökar livskvalitet hos äldre. Preventiv hälsa handlar inte bara om att få unga och friska människor att röra på sig, äta nyttigt och leva hälsosamt. Minst lika viktigt är innovationer som förbättrar hälsa, säkerhet och livskvalitet i alla livets faser, även hos kroniskt sjuka och gamla Öka livskvaliteten hos våra äldre. I många andra länder har äldre människor en helt annan status. En person som levt ett helt liv och har massor erfarenheter för de yngre att lära sig av. När en äldre person talar så lyssnar man noga och med full respekt energibehovet minkar när man blir äldre, vilket kan påverka hur mycket man rör på sig. Det är svårt att äta lika mycket som unga utan att gå upp i vikt. Se till att man äter mat som innehåller olika näringsämnen. Brist på näringsämnen kan öka risken till ökad känslighet för infektioner och nedsatt muskelstyrka Livskvalitet för äldre i Norden. Vi lever allt längre och andelen äldre i Norden ökar. Det här projektet har haft som mål att ta reda på hur vi kan skapa en stimulerande och meningsfull tillvaro även högt upp i åren. Vårt arbete med att förbättra livskvaliteten för äldre i Norden forstätter inom ramen för det nya projektet.

Utredaren ska lämna förslag till hur förutsättningarna för kommunernas och landstingens förebyggande arbete kan utvecklas och bidra till att främja äldre personers hälsa, trygghet och självbestämmande, hur den äldre befolkningens intresse att investera i sin egen hälsa kan påverkas, hur det förebyggande arbetet även kan bli en mer integrerad uppgift i all vård och omsorg för. Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, hos riksdagen. Stödja äldre personers vilja. Många äldre personer med behov av omsorg har nedsatt beslutsförmåga. Socialstyrelsen har tagit fram ett material som ger råd om hur man kan stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja

Hälsoinnovationer ökar livskvalitet hos äldre RIS

  1. Så fungerar kroppen Så åldras kroppen. Kroppens organ kan fungera bra i hög ålder, även om risken för sjukdomar ökar ju äldre vi blir. Att röra på sig, äta bra mat och att umgås med andra regelbundet kan påverka din hälsa positivt
  2. Äldre - psykisk hälsa. Allt fler lever tills de är 75 år eller äldre och snart är en fjärdedel av vår befolkning över 65 år. Det psykiska välbefinnandet är också större i åldersgruppen 65-84 år jämfört med de yngre åldersgrupperna. Samtidigt är suicidtalen högre bland äldre, och allra högst bland män över 84 år
  3. Idag delas äldre människor in i två grupper, yngre äldre och äldre äldre. Yngre äldre är personer mellan 65-79. Med äldre äldre avses personer som är 80 år och äldre (Ragneskog, 2011). Med stigande ålder ökar risken att drabbas av demens, men alla äldre utvecklar inte demens
  4. nes- och koncentrationssvårigheter vilket på sikt kan öka lidandet hos den äldre (Socialstyrelsen, 2012). nätverk kan påverka livskvaliteten positivt

befolkningen består av en större andel äldre är att medellivslängden ökar. SCB:s prognoser visar att medellivslängden bland kvinnor beräknas öka till 89 år och bland män till 87 år fram till år 2060 i jämförelse med dagens medellivslängd på 84 år bland kvinnor och cirka 80 år bland män (SCB, 2015) Människor som får möjlighet att fortsätta jobba långt upp i åldern, men på egna villkor, mår bättre. Att stimulera entreprenörskap bland äldre kan vara ett effektivt sätt att öka arbetskraftsutbudet och minska påfrestningarna på pensionssystemet samtidigt som man höjer livskvaliteten hos de äldre, konstaterar forskare vid Linnéuniversitetet förbättra livskvaliteten hos dessa personer. omvårdnadsåtgärder som ökar livskvalitet hos patienter med Alzheimers sjukdom. Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt som är baserad på nio valda vetenskapliga artiklar som har granskats och Idag är det den tredje största orsaken till död hos människor i västvärlden

Tekniska lösningar kan också bidra till ökad tillgänglighet och boendekvalitet, men innebär också utmaningar för många äldre. Anledningar till att använda existerande teknologi kan indikera hur teknik bör utformas och introduceras för att öka användbarheten för denna grupp av användare Människor kan leva i en miljö där tillgång till hälso- och sjukvård är låg samt kvalitén på vården är låg, vilket kan medföra ett ogynnsamt åldrande (WHO, 2020). För att kunna möjliggöra ett hälsosamt åldrande behöver dessutom deltagandet och engagemanget öka hos den äldre. Det krävs också e Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande att man kan tala om det som ett folkhälsoproblem. Symtomen vid depression skiljer sig mellan yngre och äldre personer. Depressioner hos äldre personer visar ofta ett långdraget förlopp och symtomen är mindre tydliga

Men den allra viktigaste uppgiften vi forskare har är att ge gamla människor en lycklig, aktiv och frisk ålderdom. Se inslaget om att bromsa åldrandet i Vetenskapens värld på måndag 15/12. Välkommen till vår årliga konferens om hur en personcentrerad vård kan öka livskvaliteten för människor med kognitiva sjukdomar. Två heldagar med några av Sveriges främsta experter inom demensområdet. Konferensen heter Demenssjukdom och kognitiv svikt hos öka livskvaliteten genom att agera professionellt i sitt omvårdnadsarbete. Äldre patienters sexualitet är inget som talas om i vardagen inom vård- och omsorgsarbetet vilket kan bero på föråldrade övertygelser att äldre människor inte har ett sexuellt behov. SYFTE: Att belys

Livskvalitet hos personer med funktionsnedsättning Grundläggande faktorer som kan påverka livskvaliteten hos äldre personer med funktionshinder enligt en irländsk studie är deras hälsa, den sociala samhörigheten, att vara sig själva samt den ekonomiska säkerheten (Murphy, Cooney, Shea, & Casey, 2009) Vi på psoriasisförbundet vill öka och sprida kunskap om sjukdomen, ge stöd till positiva livsstilsval, och bidra till en ökad livskvalitet hos psoriasissjuka. Psoriasisförbundet gjorde 2006 en medlemsundersökning där 2000 personer bland annat fick svara på hur de upplevde sin sjukdom och om de hade andra diagnoser än psoriasis Hur vi åldras invändigt och utvändigt skiljer sig från person till person, på vissa märks det tidigt medan det hos andra märks senare. Vad som är hemligheten bakom ett långt liv är det ingen som riktigt vet, men ser man till att leva hälsosamt kan man öka livslängden. Tecken på att vi åldra bland äldre människor, omkring två tredjedelar är över 65 år när diagnosen ställs. Syfte: syftet med studien var att beskriva hur cancer påverkar livskvaliteten hos människor. Me-tod: Studien är en litteraturstudie som baseras på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativt och delvis kvantitativt innehåll Trots att smärtlindring kan höja livskvaliteten får många äldre ingen behandling mot sin värk. Frida Andersson Johansson. Publicerad 2016-05-27. - Smärta är inte en ofrånkomlig konsekvens av att bli äldre. Äldre som lider av smärta bör därför behandlas mot detta, hur gamla de än är. Sjukvården har en utmaning här, säger.

Öka livskvaliteten hos våra äldre Personlig Assistans Ume

Äldres hälsa och livskvalitet - Mimers Brun

Även om äldre i Sverige idag i allmänhet inte är överviktiga är det viktigt för framtida generationer att övervikt inte får fäste bland unga människor i dag. Övervikt i yngre år ökar risken för att andra sjukdomar kommer att drabba äldre i framtiden. Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste. vårdaren stärka tidsuppfattningen. Man kan använda hjälpmedel som klocka, dagstidning, årstidstecken eller almanacka. På liknande sätt försöker man öka medvetandet om var man befinner sig. Metoden kan användas i grupp eller individuellt. Realitetsorientering kräver stor lyhördhet och försiktighet hos vårdaren Visa hur det ska gå till - det kan hända att den som är dement helt enkelt inte vet vad du vill att han/hon ska göra. I så fall kan du visa honom/henne hur man ska sitta på toalettstolen. Appar kan hjälpa - det finns mobiltelefonappar som återskapar ljudet av rinnande vatten. Dessa kan användas för att underlätta urinering - Hypoglykemier kan öka risken för hjärt- och hjärninfarkter hos äldre diabetiker. I studier har man sett att äldre människor under ett år efter ett hyglykemianfall löper större risk att bli intagna på sjukhus för någon hjärt- och kärlhändelse

december 6, 2011 Trygghetslarm från Posifon ökar rörelsefriheten för äldre i Västerås kommun. Västerås är en av flera kommuner som just nu testar hur mobila personlarm kan höja livskvaliteten för äldre och funktionshindrade personer inom omsorgen För seniorer med demens. Tovertafel . Vi tar spel på allvar. Oavsett om det handlar om att bryta apati eller öka positiva känslor: spel erbjuder lösningen för äldre personer med demens. Tovertafel hjälper vård- och omsorgspersonal att förbättra sina brukares livskvalitet. Det är the genius of play Näringstillståndet påverkar hälsan, funktionsförmågan och livskvaliteten hos den äldre. Ett gott näringstillstånd ökar förutsättningarna att den äldre kan bo hemma längre och klara sig själv. Det påverkar också återhämtningen av sjukdom i positiv riktning. På så sätt kan man, genom att sträva efter ett gott. Men sammantaget hade läkemedlen inte påtagligt bättre effekt än placebo. Det stod också att antidepressiva läkemedel kan öka risken för mag-tarmblödning, hjärtpåverkan och har associerats med överdödlighet hos äldre. Antidepressiva läkemedel har kommit att användas som en billig lösning utan regelbunden uppföljning

Hur man ökar innehållet av melatonin hos människor. Reading 46 min. Contents. Varför behöver jag Det är säkert ingen uppenbarelse för någon att bristen på melatonin kan påverka människors hälsa Varför behöver jag melatonin. Huvudrollen hos det så kallade sömnhormonet är att underlätta processen att somna och eliminera. 'Att få finnas till för människor när de är som mest sårbara och behövande är en förmån, och att våga vara nära döden gör att man oerhört tydligt befinner sig mitt i livet'. Ann-Kristin har föreläst om och deltagit i många projekt, som handlat om att höja livskvaliteten hos svårt sjuka och äldre människor När det inte bekvämt Munhälsa Den Negativa konsekvenser Att de kan leva är mycket varierande, och direkt påverkar livskvaliteten för människor, särskilt i Vuxna högre. En av de vanligaste är Minskad produktion av Saliv Härrör från åldrandet i sig, utan också genom att DrogerMinskad produktion av Saliv Härrör från åldrandet Äldre människor rör sig mindre än yngre och får mindre muskelmassa. len ska användas till eller hur man ska äta. Detta kan i sin tur öka risken för undernäring som försämrar personens allmäntillstånd vilket gör det ännu svårare att äta vårdmiljöns betydelse för livskvaliteten hos demenssjuka på särskilt boende med fokus kan för anhöriga vara plågsam då det kan uppstå skuldkänslor men även oro för hur miljön speglar den demenssjukas behov (Bramble m.fl. 2009 ett behov av att studera hur relationer kan upprätthållas och stärkas efter en placering på.

Livskvalitet för äldre i Norden NV

Så ska undernäring hos äldre förhindras. Äldre 27 juli, 2021. 2017 kom en rapport från Socialstyrelsen som berättade att 40 000 personer som har äldreomsorg lider av undernäring och att fler än 100 000 riskerar att hamna där. I Sigtuna utbildar man personalen, men även seniorer som vill, för att komma tillrätta med problemet Omfattningen av depression hos äldre människor är en så stor och omfattande fråga att den måste prioriteras. För att mottagandet och behandlingen ska kunna förbättras behöver sjukvårdspersonal utbildas och få mer konkret kunskap. Till att börja med behöver vården bli bättre på att utreda medicinska, psykologiska, sociala och. Med rätt vård och rutiner kan många av de här problemen förebyggas eller minimeras. Förekomsten av trycksår kan exempelvis reduceras med så mycket som 50 % genom att man följer rätt rutiner.(6-8) Goda hygienrutiner, särskilt utformade för ömtålig, äldre hud, kan bidra till att förebygga hudirritation och infektioner Är det dags att rensa bland gamla vänner och spendera mer tid med dina nya? Fyll på med rätt typ av vänner. På samma sätt som du planerar kost, träning eller stil så kan man även planera för det sociala för att öka både välmående och höja livskvaliteten Rätt använd kan ny teknik befria människor från de begränsningar som en åldrande kropp skapar och höja livskvaliteten avsevärt. Den snabba utvecklingen inom teknikområdet ger många nya möjligheter, men också farhågor. För att kunna vara med och påverka utvecklingen krävs kunskap hos de som berörs av förändringarna

Åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och

Samtidigt ökar risken för plötsliga fall betydligt. Så, hos äldre, ökar frekvensen av skador med ca 10% var 8-10 år. Nedgångar kan orsaka både mindre skador och allvarliga frakturer (främst med skador på lårbenets proximala delar). Sådana skador leder ibland till funktionshinder, och till och med till döden samtidigt som antidepressiva mediciner inte har någon effekt på äldre människor med demenssjukdom. Om det visar sig att fysisk träning lindrar depressioner hos äldre människor med demenssjukdom så kan mycket lidande förhindras, livskvaliteten förbättras, funktionshinder minskas och tabletter med tveksam effekt sättas ut Musikterapi är en evidensbaserad akademisk och klinisk modell som kan öka den självupplevda livskvaliteten hos människor. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer lyfts musik- och sånginsatser fram som en möjlig insats i ett personcentrerat omsorgsarbete vad gäller personer med demenssjukdom

kan bidra till att skapa trygghet och bryta ensamhet för den äldre, något som i sig höja livskvaliteten och skjuta upp behovet av andra mer omfattande omvårdnadsinsatser. Motionen lyfter även att Socialstyrelsen påvisat att det finns behov av att utveckla rutiner för att upptäcka missbruk av alkohol bland äldre mellan människor är en tillgång. Våra städer, tätorter och byar ska vara platser dit människor söker sig och där vi tillsammans ger varandra god hjälp och stöd. Trygghet, trivsel och otrygghet är vanliga frågor bland äldre. Man kan bli trygg genom att vara förberedd inför olika situationer och att känna att man har goda vänner Antalet ökar med sti-gande ålder, men även i åldersgruppen 16-29 år har 10 procent en funktionsnedsättning. De allra flesta med funktionsnedsättning, 1,1 miljoner, är äldre än 65 år [7]. Antalet äldre i Norden ökar liksom i andra delar av värl-den. Enligt Nordiska Rådet kommer an-talet personer äldre än 80 år att öka frå

Delaktighet och bemötande - Kunskapsguide

Många seniorer är sociala, men för vissa ökar pensionen ensamheten. Som pensionerad kan banden till de gamla kollegerna brytas, samtidigt som egna eller jämnårigas hälsoproblem kan förhindra deltagande i aktiviteter särskilt i 80 års åldern Många äldre vuxna upplever det som kallas polyfarmasi, där många läkemedel förskrivs samtidigt, antingen av misstag eller med avsikt. Med den stora mängden biverkningar som kan uppstå från något recept, är det lätt att se hur komplicerat det kan vara när man hanterar flera • Hur ser planen ut för att upptäcka och vårda psykisk ohälsa bland äldre? Har seniorer rätt att prata med någon när man känner sig deprimerad? • Känner man till Äldretelefonen eller ˛nns något motsvarande i kommunen? • Skapas sociala mötesplatser där man kan äta tillsammans för en subventionerad peng

Så åldras kroppen - 1177 Vårdguide

Munhälsan hos äldre immigranterna kan dock skilja sig från andra svenskar i samma ålder och forskning inom området är därför men det är även så att sjukdomar i munnen Det primära målet för detta tandvårdsstöd är att öka livskvaliteten och att äldre ska kunna tugga och äta man blir gammal, kan vara som att äta med solglasögon, Den demenssjuka kan bland annat glömma bort hur man äter, hur man lagar mat, det kan vara svårt att hitta till matbutiken och hem igen, det själv kan öka livskvaliteten för den sjuka (Roberts, 2002) golv i äldreboenden och hur golvet kan bidra till att skapa hälsosamma Golv spelar en viktig roll för att öka uppfatt-ningsförmågan hos människor. Att välja rätt material är viktigt för den visuella, kan man dämpa oljud och skapa en bättre inomhusmiljö aktuell forskning och kunskaper om hur en hälsofrämjande utemiljö gestaltas för äldre människor. Med specifika designprinciper kan utemiljön förbättras, de äldres möjlighet att vistas utomhus öka och därmed främja hälsan och livskvaliteten för de äldre. Syftet med arbetet var att utarbeta ett gestaltningsprogram fö

Äldre - psykisk hälsa — Folkhälsomyndighete

Problemet med undernäring kan inte bara förekomma hos barn. Faktum är att äldre människor är mer utsatta för undernäring. Äldre är en åldersgrupp där en person har upplevt olika minskningar i kroppsfunktioner som kan påverka aptit, vilket kan leda till ätstörningar och undernäring Artros. Artros (eller osteoartrit) är ett välkänt problem hos äldre människor och hundar. Det är dessvärre mindre känt att även våra katter i stor utsträckning drabbas av artros. Detta beror delvis på att katter inte visar smärta på samma sätt som människor och hundar och sällan blir tydligt halta. Alarmerande studier har visat. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Crafoordska Stiftelsen ska främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom Demenssjuka missar teknikhjälp på grund av dålig information. Äldre som lider av demens får inte alltid information om digitala hjälpmedel som skulle kunna hjälpa dem i vardagen. En bättre dialog mellan de olika vårdgivarna skulle gynna personer som drabbas av demens. Det visar forskning vid Handelshögskolan i Örebro Vi ser exempel på hur smarta torkbidéer hjälper människor klara toalettbesök själva, och äldre som vågar sig ut tack vare GPS-klockor. Livskvaliteten ökar för medborgaren och personalen kan minska antal hembesök, men den digitala kunskapen är ännu inte tillräcklig, säger hon

Livskvalitet för personer med demens på särskilt boende

Dessa projekt har olika mål men de har alla två saker gemensamt: 1. att få en inblick i hur Giraffkonceptet kan öka livskvaliteten för äldre och deras anhöriga. 2. att fortsätta utveckla och utöka möjligheterna hos Giraffplattformen för att täcka fler och fler vårdscenarier i hemmet Man får möjlighet att träffa andra utanför bostaden, från folkhälsoinstitutets sida att satsning ska ske för att öka kunskaper och utveckla ledarskapet hos olika yrkeskategorier för att säkerställa ett stödjan- • att öka/förbättra livskvaliteten för äldre persone Allt eftersom levnadsstandarden ökar, ökar antalet äldre människor och många av dessa behöver bo på ett vårdhem. Något som är viktigt är att öka vårdtagarnas livskvalitet. Kan hundar öka livskvaliteten? Syftet med denna studie var att undersöka vårdtagares och vårdpersonals syn på hundars betydelse för äldres livskvalitet välbefinnandet hos äldre människor, bl.a. ensamhet, fysisk aktivitet, depression, isolering och miljö. Att bli äldre leder i många fall till förändrad ekonomi och större risk för hälsoproblem vilket direkt påverkar livskvaliteten. Även mat och måltider spelar en mycket stor och viktig roll när man talar om livskvalitet Denna erfarenhet ökar livskvaliteten och förbättrar hälsan. Bra hjälpmedel kommer att göra det lättare för dig. Vi rekommenderar därför att hjälpmedel för äldre håller dig så aktiv som möjligt så att du kan fortsätta att delta aktivt i sociala aktiviteter och bibehålla din gångfunktion och livskvalitet

Många äldre är friska och har goda matvanor, men med stigande ålder ökar andelen med sjukdom eller funktionsnedsättning. Äldre människor som är allmänt svaga och bräckliga och lätt drabbas av sjukdom eller skador benämns ofta som sköra. Hög ålder, många sjukdomar och flera funktionsnedsättningar ökar risken för att tillhör Hälsan kan påverkas. Livsvillkoren och våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Det är den grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete. En investering i hälsosamt åldrande, där insatserna inriktas på att främja och bevara hälsan, ökar tillgången på arbetskraft och minskar risken för att människor pensioneras i förtid Trygghetslarm från Posifon ökar rörelsefriheten för äldre i Västerås kommun 5 dec, 2011 09:39 CET Västerås är en av flera kommuner som just nu testar hur mobila personlar Depression hos en äldre person kan vara svår att identifiera. Symtomen kan förväxlas med symtom på sjukdomar som blir vanligare med åldern, till exempel minnessjukdomar. Depression hör dock inte till normalt åldrande. Genom att stöda en äldre persons psykiska hälsa kan man minska behovet av andra tjänster Var tredje äldre ramlar hemma - bli inte en av dem. Det är mycket som förändras i kroppen och våra sinnen när vi blir äldre. Bland annat medför det att risken för att ramla ökar. Ett fall kan leda till både allvarliga skador och svårigheter att klara sin vardag. Men det finns sätt att minska risken

Högre livskvalitet i slutet av arbetslivet för

Forskning visar att ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet hos äldre mellan 65 och 80 år. Samtidigt känner sig mer än en fjärdedel av Sveriges äldre ensamma. Flera faktorer kan leda till ofrivillig ensamhet på äldre dagar: kanske bor man otillgängligt, lever i en svår ekonomisk situation eller är fysiskt oförmögen att lämna sin lägenhet på egen. Alla levande människor är aktivt åldrande, oavsett om de är 10 eller 110, men deras aktivitetsnivåer kan avgöra hur länge de fortsätter att ha födelsedagar. Studier om åldrande i början av 1970-talet ledde till att Lemon, Bengston och Peterson 1972 publicerades En undersökning av aktivitetsteorin om åldrande Kan ofta fungera bra hos äldre patienter. Doseringen med plåster är bra då den ger en jämn koncentration, men det kan samtidigt vara svårt att titrera. Rena opioider. Fördelen med rena opioider är att de inte har något tak; vid en cancersjukdom där smärtan bara ökar kan man fortsätta och öka dosen i samma takt hur långt som helst

Delaktighet för äldre personer - Linköpings universite

Hur kan man hantera med schizofreni i familjen; Familjutbildning om arten av sjukdomen och hanteringsstrategier kan markant minska återfall och förbättra livskvaliteten hos patienter , säger Marcia. Marcia förklarar att de flesta människor i psykotisk episod kan ha våldsamt eller farligt beteende,. Livskvalitet för de äldre by thomas sundblad - issuu. Livskvalitet för äldre Förslag från Folkpartiet i Stockholms stad. 1. Äldre människor är olika och har olika behov och önskemål.

2021-05-25. I takt med att befolkningen blir äldre ökar också förekomsten av vissa åldersrelaterade hälsorisker, som trycksår, undernäring, dålig munhälsa och fall. Nu har forskare vid Malmö universitet kartlagt förekomsten av dessa hälsorisker bland äldre personer som får kommunal vård i södra Sverige. Läs mer hur man reducerar smörjningen; Tips 2: Hur kan jag öka friktionskraften. Vid första anblicken är överdriven friktionskraft skadlig. Det minskar effektiviteten hos mekanismer, slitage delar. Men det finns fall där friktionskraften måste ökas. Till exempel, när rullar är det nödvändigt att förbättra sitt grepp. Se hur detta kan göras Hur man höja trycket hos människor traditionella metoder? Det första steget är att kontakta din läkare och passera flera tester. Vi måste göra en kardiogram och blodprov för socker. Kanske, är lågt blodtryck till följd av störningar i hjärtmuskeln eller den första symptom på diabetes verka för att höja livskvaliteten hos de äldre och öka rörligheten på bostadsmarknaden i stort. Hur gruppen äldre väljer att bo påverkar hela bostadsmarknaden. MÅNGA ÄLDRE VILL FÖRÄNDRA SITT BOENDE Människor vill kunna påverka sitt boende livet igenom - det gäller så klart även äldre. Ingrid Eiken, VD, Mäklarsamfundet. Coronapandemin har blottlagt stora brister i vården och omsorgen för alla människor som lever med demens. Men vi ser även många exempel på verksamheter som fungerar bra. Vi tror att nyckeln till ett demensvänligt samhälle är att vi lär och inspireras av dessa exempel och jobbar mer tillsammans - vårdgivare, beslutsfattare, forskare, allmänhet och inte [ Det håller inte att stuva undan en stor grupp människor som vi 1,6 miljoner 70 år och äldre på obestämd tid. Eva Eriksson. - Det handlar både om de negativa effekter en isolering kan få på vår hälsa, vikten av social gemenskap för att känna sig trygg och frisk men också om seniorers roll i samhället