Home

Konkret fara och risk

domstolarna väljer att definiera konkret fara utifrån begreppet risk. Begreppet grov gärningsculpa används för att identifiera handlanden som innefattar ett grovt otillåtet risktagande Enligt 3 kap. 9 § BrB döms den som av grov oaktsamhet utsätter annan för livsfara eller risk för allvarlig kroppsskada eller allvarlig sjukdom för framkallande av fara för annan. För att lagrummet skall vara tillämpligt krävs att det varit fråga om en konkret fara, dvs. att någon i det verkliga fallet skall ha blivit utsatt för fara (se t.ex. NJA 1987 s. 490 ) T4HRO400LAW. Förhandsgranskningstext. sida 89 ff. A1 Brottsbeskrivningsenlighet Skadedelikt Faredelikt Konkret faredelikt Abstrakt faredelikt Delikt med presumerad fara Konkret fara oftast lagen talar om fara Existentiell och Kognitiv Plausibilitet och probabilitet fara (13 kap. BrB) Abstrakt fara Det skillnad mellan en fara och en risk 2 st). Fara och risk Skada = negativt värderad förändring av ett objekt, konkret (fysiskt) eller abstrakt (ideellt) Farebrott = möjlighetsrelation (eller mindre) mellan viss gärning o negativt värderad påföljd Konkret - för ansvar krävs konkret fara för skada Det måste dock föreligga en konkret fara för bortförande. HD ansåg att det inte förelåg en sådan risk för att fadern skulle bortföra pojken att det skulle utgöra ett hinder för umgänge. Således tillerkändes fadern umgänge med sonen. Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 8 september 2011 i mål T 1107-1

Efterlyst man nära att köra på brandman vid trafikolycka

konkret fara ska vara uppfyllt varierar, främst beroende på hur allvarlig den oönskade effekten är. Vid fara för dödsfall kan graden av plausibilitet vara tämligen låg, medan den vid fara för mindre ekonomisk förlust måste vara mer påtaglig. (Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, andra uppl., s. 97 och Ivar Strahl En objektivt fastställbar större eller mindre sannolikhet eller risk för att en skada ska bli en följd av en viss handling. Fara delas i sin tur in i abstrakt och konkret fara

NJA 2008 s. 1060 lagen.n

Olika zoner i kombination med utförande och risk, i synnerhet mängden brandfarligt eller brännbart material som riskerar att antändas, kan påverka den valda lösningen. Det innebär i allmänhet att en one-size-fits-all - lösning inte ger dig de nivåer av skydd och installationsflexibilitet du kan behöva Ett sista rekvisit för att någon ska kunna dömas för stämpling är att det funnits konkret fara för att det tilltänkta brottet skulle komma att fullföljas. Om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa, skall personen inte dömas till ansvar oavsett om han skött sin medicinering, risk för att han kunde överföra smittan. Tingsrätten anförde vidare följande. Framkallande av fara för annan innebär att gärningsmannen ska ha utsatt annan för bl.a. allvarlig sjukdom. Som framgår av AJs vittnesmål är HIV en livslån (se t.ex. NJA 1995 s. 448 och NJA 2004 s. 176). 16. Med fara avses i 3 kap. 9 § s.k. konkret fara för en viss effekt av gärningen, i detta fall effekten överföring av en allvarlig sjukdom. Att gärningen har innefattat konkret fara kan sägas innebära att det varit möjligt att gärningen skulle medföra effekten

Domstolen har vid bedömningen om risken att barnet olovligen förs bort ansett att det krävs att det föreligger en konkret fara för bortförandet (se NJA 1995 s. 727). Här nämns exempelvis en faktiskt åtgärd som framstår som vidtagen för att förbereda ett senare bortförande, eller uttalanden från en förälder som tyder på ett sådant syfte Risk att de som attackerades skulle dö. Men hovrätten går på samma linje som tingsrätten och bedömer att det har funnits en konkret fara för att var och en av männen som attackerades. 10. I straffstadgandet för framkallande av fara i 21 kap. 13 § strafflagen är det fråga om att någon utsätter en annan för allvarlig fara till liv eller hälsa. Enligt förarbetena förutsätts en konkret fara (RP 94/1993 rd s. 96). 11 En förutsättning för att någon ska fällas till ansvar för framkallande av fara är att det förelegat en konkret fara, dvs. någon ska i det särskilda fallet ha utsatts för fara. En gärningsman går alltså fri från ansvar om han undanröjer faran innan någon kommit in i farozonen någon konkret fara för skatteundandragande i den mån som beskattningen på den lön som underlåtenheten avser motsvaras av gjorda skatteavdrag. 18. Det kan således sättas i fråga om utredningen i målet kan anses ge stöd för att underlåtenheterna att lämna kontrolluppgift orsakat någon konkret fara för skatteundandragande

Som i kom mentaren anförs finns ett krav på fara i bevishänseende i 9 och 11 §§ om utprångling av falska sedlar respektive tillbakaträdande från fullbordad penningförfalskning, och detta talar för att motsvarande krav gäller även vid penningförfalskning. 7 Ytterligare stöd i lagtext ger stadgandet om olaga spridande av efterbildning i 14: 10: däri finns ett krav på att föremålet, efter bildningen, lätt skall kunna för växlas med gällande sedel etc. Om detta krav anförs. fullbordan eller om sådan fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Med fara i försöksbestämmelserna avses konkret fara. 4.2.2 Oaktsamhetsbrott - vållande till sjukdom och framkallande av fara för annan I fall där domstolen finner att någon av oaktsamhet åsamkat annan person sjukdom elle Men här var det en konkret fara. Ibland funkar inte den moderna världen för skogens konung. Medan dramat med älgen pågick vid förskolan stoppades spårvagnstrafiken eftersom det var risk att älgen skulle springa ut i spårvagnsspåren Konkret fara innebär att det är existensiellt möjligt att en viss gärning leder till en viss följd och att det är plausibelt, dvs sannolikt att gärningen kommer leda till fara. Rättsfall 4 NJA 2004 s. 176 : Åtal för försök till grov misshandel alternativt framkallande av fara för annan mot HIV-infekterad man som har haft oskyddade samlag med tio olika persone

Risk för konkret fara. Kvinnorna tilldömdes också skadestånd. Domen överklagades. Hovrätten konstaterar att förutsättningen för att döma mannen är att faran ska ha varit konkret, det vill säga att det är sannolikt att samlagen skulle leda till att kvinnorna smittades far eller riskerar att fara illa måste skyddas. Frågan är hur ett påstående om att ett barn far illa egentligen tas till vara och bedöms av domstolen i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge. Och vilken vikt tillmäts egentligen risken för att barnet far illa i förhållande till domslutet? 1 Schiratzki (2008) s. 39 Hans direkta avsikt var att döda Publicerad 12 oktober 2021 kl 13.37. Inrikes. Göta hovrätt meddelade idag sin dom mot Tamim Sultani, som i tingsrätten dömdes för sju fall av försök till mord i Vetlanda i mars i år

Plugg - Sammanfattning av kriminalrättens grunder - sida

Sammanfattning (straffen) - StuDoc

 1. dre ekonomisk förlust (se Petter Asp, Magnus Ulväng & Nils Jareborg, Kri
 2. Av de 43 tillgängliga omhändertagandebladen från ovan län har ett en överhängande och allvarlig risk/akut fara för missbrukarens hälsa kommit till uttryck i dokumentationen i 29 fall, vilket motsvarar 67 procent av frihetsberövandena. De konkreta faror som redovisas i dokumentationen ser ut som följer
 3. Risk och risk är två villkor som är relaterade till säkerhet och säkerhet. Båda dessa ord är förknippade med fara eller skada på din hälsa eller ditt liv. Även om många antar att dessa ord har samma betydelse, är det en skillnad mellan fara och risk, särskilt i samband med arbetssäkerhet
 4. Ordet fara används i betydelsen katastrof eller fara. Å andra sidan används ordet risk i betydelsen chans . Det här är den viktiga skillnaden mellan orden, fara och risk. De bär båda negativa meningar med dem. Fara och risk är de ord som folk använder när de talar om något som kan hända att skada dem. Låt oss se mer om varje term för att förstå skillnaden mellan varje term
 5. *Fara i bevishänseende innebär att det måste finnas en konkret fara för att handlandet eller underlåtenheten medför att felaktiga uppgifter registreras i folkbokföringen. Grovt folkbokföringsbrott, 42 § andra stycket. Omständigheter som särskilt ska beaktas är om brottsligheten begåtts systematiskt eller i större omfattning
 6. Med konkret fara menas att det vid en viss tidpunkt ska vara möjligt och sannolikt att en viss gärning leder till en viss effekt. Det ska föreligga fara i det enskilda fallet. En generell möjlighet för att det föreligger fara utan att någon konkret fara behöver ha uppstått i det enskilda fallet. Ett exempel är vårdslöshet i trafik
Omkörning – Wikipedia

Risk för bortförande av barn - Levin Juristbyr

 1. Abstrakt fara bestäms i själva verket bara negativt (i relation till konkret fara), och det är lämnat öppet hur långt en abstrahering får drivas. (vilket indikeras genom ord som kan och ägnad att men där det inte fordras att konkret fara förelegat. 2.3.3 Risk
 2. Med fara avses s.k. konkret fara. Att en viss gärning har innefattat konkret fara för en viss effekt, i detta fall att P skulle avlida, brukas sägas innebära att det varit möjligt att gärningen skulle medföra denna effekt samt att det dessutom har förelegat en viss sannolikhet för effekten i den mening att det framstår som rimligt att förvänta att denna skulle inträffa som en.
 3. dre att han var likgiltig till ett förverkligande av denna risk, dvs
 4. Vid vissa brott beror förekomsten av konkret fara på hur myndighetskontroll är from JURIDICUM LAW at Stockholm Universit
 5. Plan- och bygglovsavdelningen Konsult Wuz risk consultancy AB Box 72 244 22 Kävlinge Tel: 046-14 02 01 Orgnr: 556725-9394 riskerna reduceras så mycket som är möjligt utifrån samhällsekonomiska och praktiskt perspektiv. Konkret innebär det en kombination av olika riskreducerande åtgärder fara och att påverka sin säkerhet
 6. Med konkret fara avses att det dels ska ha varit möjligt att någons liv skulle gå förlorat, att någon skulle skadas eller att någons egendom förstörs, dels att en sådan följd av ofärden - i detta fall en explosion - varit i tillräcklig grad sannolik. Den rättsliga regleringen avseende förberedelsebrotte
 7. konkret fara, även om han är känd för att bråka och uppträda ordningsstörande. Det förhållandet att en person befi nner sig i sin bostad och att endast polis- och kronofogdepersonal är närvarande, utesluter inte att hans uppträdande kan utgöra en omedelbar fara för den allmänna ordningen (jfr. JO 1994/95 s. 86. ff.

eller hälsa, det måste alltså ha uppstått en konkret fara. Uppsåt måste dessutom täcka alla objektiva förutsättningar.3 Bestämmelsen i 13 kapitlet 8 § om förgöring motsvarar bestämmelsen om spridande av gift eller smitta, men är tillämplig på gärningar som åstadkommit allmän fara för djur eller växter Paul åtalades för framkallande av fara för annan och Sentry.nu har följt fallet och har tidigare skrivit om honom. Han blev frikänd i tingsrätt och hovrätt. Nu har Högsta domstolen sagt sitt. En dom som därmed blir vägledande för eventuella kommande åtal i Sverige. En välinställd hivbehandling gör att risken för att överföra smittan vid oskyddade samlag är minimal. Åtalet. - Det är ett detektivjobb och det gäller att få fram vilken art det är, om det föreligger risk för allmänheten. Den ena kan vara smittad utan att det föreligger någon risk för den andra. Det kan inte längre anses föreligga någon påtaglig risk för att (dotterns) hälsa eller utveckling skadas på grund av de förhållanden som föranledde beredandet av vården Konkret fara för att en ekonomisk förmån felaktigt hänsyn till detta och till att det förelegat fara för att ett inte obetydligt belopp I detta fall fanns inte risk för en felaktig utbetalning. Hovrätten ogillade åtalet och uttalade därvid bl.a. följande Anm. av Olle Hoflund: Om farebegreppet i straffrätten 637 Kap. IV, arbetets tyngdpunkt, inleds med en redogörelse för den tidigare doktrinens definitioner av konkret, abstrakt och presumerad fara, varefter förf. själv tar itu med en egen djupgående analys av begreppen. Den kon kreta faran skiljer förf. från den objektiva på så sätt att till den förra hänfö res blott situationer.

I januari gjorde Svenska Elektrikerförbundet en polisanmälan mot Fortum Värme. Förbundet menade att Fortum medvetet och systematiskt utsatt medlemmar för fara och risk för skador i samband med bygget av Värtaverken i Hjorthagen eftersom de struntat i att säkerställa att det fanns riskfria nödutgångar. Åklagaren har nu beslutat att inte inleda en förundersökning utifrån. Domslut. HD ändrar på så sätt hovrättens dom att åtalet för framkallande av fara för annan ogillas och påföljden bestäms till fängelse 8 månader. HD:s dom meddelad: den 11 november 2008. Mål nr: B 3372-08. Lagrum: 3 kap. 9 § BrB. Rättsfall: NJA 1987 s. 490, NJA 1995 s. 448 och NJA 2004 s. 176 - För att en händelse ska kunna rubriceras som framkallande av fara för annan måste det finnas en konkret risk för att en viss person ska skadas allvarligt och ingen befann sig i närheten, säger åklagare Märta Warg. Arbetsmiljöverket har begärt in underlag från såväl Wallins som ställningsbyggarföretaget ISAB Ingen konkret fara. De extra åtgärderna bygger på den historik som finns kring det rumänska landslaget och fansen. Uefa straffade Rumäniens fotbollförbund tidigare i höst för incidenter i.

Fara - Allt om Juridi

Sådan konkret fara kan anses föreligga om föräldern uttalat hot om bortförande eller vidtagit faktiska förberedande åtgärder för ett sådant, men till och med då behöver det inte innebära att faran anses så stor att umgänge skall vägras helt, utan det är viktigt att se uttalanden och handlingar i sina sammanhang Han har därmed medvetet tagit en risk och agerat grovt oaktsamt, slår tingsrätten fast. För straffansvar enligt åtalet krävs det dock även att agerandet medfört konkret fara för liv eller svår kroppsskada - en skada som enligt praxis måste vara konkret samtidigt som sannolikheten för skada varit beaktansvärd

Video: Skydda dig mot antändning orsakad av statisk elektricitet

Personerna får mellan 10 000 och 20 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning. Tre av dem befann sig i klassrum som de inte kunde lämna utan risk för att direkt utsättas för brott Källa: Kammarrätt Målnr/Dnr: 2001-1937 Beslutsdatum: 2001-05-16 Organisationer: Ystads kommun LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall - 4 § LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall - 4 § Bl a aggressivitet i samband med fortgående narkotikamissbruk ansågs visa att en ung man utsatte sin psykiska hälsa för allvarlig fara. Han löpte även uppenbar risk att förstöra sitt liv. Mer konkret synes brottsmisstanken ha AA rörde sig mot bilen och det fanns risk för att han kunde förstöra bevismaterial. i lag av fara i dröjsmål finns inte, och i förarbetena till bestämmelsen utvecklas inte närmare vad som avses med uttrycket Inledning 13,14 och 15 kapitlen i brottsbalken behandlar en särskild grupp av brott kallad brotten mot allmänheten.Det utmärkande för de brotten är att något särskilt rättssubjekt inte behöver kunna utpekas som skadelidan­ de. Fullbordat brott föreligger redan när man kan konstatera en risk för skada. I brottsbeskrivningarna uppställs i regel krav på fara av viss Visar konkret hur ett visst uppdrag ska genomföras och följas upp genom att specificera åtgärder, som innehåller någon form av våld eller tvång för att avvärja fara för liv och hälsa. inneburit skada eller risk för skada för den enskilde eller dess omgivning Mål med larme

Förberedelse och stämpling till brott - Övriga brott - Lawlin

Poliserna som sköt har enligt Martinson och Mattsson Dismats utsatt Fredrik för en högst konkret livsfara eller en konkret fara för kroppsskada. Åklagaren borde, hävdar de, åtala poliserna. Ompaketering och viss tillverkning hade skett i lokal som ej var godkänd som livsmedelslokal. Vidare var lokalen så bristfällig att det fanns en konkret fara för att de livsmedel som hanterades där kunde bli otjänliga och medföra livsmedelsförgiftning

Society has an interest in protecting children from harm when they grow up under dangerous conditions. Children's exposure to violence and abuse can have serious consequences for the child's health and development. The regulations regarding matters of custody, the residence of the child and visitation rights are found in the sixth chapter of the Parental Code (1949) hemma eller på annat sätt är nära den som utsätter/är utsatt. Barn att särskilt uppmärksamma Alla barn kan fara illa men vissa barn kan ha en högre risk för att fara illa. Det är viktigt att tand-, hälso- och sjukvårdspersonal har en ökad kunskap om dessa barns villkor och särskilda sårbarhe

Vid huvudförhandlingen i hovrätten ifrågasatte inte den dömde mannen att det var han som hade angripit de sju målsägandena med kniv och orsakat de skador som åklagaren påstått. Mannen ville främst att hovrätten skulle pröva om det hade funnits en konkret risk för att en av målsägandena hade kunnat dö till följd av knivvåldet Förekomma, avvärja en fara. Nu är den sjuke utom all fara. En överhängande fara. Visa rådighet i farans stund. Faran är nu över l. förbi. Han är en fara för sin omgivning. Modigt se faran i vitögat. Faror lura överallt. Sa at thet kunde tryggelige skee och vtan all fara. GR 2: 16 (1525). Ingen fahre är på ferde. LPetri Luther. Distinktionen mellan fara och icke-fara för brottets fullbordan har gett upphov till att försök delas upp i tjänliga och otjänliga. Med tjänliga försök avses de fall då konkret fara för brottets fullbordan föreligger och med otjänliga försök avses de fall där fara för brottets fullbordan är utesluten SU Learn with flashcards, games, and more — for free För att det ska föreligga fara för annans liv eller hälsa är det tillräckligt att branden innefattar konkret fara för att en annan person skadas till liv eller hälsa (som minimum får anses gälla att en person tillfogas ej ringa kropada eller sjukdom). (A.a. s. 20 f.

Vi känner till 5 synonymer till föreligga. Ordet föreligga är en synonym till finnas och vara och kan bland annat beskrivas som råda; vara förhanden, vara aktuell, finnas för närvarande. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av föreligga samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket Fisket i svenska havsområden med bottentrålar och garn riskerar att skada mer än 600 kända kulturlämningar på havsbottnen. Det uppmärksammas i en gemensam utredning från Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten (HaV). De båda myndigheterna planerar nu att, tillsammans med museer och länsstyrelser, ta fram en vägledning som ska minska riskerna Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål där en nu 20-årig man från Afghanistan stått åtalad för bl.a. försök till mord alternativt försök till grov misshandel eller i sista hand grovt olaga hot och framkallande av fara för annan i Lund på nyårsdagen

Bröder dömda för Vilks-attentat. Domen mot de båda bröder som stått åtalade för brandattentatet mot konstnären Lars Vilks har fallit den äldre brodern döms till tre års fängelse, den. finns konkret risk eller fara för att huvudmannen kan komma att bli lurad eller utnyttjad av annan i dennes omgivning. Huvudmannens hälsotillstånd är enligt hovrättens bedömning därför att hänföra till den kategori som enligt förarbetena inte bör komma ifråga för förvaltarskap

Vårdnadtvist och hot om olovligt bortförande

Vetlandadådet: Hovrätten fastställer tingsrättens dom

HD:2019:47 - Korkein oikeu

 1. Om innehavet sker i en situation där det föreligger en konkret fara för brott mot liv eller hälsa kan i stället ansvar för förberedelsebrott bli aktuellt. 14. Gärningens allvar påverkas också av det sammanhang i vilket knivinnehavet sker och om det rör sig om innehav på särskilt brottsutsatta eller skyddsvärda platser
 2. Med individrisk, eller platsspecifik risk, mycket som är möjligt utifrån samhällsekonomiska och praktiskt perspektiv. Konkret innebär . Höörs stationsområde i Höörs kommun Riskutredning järnväg Version 1 2017-12-12 9 av 25 fara och att påverka sin säkerhet
 3. Med konkret fara avses då att det finns objektivt fastställbara tecken på att gäldenären i just det aktuella fallet tänker vidta en specifik åtgärd till skada för sökanden och med abstrakt fara att gäldenären befinner sig i en situation som typiskt sett innefattar en generell faremöjlighet (se t.ex. Westberg, Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål, bok 3, 2004 s. 99 ff. samt.
 4. fysiska aktivitet, och kroppsidentiteten förändrades. Studierna visar att det finns en påtaglig skillnad mellan en en-skild patients erfarenhet av risk och det epidemiologiska begreppet risk. Den en-skildes upplevelse av risk knyter an till kulturella föreställningar om kroppen och en mycket konkret fara för konse

Högsta domstolen referat NJA 2008 s

Abstrakt fara innebär att det finns en risk för att fara föreligger men utan att någon konkret fara behöver ha uppstått i det enskilda fallet. Man kan beskriva det som att gärningen har varit ägnad att medföra fara men att faran inte har realiserats. Ett exempel på abstrakt fara är vårdslöshet i trafik fara illa, utan det räcker med att det föreligger en beaktansvärd risk därför. Att en förälder har utländsk härkomst räcker dock inte för att en risk för ett olovligt bortförande skall anses föreligga, utan det krävs någon form för konkret fara för att risken skall tas med i bedömningen. Sådan konkret fara Rättighetsskyddet i Högsta förvalt ningsdomstolen . Av justitierådet T HOMAS B ULL. I artikeln redogör författaren för Högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis avseende skyddet av fri- och rättigheter från 2013 till 2016. Domstolens av göranden när det gäller proportionalitet och legalitet lyfts fram, liksom några sakområden där rättighetsskyddet är av särskild betydelse.

Mellan 1 000 och 1 500 svenska fans ska stötta Sverige i - Någon konkret fara är det Men det finns en plan på var de ska samlas och bussas. Kommer det vara en ökad risk för. Sonen hade utsatts för sexuella övergrepp och våld av fadern. Pojken led av posttraumatisk stress och var i behov av barnpsykiatrisk behandling. Det fanns således en konkret risk att pojken skulle fara illa vid umgänge med fadern. Hovrätten beslutade att umgänge mellan far och son inte skulle föreligga I skriften Hållbara val vill Sveriges Byggindustrier ge konkret vägledning om hur miljömedvetna val inom produktgrupperna färger, fogmassor och Farlighet och risk Vid miljöbedömning av produkter ställs man inför frågan: Vid bedömning av kemikalier är det viktigt att hålla isär begreppen fara och risk den rättsliga grunden risk » Gäller både vårdnad och umgänge Anna Kaldal -docent vid Juridiska institutionen » Det måste föreligga en konkret fara. Ett lägre krav skulle innebära allt för stora restriktioner i umgänget » Kan vi inte bevisa objektiv fara får vi int