Home

Synoptiska evangelierna

Synoptiska evangelier – Wikipedia

Det har länge stått klart att de tre evangelierna Markus, Matteus och Lukas är beroende av varandra. På grund av den samsyn som råder mellan dem har de kommit att benämnas de synoptiska evangelierna (grekiska: synoptikos som sammanfattar) de synoptiska evangelierna eller Apostlagärningarna, alternativt ett tematiskt studium baserat på flera texter ur dessa skrifter. Kursinnehållet examineras skriftligt, dels i form av hemtentamen på kurslitteraturen och dels i form av en interpretationsuppgift, vilket innebär författande av ett mindre exegetiskt arbete om et

De synoptiska evangelierna Evangelierna från Matteus, Markus och Luke kallas de syntiska evangelierna. Synoptisk betyder samma syn eller se tillsammans, och med den definitionen täcker dessa tre böcker mycket samma ämne och behandlar det på liknande sätt De synoptiska evangelierna följer en gemensam tidslinje när de berättar om Jesu liv och verksamhet från det att Jesus döps av Johannes döparen. Man får ett intryck av att Jesu verksamhet varar i ungefär ett år. Först berättas det om hur Jesus förkunnar, undervisar, botar, driver ut andar och gör andra underverk i Galileen Varför evangelierna är olika har alltså att göra med syftet med skriften, målgruppen och vilka källor författaren har använt. Det finns alltid en förklaring om man undersöker saker och ting. De synoptiska evangelierna. Man brukar kalla Matteus, Markus och Lukas för synoptikerna. Detta ord betyder ungefär se lika synoptiska evangelierna: sju gånger hos Markus, tolv gånger hos Lukas och sjutton gånger hos Matteus.2 Jesus själv verkar dock, enligt evangelierna, noggrant ha undvikit Kristus-titeln under sin verksamma tid. Evangelisten Markus situation är dock annorlunda, enlig

I århundraden har bibelforskare och allmänläsare märkt en stor uppdelning i de fyra evangelierna i Nya testamentet. I synnerhet skiljer sig Johannesevangeliet på många sätt från Evangelierna i Matteus, Markus och Lukas. Denna uppdelning är så stark och tydlig att Mathew, Mark och Luke har sitt speciella namn: de synoptiska evangelierna De synoptiska evangelierna och Apostlagärningarna (7,5/9,5 hp) The Synoptic Gospels and Acts (7.5/9,5 ECTS credits) Nivå: Grundnivå Ämnesområde: TEOLOGI (exegetisk teologi) Kurskod: 0112 (med grekiska 9,5 hp), 0149 (utan grekiska, 7,5 hp) Förkunskarav Grundläggande behörighet för högskolestudier. För deltagande i kursen som kurs Ursprunget till de kanoniska evangelierna. Huvudartikel: Det synoptiska problemet. Tre av de kanoniska evangelierna, Matteusevangeliet, Markusevangeliet och Lukasevangeliet, kallas synoptiska då de har mycket material gemensamt. Dessutom innehåller de så kallade särstoff, material som de andra evangelisterna inte använder

De evangelier av Matthew , Mark , och Luke kallas de synoptiska evangelierna eftersom de innefattar många av samma historier, ofta i en liknande sekvens och i liknande eller ibland identisk formulering. De står i kontrast till John , vars innehåll till stor del är distinkt. Termen synoptic ( latin : synopticus ; grekiska : συνοπτικός , romaniserad : synoptikós ) kommer via latin. Kvinnan som smörjer Jesus i de synoptiska evangelierna En narrativ feministisk analys Författare: Carolin Falk. Teologiska institutionen, Bibelvetenskap: C2NT Framläggning: 2019-06-03 Handledare: Cecilia Wassén Betygssättande lärare: James A. Kelhoffe synoptisk karta karta som utvisar väderleksförhållanden inom ett större område vid en bestämd tidpunkt; synoptiska evangelierna synoptikerna (se ovan) || - t. Ur Ordboken. Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010 Synoptikerna. Fråga: Varför kallas Matteus-, Markus- och Lukasevangelierna för synoptikerna? (M.) Svar: Ordet synoptisk kommer av det grekiska synops som betyder samseende, och att man använder den beteckningen beror på att de tre evangelierna i långa stycken är så lika - Matteus, Markus och Lukas ser Jesu liv och undervisning på samma sätt -.

De fyra synoptiska evangeliernas tillkoms

Den lugnande av stormen är återberättade i vart och ett av de tre synoptiska evangelierna, men inte i John . En del av en serie om : Bibeln ; Kanoner och böcker ; Tanakh . Torah ; Nevi'im ; Ketuvim ; Gamla testamentet (OT) Nya testamentet (NT) Deuterocanon ; Antilegomena ; Kapitel och verser Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Läste nyligen klart de fyra evangelierna och ska börja med Apostlagärningarna strax. Det är väl känt att Matteus, Markus och Lukasevangelierna är de så kallade synoptiska evangelierna alltså att de är lika och till stor del berättar samma historier fast på ett annat sätt. Johannes som är det sista evangeliet är. De synoptiska evangelierna (Matteus, Markus och Lukas) utgör ett särskilt problem, eftersom de är så lika varandra. I bibelen taler man om de synoptiske evangelier, der er de tre første evangelier (Matthæus, Markus og Lukas) i tre parallelle spalter, så overensstemmende handling står ved siden af hinanden Matteus, Markus och Lukas (som skrev de så kallade synoptiska evangelierna) nämner bara den sista påsken, då Jesus dog. jw2019 Helt siden den gang er disse evangeliene blitt kalt de « synoptiske » evangelier fordi de presenterer stoffet ut fra «samme syn» De synoptiska evangelierna visar klart och tydligt att Jesus vid sjätte timmen, eller kl. 12 på dagen, redan hade hängt på pålen en tid, för soldaterna hade kastat lott om hans kläder och de främsta prästerna, de skriftlärda, soldaterna och andra som gick förbi hade skymfat honom

Check 'Synoptiska evangelier' translations into English. Look through examples of Synoptiska evangelier translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar De synoptiska evangelierna läses i översättning tillsammans med sekundärlitteratur. Kursen ger övning i läsning och tolkning av synoptisk text. Efter kursen förväntas studenten: visa kunskap om de synoptiska evangeliernas innehåll och teologi, ur såväl ett historiskt som litterärt perspekti

Det finns dock mycket som talar för att de synoptiska evangelierna (Matteus, Markus och Lukas) är skrivna långt tidigare, kanske redan år 50, vilket skapar en tidsrymd på ca 20 år. Templet i Jerusalem förstördes år 70 av den romerska generalen Titus och nämns inte med ett ord i något av evangelierna De synoptiska evangelierna, med detta menas Markusevangeliet, Matteusevangeliet och Lukasevangeliet, de kallas för de synoptiska evangelierna eftersom de behandlar samma material. Tvåkällshypotesen, detta är teorin om att Matteusförfattaren och Lukasförfattaren har använt sig av två källor när de skrev sina evangelier I de synoptiska evangelierna framställs inte Jesus på ett tydligt och uttalat sätt som Gud eller Guds son, det gör han däremot i Johannesevangeliet. Men antydan finns där. Synen på vem Jesus var och är för de kristna utvecklas senare i de andra skrifterna i Nya testamentet

Se Hur De Fyra Evangelierna Beskriver Jesu Kristi Liv

 1. Han säger att det finns skenbara motsägelser i dem, men han drar slutsatsen: Motsägelserna är bagatellartade och oväsentliga, i allt väsentligt stämmer de synoptiska evangelierna anmärkningsvärt väl överens och ger en samstämmig bild av Kristus. Skenbara motsägelser i evangelieskildringarna är ofta lätta att förklara
 2. Hemtenta Jesus och Evangelierna. Fråga 1, Diskutera perspektivets och förförståelsens betydelse för tolkningen av de synoptiska evangelierna. Femnististiskt synsätt tolkar antikt jämfört med modernt perspektiv: Hur vi lever och världen omkring oss spelar stor roll för hur vi ser på evangelierna. Slavar, rika och fattiga må vara ett.
 3. Nästan allt vi verkligen vet om Matthew kommer direkt från evangelierna. Han nämns i alla tre synoptiska evangelierna (Matteus, Markus och Lukas) och listas bland lärjungarna i Apostlagärningarna. Men det är det. Inklusive parallella avsnitt finns det bara sju omnämnanden av honom i hela Bibeln

Denna hemsida vill gång på gång igen lyfta fram Bibelns integrerade design. När det kommer till evangelierna är det inget undantag. Det finns flera anledningar varför Gud gav oss fyra evangelier. Några av anledningarna som skulle kunna listas är följande: De ger oss en mer komplett bild av Kristus. Det ökar den historiska trovärdigheten De [ De tre första evangelierna betecknas ofta som synoptiska (av ett grekiskt uttryck som betyder samsyn), varmed menas att de utmärker sig för samsyn, för att redovisa samma synpunkt; de återger nämligen berättelsen om Jesu liv på jorden ur samma synvinkel

Varför är evangelierna så lika varandra? - Bibel

 1. Den uppfattningen innebär alltså att evangelierna bara skulle bestå av plagiat och myter. Den här teorin har gjort att många har tappat tron på att Bibeln är inspirerad av Gud. (2 Timoteus 3:16) Är evangelierna plagiat? Är likheterna mellan de synoptiska evangelierna bevis för att skribenterna helt enkelt kopierade varandra? Nej
 2. Synoptiska evangelier eller synoptikerna är de tre evangelierna Matteusevangeliet, Markusevangeliet och Lukasevangeliet.Dessa tre bibelböcker uppvisar många paralleller, bearbetar samma berättelser (ofta i samma ordning) och använder likartade formuleringar. Detta ser man tydligt i en synops, en bok där evangelierna uppställts parallellt i spalter
 3. Synoptiska evangelierna De första tre evangelierna (Matteus, Markus och Lukas) kallas de synoptiska evangelierna (grekiska synoptikos, Visa i korthet) eftersom de ger samma allmänna syn på livet och lära av Jesus. De berättar nästan samma händelser, ofta överens i den ordning av händelser och använda liknande frasering
 4. Men bortsett från den konsekventa användningen av ordet för fördärva med hänvisning till dödandet och dräpandet (3) när det beskriver vad någon person gör mot en annan i de synoptiska evangelierna (4) har vi en indikation på vad som menas i den omedelbara kontexten
 5. disputation vid Göteborgs universitet var jag 2009-2017 verksam som forskare och lärare vid Lunds universitet, där jag antogs som docent i Nya testamentets exegetik 2015. Min forskning är för närvarande inriktad på den antika skolans inflytande på nytestamentliga texter
 6. Många av Jesusorden känner vi igen från de synoptiska evangelierna (särskilt Matte-us och Lukas). Andra är okända eller finns i den tidiga kristna littera-turen som strödda så kallade a'grafa, påstådda Jesusord som ibland finns citerade. Eftersom vi bara har en enda fullständig handskrift, saknar vi allt jämförelsematerial
 7. Den Oljeberget eller Olivet profetia är en biblisk passage finns i de synoptiska evangelierna i Matthew 24 och 25, Mark 13, och Lukas 21.Det är också känt som den lilla apokalypsen eftersom det inkluderar användning av apokalyptiskt språk, och det inkluderar Jesu varning till sina anhängare att de kommer att lida vedermödor och förföljelse före Guds rikes slutliga seger

En berättelse - fyra evangelier Insida

 1. Många av utsagorna i Thomasevangeliet har paralleller i de kanoniska evangelierna (särskilt de synoptiska evangelierna), men de är alltid i modifierad form. Redan år 1897 och 1903 påträftades vid Oxyrhunchus i Egypten grekiska papyrusfragment, som nästan ordagrant stämmer överens med utsagor i det koptiska Thomasevangeliet
 2. erar de faktiskt. I litteraturen kallas de ofta
 3. Johannesevangeliet skiljer sig delvis från de övriga evangelierna och anses ha en mer utvecklad teologi, som initialt presenteras i Johannesprologen (kapitel 1:1-18). Det kallas ibland för Det fjärde evangeliet för att betona dess annorlunda prägel gentemot de synoptiska evangelierna. Evangelierna skrevs tydligen i etapper
 4. Evangelierna — fakta eller fantasier? DEN så kallade högre bibelkritiken har på flera fronter länge angripit evangelieberättelserna om Jesu liv: Man hävdar att dessa berättelser är fulla av motsägelser och att de skrevs alltför lång tid efter det att händelserna hade ägt rum för att vara av historiskt värde
 5. De fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes i nyöversättning av författaren Bengt Pohjanen som påbörjat sitt översättningsarbete för 30 år sedan. Denna översättning är ny och följer Bibel 2000

Jämförelse mellan Johannes och de synoptiska evangelierna

 1. Projektet berör de synoptiska evangelierna och frågan om stil uttryckt genom den teologiska-grammatiska profilen hos varje synoptiker och hur dessa profiler speglas i översättning. Denna undersökning motiveras av det faktum att nytestamentliga språkstudier i stor utsträckning länge har legat långt efter när det gäller att nyttja de senaste rönen inom allmän och grekisk lingvistik
 2. Sören Dalevi om de synoptiska evangelierna. Sören Dalevi om Johannesevangeliet. Sören Dalevi tolkar julevangeliet. Poddar med Sören Dalevi. Martin Luther som pedagog. Om boken Låt berättelsen leva. Skrifter om Bibeln. Evangelieguide; Senast uppdaterad: 9 september 2019
 3. De synoptiska evangelierna - Matteus, Markus och Lukas av Egil Edvardsen De fyra böckerna om Jesus Kristus och hans liv har från kyrkans första tid fått namnet evangelium, på grekiska euangélion, som betyder gott budskap eller glädjebudskap. För att skilja dem från varandr
 4. 22. Evangelierna kompletterar de varandra? Prästen Bedrup: Oj, vad många olika perspektiv vi studerat om Evangelisternas framställning gällande olikhet och även gällande likhet i de senaste lektionerna. Istället för att presentera dem rakt upp och ned, ville jag istället först visa på hur de bl.a. skiljer sig. Jag kommer givetvis.

de synoptiska evangelierna var kända för Johannesevangeliets författare, men de flesta forskare är överens om att Johannes åtminstone känt till delar synoptikerna. Fram till upptäckten av Dödahavsrullarna (DSS) var den förhärskande uppfattningen att Johannesevangeliet hade uppkommit unde Alltsedan dess har de kallats de synoptiska evangelierna, eftersom de utmärker sig för samsyn, dvs. uppvisar stora likheter. Od tamtego czasu Ewangelie te zaczęto nazywać synoptycznymi , ponieważ odzwierciedlają podobne spojrzenie tillerkänna de synoptiska evangelierna en högre ålder, än Baur och hans närmaste lärjungar ville medgifva. De fleste antaga, att de blifvit författade 60-70 e. Kr. Deremot har det fjerde evangeliets äkthet blifvit mera bestridd. Emellertid anser Tischendorf, utan tvifvel samtidens största auktoritet p Du får hjälp att lära känna de centrala gestalterna i Bibeln. Här finns även fördjupad information om småprofeterna, de synoptiska evangelierna, pastoralbreven och de allmäna breven. <br />Stora Studiebibeln är ett fantastiskt redskap för alla som vill studera Bibeln! <br /><br />Sammanfattning:<br />• Närmare 20 000 note I de synoptiska evangelierna (Matteus, Markus och Lukas) sammanfattas det Guds frälsande verk som utlovats i Gamla testamentet med termen Guds rike. Guds rike spelar en central roll i synoptikerna men vi måste också förstå att riket kallar till omvändelse

Alltsedan dess har de kallats de synoptiska evangelierna, eftersom de utmärker sig för samsyn, dvs. uppvisar stora likheter. Helt siden den gang er disse evangeliene blitt kalt de « synoptiske » evangelier fordi de presenterer stoffet ut fra «samme syn» Synoptiska evangelier eller synoptikerna är de tre evangelierna Matteusevangeliet, Markusevangeliet och Lukasevangeliet.. Dessa tre bibelböcker uppvisar många paralleller, bearbetar samma berättelser (ofta i samma ordning) och använder likartade formuleringar tillerkänna de synoptiska evangelierna en högre ålder, än Baur och hans närmaste lärjungar ville medgifva. De flesta antaga, att de blifvit författade 60-70 e. Kr. Däremot har det fjärde evangeliets äkthet blifvit mera bestridd. Emellertid anser Tischendorf, en af samtidens största auktoriteter på bibeltextkritiken Guarda le traduzioni di 'Synoptiska evangelier' in italiano. Guarda gli esempi di traduzione di Synoptiska evangelier nelle frasi, ascolta la pronuncia e impara la grammatica

Evangelierna om Matteus och Luke skrivs oberoende, var och en med Mark och ett andra dokument kallat Q som källa. Markans prioritering, medan han förklarar de flesta likheterna mellan de tre synoptiska evangelierna, kan inte förklara det synoptiska problemet helt. Evangelierna om Matteus och Luke har mycket material gemensamt Alltsedan dess har de kallats de synoptiska evangelierna, eftersom de utmärker sig för samsyn, dvs. uppvisar stora likheter. Desde então, foram chamados de Evangelhos sinópticos , porque apresentam uma vista de conjunto När skrevs de synoptiska evangelierna? De synoptiska evangelierna är Matthew, Mark och Lukas, kallas så eftersom de håller måttligt bra på liv och lära av Jesus. Tillsammans med John utgör vad som kallas berättande evangelierna, är nu hittat evangelierna i nya testamentet.MarkPapias, om

De synoptiska evangelierna kallas synoptiska från ett latinskt ord, vilket betyder sett tillsammans, eftersom de synoptiska evangelierna Matteus, Markus och Lukas berättar många av samma berättelser, ofta i samma ord, ofta i samma ordning. Så, de är synoptiska eftersom de kan ses tillsammans • De synoptiska evangelierna (Matteus, Markus, Lukas, ö.a) nämner henne som den första i en grupp kvinnor, som från ett visst avstånd, såg Jesu korsfästelse (Mark. 15:40-41), och som satt vid graven (Matt. 27:61), när de begravde Jesus

Johannesevangeliet 14 6 - johannes 14:19 ännu en liten tid

Video: Evangelium (bok) - Wikipedi

I synoptiska evangelierna, liknelser är Jesu fordon för undervisning, i Johannesevangeliet, är långa diskurser används. Även John utelämnar viktiga händelser såsom frestelse och Transfiguration, berättar han en rad händelser i Jesu liv som inte finns i synoptiska evangelierna sina beskrivningar än de övriga två synoptiska evangelierna. Det inleds med berät-telserna om hur både Jesu och Johannes Döparens respektive födelser bebådas, och det innehåller den längsta skildringen av händelserna kring Jesu födelse. Luk är också det enda evangeliet som innehåller en berättelse från Jesu barndom och upp Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium är de fyra evangelierna, de återfinns som de första fyra böckerna i Nya Testamentet som är den andra delen av Bibeln Prästen Bedrup: Nu skall vi närma oss Bibelns innehåll och jag tänkte att vi skulle uppehålla oss ett tag i Evangelierna i Nya testamentet, framförallt de synoptiska (de kallas så för de påminner starkt om varandra) dvs Evangelium (ytterst av grekiska ευαγγέλιον, 'glädjebudskap') kallas i kristendomen de nedskrivna framställningar som förtäljer om Jesu liv, ord och gärningar, några av de äldsta bevarade skrifterna återfinns bland Chester Beatty-papyri och Egerton 2-papyrusen.De fyra skrifter som har godtagits officiellt av kyrkan och införts i Nya Testamentet och behandlar Jesu liv och.

Synoptiska evangelier - gaz

Johannesevangeliet skiljer sig delvis från de övriga evangelierna och anses ha en mer utvecklad teologi, som initialt presenteras i Johannesprologen (kapitel 1:1-18). Det kallas ibland för Det fjärde evangeliet för att betona dess annorlunda prägel gentemot de synoptiska evangelierna Johannesevangeliet är en skrift som ingår i Nya Testamentet.Skriftens tidigaste titel var Κατά Ιωάννην (grekiska 'enligt Johannes').Till sitt innehåll skiljer sig Johannes markant från de tre evangelierna Matteusevangeliet, Markusevangeliet och Lukasevangeliet; dessa tre kallas synoptiska evangelier, vilket innebär att de i sin struktur går att jämföra kapitel för kapitel Vi pratade även lite om de synoptiska evangelierna, e.g. vilka bevis som finns för att Markusevangeliet skulle vara det äldsta och så vidare. Det var även förvånansvärt många som gick förbi och gav sitt stöd till dem. Allt som allt trevliga killar vad jag kunde se, så länge man bemöter dem ärligt Synoptiska evangelier eller synoptikerna är de tre evangelierna Matteusevangeliet, Markusevangeliet och Lukasevangeliet.Dessa tre bibelböcker uppvisar många paralleller, bearbetar samma berättelser (ofta i samma ordning) och använder likartade formuleringar. Detta ser man tydligt i en synops, en bok där evangelierna uppställts parallellt i spalter De fyra synoptiska evangeliernas tillkomst. av Roger Viklund . Prolog: När jag betecknar evangelierna Markus, Matteus, Lukas, Johannes och Markion, gör jag detta enbart av bekvämlighet för att beskriva vilket evangelium jag avser. Jag avser däremot inte att namnen behöver svara mot de verkliga personer som skrev dessa evangelier, utan jag betraktar dem som anonyma

Synonymer till synoptisk - Synonymer

Synoptikerna - Allt Om Bibel

synoptiska evangelierna synoptikerna (se ovan) || -t; Ur Ordboken. Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010. Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en. De synoptiska evangelierna och Apostlagärningarna (7,5/9,5 hp) The Synoptic Gospels and Acts (7.5/9.5 ECTS credits) Nivå: Grundnivå Ämnesområde: TEOLOGI (exegetisk teologi) Kurskod: 0112 (med grekiska, 9,5 hp), 0149 (utan grekiska, 7,5 hp) Förkunskarav Grundläggande behörighet för högskolestudier. För deltagande i kursen som kurs

Synoptiska evangelier - Unionpedi

Synoptikerna Fråga: Varför kallas Matteus-, Markus- och Lukasevangelierna för synoptikerna? (M.) Svar: Ordet synoptisk kommer av det grekiska synops som betyder samseende, och att man använder den beteckningen beror på att de tre evangelierna i långa stycken är så lika - Matteus, Markus och Lukas ser Jesu liv och undervisning på samma sätt - att man kan ställa upp dem i tre. Alltsedan dess har de kallats de synoptiska evangelierna, eftersom de utmärker sig för samsyn, dvs. uppvisar stora likheter. jw2019 Jämförelsen med de skriftlärda, som betonas i alla de tre synoptiska evangelierna , är iögonfallande och avslöjande Synoptiska evangelier och Q-källan · Se mer » Synops. Synops är en teologisk term, för en bok i vilken texterna i Nya Testamentets tre första evangelier, de så kallade synoptiska evangelierna är uppställda i parallella kolumner. Ny!!: Synoptiska evangelier och Synops · Se mer » Tvåkällshypotese Kontrollera 'Synoptiska evangelier' översättningar till svenska. Titta igenom exempel på Synoptiska evangelier översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Är likheterna mellan de synoptiska evangelierna bevis för att skribenterna helt enkelt kopierade varandra? jw2019. Sammen med Matthæusevangeliet og Markusevangeliet regnes det til de såkaldte synoptiske evangelier. Tillsammans med Matteus- och Markusevangeliet räknas den till de synoptiska evangelierna

Johannesevangeliet på engelska — kontrollera

15. Vad är det för skillnad på evangelierna? - Prästen ..

Preterism , en kristen eskatologisk uppfattning , tolkar några (partiell preterism) eller alla (fullständiga preterism) profetior i Bibeln som händelser som redan har hänt. Denna skola tanke tolkar Daniels bok som en hänvisning till händelser som inträffat från den 7: e århundradet före Kristus fram till första århundradet efter Kristus, samtidigt se profetiorna i Uppenbarelseboken. Egen undersökning - Kristusbilder i Den svenska psalmboken från 1986 - Vem säger människorna a GALILEEN [Galilẹen], galiléer Galileen betyder krets, område; från en rot som betyder vältra (rulla), vältra (rulla) bort. Första gången Galileen nämns i Bibeln omtalas det som ett område i Naftalis bergstrakt, där tillflyktsstaden Kedes låg. Från och med Jesajas tid, och kanske ännu tidigare, omfattade Galileen även Sebulons områd

Falskt paradis av Deirdre Purcell - Secondhand34 böcker av Albert Engström - SecondhandEvangelisterna på krucifixen