Home

Uppgift av allmänt intresse

Behandling av personuppgifter är tillåten om den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgiften ska regleras i EU-rätt eller svensk rätt. Det innebär att uppgiften måste följa av lag eller annan författning eller av ett beslut som meddelats med stöd av lag eller annan författning Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Behandling av personuppgifter är tillåten om den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgiften ska regleras i EU-rätt eller svensk rätt. Det innebär att uppgiften måste följa av lag eller annan författning eller av ett beslut som meddelats med stöd av. Myndighetsutövning och allmänt intresse. De rättsliga grunderna myndighetsutövning och allmänt intresse innebär att personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt som ett led i myndighetsutövning, till exempel betygsättning eller annat beslutsfattande, eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse, till exempel utbilda och forska

Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning - GDPR

Alla kategorier › GDPR › Behandling på grund av allmänt intresse. Behandling på grund av allmänt intresse ger myndigheter och kommuner rätt att under vissa förutsättningar behandla personuppgifter utifrån den lagliga grunden allmänt intresse. Begreppet allmänt intresse är bredare i GDPR än i personuppgiftslagen, eftersom myndigheter inte kommer att kunna använda sig av. För varje verksamhet anges om denna är ett sådant allmänt intresse som också kan vara av riksintresse. Processen för att ange riksintressen regleras i en förordning om hushållning med mark- och vattenområden m.m. (1998:896). Särskilda bestämmelser för vissa områden enligt miljöbalken Allmänt intresse och myndighetsutövning: Om personuppgifter behöver bli behandlade av en myndighet vid myndighetsutövning eller för att utföra uppgift av allmänt intresse. Intresseavvägning: Behandling av personuppgifter får ske om den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen väger tyngre än den registrerades intressen Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse är en rättslig grund som innebär att behandlingen av personuppgifterna måste ske, för att utföra myndighetsuppgifter eller en uppgift av allmänt intresse. Denna rättsliga grund används främst av myndigheter vid myndighetsutövning och normalt inte av företag

Personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att utgöra en uppgift av allmänt intresse. För att det ska vara fråga om allmänt intresse ska det allmänna intresset följa av lag eller annan författning (till exempel förordning), av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag (till exempel myndigheters föreskrifter) Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Uppgift av allmänt intresse: denna rättsliga grund kan användas av både privata och offentliga skolor och förskolor. Om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse får personuppgifter behandlas uppgift av allmänt intresse och vilka förpliktelser med hänsyn till behandling av personuppgifter det innebär utöver det som anges i EU:s dataskyddsförordning. De flesta personuppgiftsansvariga inom den enskilda sektorn har av naturliga skäl någon ty Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse - Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Den rättsliga grunden används typiskt av myndigheter, men också av företag inom vård och skola

- Andra som utför en uppgift av allmänt intresse. Privata skolor, privat hälso- och sjukvård och kollektivtrafikbolag är exempel på privata verksamheter som utför uppgift av allmänt intresse. - Höga krav på information. Se checklistan längre ned på denna sida för att se vad du måste informera om 9.4.2 Den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse kan användas vid bedrivandet av utbildning inom statsbidragsfinansierad folkbildning..102 9.4.3 De rättsliga grunderna uppgift av allmänt intresse eller intresseavvägning kan användas vid behandling av Enligt bestämmelser i GDPR är behandling av personuppgifter tillåten om behandlingen är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Uppgiften eller den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning måste grundas på EU-rätt eller svensk rätt

Blogginlägg om GDPR. Så uppfyller du dataskyddsförordningens regler om gallring av personuppgifter i CRM-system. Nya dataskyddsförordningen (GDPR) och samverkan - samtycke eller uppgift av allmänt intresse? Webinar tre av tre - Smart funktionalitet som gör det lättare att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen De rättsliga grunder som framför allt kan komma i fråga för den forskning som bedrivs vid Stockholms universitet är samtycke enligt artikel 6.1 a och nödvändig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e Uppgift av allmänt intresse En uppgift av allmänt intresse är ett uppdrag universitetet fått av riksdag eller regering. Högskolelagen säger att universitetets uppdrag är att bedriva utbildning, forskning och att samverka med det omgivande samhället och informera om vår verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta

Uppgift av allmänt intresse och - :Datakollen

Behandling av personuppgifter. Öppna alla. För dig som är anställd på en statlig myndighet. För att ta fram statistik behandlar vi personuppgifter om anställda hos Arbetsgivarverkets medlemmar. Behandlingen är nödvändig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse som framgår av bland annat kollektivavtal Behandling av personuppgifter är tillåten om den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Obligatoriska uppgifter som ålagts kommuner att utföra är av allmänt intresse. Vi kan även erbjuda tjänster utan att det finns lagkrav. När du väljer att ta del av en sådan tjänst behandlar vi dina personuppgifter. Om behandling av personuppgifter för att kunna betygsätta eleverna inom den internationella skolan är nödvändig för att utföra uppgiften av allmänt intresse, dvs. anordna utbildning, bör sådan behandling kunna ske med stöd av den rättsliga grunden utföra uppgift av allmänt intresse fastställd i skollagen, förordningen om internationella skolor och beslutet från Skolinspektionen Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Vanligast för kommunen är att behandlingen är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Obligatoriska uppgifter som ålagts kommuner att utföra är av allmänt intresse 2 § Statens jordbruksverk får ingå avtal om skyldighet att utföra veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse. 3 § Jordbruksverket ska se till att ett avtal enligt 2 § innehåller 1. namn på utföraren, 2. en skyldighet för utföraren att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 1 §, 3. uppgift om under vilken.

Myndighetsutövning och allmänt intresse - Högskolan i Borå

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen är det fastställt i svensk rätt att folkhögskolornas och studieförbundens bedrivande av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse Nya dataskyddsförordningen (GDPR) och samverkan - samtycke eller uppgift av allmänt intresse? En risk med den nya dataskyddsförordningen är, utöver viten och negativ publicitet om man inte följer lagen, att man inte får förutsättningar att fortsätta bedriva sin verksamhet effektivt Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning 2 § Personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 e i EU:s data-skyddsförordning, om behandlingen är nödvändig 1. för att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelat Personuppgiftsansvariga som är myndighetsutövare måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Myndighetsutövning innebär a..

Behandling på grund av allmänt intresse - GDPR - Cloud Lawye

en uppgift av allmänt intresse. Stöd för personuppgiftsbehandlingen finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953, och i den kompletterande svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis. Medarbetare som behöver behandla uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, kan ta del av dina personuppgifter Den 17 juni 2016 träder lagen om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision ikraft. Denna lag är en del av genomförandet i svensk rätt av EU:s revisorspaket.1 Genom den nämnda lagen ges Finansinspektionen (FI) i uppgift att utöva tillsyn över svenska företag som är företag av allmänt intresse i fråga om revision Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Mottagare av personuppgifter. Personuppgifterna kommer att hanteras av de handläggare som arbetar med politiskt stöd. Även kommunens medarbetare i kundcenter KomIn är mottagare. Personuppgifterna kommer att hanteras av personuppgiftsbiträdet. Behandling av personuppgifter är också tillåten om den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgiften ska vara fastställd i EU-rätt eller svensk rätt, vilket innebär att den måste följa av det regelverk som gäller för förvaltningens verksamhet myndighetsutövning e), uppgift av allmänt intresse e), berättigat intresse med intresseavvägning f) För kommuner och landsting är de viktigaste grunderna art. 6, punkt 1. c och e. Behandlingen är nödvändig för fullgörande av en rättslig skyldighet som åvilar den PuA utförande av en uppgift av allmänt intresse elle

Uppgift av allmänt intresse, myndighetsutövning, rättslig förpliktelse. Aktörer i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion m.m. Namn, adress, personnummer m.m. Inga medarbetare på domstolen har tillgång till systemet. * Domstolsverket, konkursförvaltare oc Om behandlingen är nödvändig för att genomföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Tänk forskning, folkhälsa mm och registrering som är nödvändig för att en myndighet ska kunna sköta sina uppgifter

d) För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i den utsträckning som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar) Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter Lagstöd. Art. 6.1 e GDPR, behandling vid myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse Förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet Lag (2000:224) om fastighetsregister. Lag (2006:378) om lägenhetsregiste Den rättsliga grunden för behandlingen är vanligtvis att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i PTS myndighetsutövning. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter kan även vara det som i lagstiftningen kallas rättliga förpliktelse, intresseavvägningen eller avtal En uppgift av allmänt intresse betyder att uppgiften ska regleras i EU-rätt eller svensk rätt. Det innebär att uppgiften måste följa av lag eller annan författning eller av ett beslut som meddelats med stöd av lag eller annan författning

Olika intressen - PBL kunskapsbanken - Boverke

Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning Allmänt intresse eller myndighetsutövning - behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller kollektivavtal eller som har samband med Arbetsmiljöverkets myndighetsutövning. En del av de uppgifter Arbetsmiljöverket behandlar om dig kan vara av särskilt. I punkt 1 tydliggörs att en uppgift av allmänt intresse utgör en rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, om uppgiften följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning DIGG behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra, utveckla och informera om sin verksamhet. Vår verksamhet styrs av lagar, myndighetsinstruktioner och regeringsuppdrag, vilket innebär att DIGG oftast stödjer sin rätt att behandla personuppgifter på den rättsliga grunden att det är ett allmänt intresse att behandlingen sker eller för att det är en rättslig förpliktelse

Artikel 6 GDPR - Rättsliga grunder - Kapitel 2 Principer

Rättsliga grunder enligt GDPR - 6 rättsliga grunder

Merparten av personuppgiftsbehandlingarna hos VGR bygger på den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse där rätten till radering inte är tillämplig. Rätten till radering gäller inte heller när uppgifterna finns i allmänna handlingar som vi ska spara i våra arkiv Den grund för behandlingen som avses i punkt 1 c och e ska fastställas i enlighet med a) unionsrätten, eller b) en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av. Syftet med behandlingen ska fastställas i den rättsliga grunden eller, i fråga om behandling enligt punkt 1 e, ska vara nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led.

Frågor och svar om GDPR för kommunikatörer SK

Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse Vi måste behandla personuppgifterna för att kunna utföra myndighetsutövning eller en uppgift av allmänt intresse. Det kan till exempel gälla en ansökan om bygglov, barnomsorgsplats, föreningsbidrag eller att du ställer en fråga som du vill få svar på Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse samt efter en intresseavvägning. Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen är det fastställt i svensk rätt att folkhögskolornas och studieförbundens bedrivande av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse Den rättsliga grunden för administrationen av anmälningarna är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan. Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse. Så behandlar Regionarkivet personuppgifter vid prenumeration på nyhetsbre

De rättsliga grunderna för den behandling som sker är främst att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, fullgöra en rättslig förpliktelse, fullgöra ett avtal, eller informerat samtycke från den enskilde, men även andra rättsliga grunder kan förekomma Översättningar av fras UPPGIFTER ÄR AV ALLMÄNT från svenska till engelsk och exempel på användning av UPPGIFTER ÄR AV ALLMÄNT i en mening med deras översättningar: Om dessa uppgifter är av allmänt intresse eller om en medlemsstat.. Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter. Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen är det fastställt i svensk rätt att folkhögskolornas och studieförbundens bedrivande av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse Administration av bostadskön. Boplats Syd behandlar personuppgifter för att administrera förmedlingsrelaterad verksamhet och att kommunicera med registrerade. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till Boplats Syd

Hur kan skolor och förskolor behandla personuppgifter i

Medborgarskolan behandlar personuppgifter med stöd av allmänt intresse för att administrera kursverksamhet och kommunicera med kursdeltagare samt för att tillgodose förordningskrav jämte Folkbildningsrådets och andra bidragsgivares krav på uppföljning, utvärdering och kvalitetsgranskning av Medborgarskolans verksamhet (t.ex. genom deltagarundersökningar och statistiska studier) Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. För att uppfylla kommunens skyldigheter Borås Stad behöver ibland hantera personuppgifter för att uppfylla kraven Den rättsliga grunden för behandlingen är att utföra an uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter till dess du har fått den information du behöver. Social- och arbetsmarknadsnämnden i Östersunds kommun är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som behöver behandlas inom Centrum mot våld i Jämtlands läns verksamhet Behandling för arkivändamål av allmänt intresse innebär att personuppgifterna arkiveras och sparas. Personuppgiftsansvar Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter

Den rättsliga grunden kan vara att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning, eller att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som kommunen har enligt lag eller förordning. Behandling av personuppgifte uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning; efter en intresseavvägning. Vad är en personuppgift? En personuppgift är all slags information som kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Det kan exempel vara ditt namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning eller bilder som visar vem du är Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter som totalförsvarspliktig är att utföra en uppgift av allmänt intresse. Det är bara medarbetare vid Plikt- och prövningsverket som behöver uppgifterna för att lösa sina arbetsuppgifter, som får ta del av dem Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Efter en intresseavvägning f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller e

- För att utföra en uppgift av allmänt intresse (myndighetsutövning) - Man har ett berättigat intresse som väger tyngre än individens behov av skydd . Göteborgsregionens Internationella Skola AB, hädanefter benämnt ISGR, behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (EU) nr 2016/679) De övriga kraven som följer av GDPR gäller även här. Ni måste därmed även ha en rättslig grund att stödja personuppgiftsbehandlingen på (samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, skydda grundläggande intressen, myndighetsutövning eller uppgift av allmänt intresse, intresseavvägning) samt följa de övriga principerna i GDPR för en lagenlig personuppgiftsbehandling Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Lämnar in en anmälan om olovlig åtgärd När du lämnar in en anmälan (som inte är anonym) upprättas ett tillsynsärende och din anmälan i sin helhet, inklusive eventuella personuppgifter skickas till den eller de anmälan gäller Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Intresseavvägning Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det.

De rättsliga grunderna är att behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. Mottagare av enkätundersökningar och annan information. Region Halland kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med att vi kontaktar dig med enkätundersökningar eller med information om vad som händer inom regionen Inom EU betecknas dessa tjänster som tjänster av allmänt intresse (SGI efter det engelska namnet) eller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI).1 Utförandet av dessa tjänster sker många gånger huvudsakligen genom att privata aktörer står för det faktiska utförandet av verksamheten. Nä Uppgifter av allmänt intresse 6 § Ett forskningsbibliotek utför uppgifter av allmänt intresse genom att 1 utföra uppgifter som finns reglerade i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket, 2 utföra uppgifter som finns reglerade i bibliotekslagen (2013:801) och i högskoleförordningen (2003:100), oc Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Samtidsdokumentation. För att vi ska kunna dokumentera samtiden ofta kallad samtidsdokumentation, behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, yrkestitel, kontaktuppgifter, stillbild, rörlig bild eller ljudinspelningar

Video:

Det beror på att uppgifterna används i samband med myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse, för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger Region Gävleborg eller att ett avtalsförhållande föreligger. Alla nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt I sin myndighetsutövning och för att utföra en uppgift av allmänt intresse lagrar Region Gävleborg och Region Skåne de personuppgifter du lämnar i systemet e-handlingar. Dina personuppgifter lagras och gallras i enlighet med dataskyddsförordningen, annan tillämplig lagstiftning (tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen) samt våra. Laglig grund för behandlingen: Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse Personuppgiftsbiträde: Consid och Sitevision Personuppgiftsansvarig: Kommunledningsförvaltningen Bild & film Vi använder bild och film i vårt arbete där syftet är att sprida information om vad som händer och har hänt i kommunen eller lyfta kommunens verksamhet Allmänt intresse - Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av t.ex. lag eller kollektivavtal. Intresseavvägning - Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör Akavias eller tredje parts berättigade intressen, förutsatt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och. Utöver myndigheter är det endast aktörer som utför en uppgift av allmänt intresse som behöver tillstånd för att kamerabevaka. Uppgiften av allmänt intresse måste även framgå av lag, annan författning, kollektivavtal eller annat beslut. Som exempel kan nämnas hälso- och sjukvårdsverksamhet, där uppgiften av allmänt intresse

Rättslig grund - GDP

 1. Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning; Efter en intresseavvägning; Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig
 2. Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning 2 § Personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 e i EU:s data-skyddsförordning, om behandlingen är nödvändig 1. för att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av
 3. Behandling sker då med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Med stöd av denna rättsliga grund kan personuppgifter komma att samköras mellan två eller flera av de tio studieförbunden med ändamålet att säkerställa att regler och villkor för statsbidrag följs
 4. Vår rättsliga grund för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse och som ett led i vår myndighetsutövning. När du besöker vår webbplats samlar vi in standardloggar (till exempel accessloggar) som innehåller ip-nummer och tidsstämplar i syfte att tillhandahålla dig vår webbplats på ett säkert sätt
 5. Samlas in av den registrerade via e-post, brev, telefon m.m. Kategorier av personuppgifter: Namn Kontaktuppgifter: Rättslig grund för behandling av personuppgifter: Uppgift av allmänt intresse och rättslig förpliktelse. Tryckfrihetsförordningen (1949:105), Förvaltningslagen (2017:900), Arkivlagen (1990:782) Behandling för annat ändamå
 6. Bedriva verksamheter av allmänt intresse Karlskoga kommun ska tillhandahålla kommunens invånare med verksamheter som rör allmänna intressen, som till exempel skola, bibliotek och social omsorg. Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning
 7. Behandling av personuppgifter vid olika situationer Vid allmänna förfrågningar. Brottsoffermyndigheten behandlar personuppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en förfrågan och för att handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse

Regler för kameraövervakning och GDPR Inklusive checklist

 1. sonuppgiftsbehandlingen kan grundas på utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Förslagen bedöms också vara förenliga med reger-ingsformen. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 janu-ari år 2022. Några övergångsbestämmelser behövs inte. Att det finns explicit stöd för all personuppgiftsbehandling so
 2. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e GDPR, med hänvisning till 14 kap. 2 § regeringsformen (1974:52) samt 9 § bibliotekslagen (2013:801). De personuppgifter som vi behandlar är till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer
 3. Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning

Vad är allmänt intresse? - Regionarkivet Stockhol

 1. Beställningar av data. När Socialstyrelsens handlägger forskar- och statistikbeställningar behandlar vi namn och kontaktuppgifter för att kunna kommunicera i ärendet. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i vår myndighetsutövning. Beställa data och statistik
 2. Merparten av personuppgiftsbehandlingarna hos VGR bygger på den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse där rätten till radering inte är tillämplig. Rätten till radering gäller inte heller när uppgifterna finns i allmänna handlingar som vi ska spara i våra arkiv
 3. Bedriva verksamheter av allmänt intresse Vårgårda kommun ska tillhandahålla kommunens invånare med verksamheter som rör allmänna intressen, som till exempel skola, bibliotek och social omsorg. Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning
 4. Det är samtycke från den registrerade, nödvändig för att fullgöra avtal, fullgörande av en rättslig förpliktelse, skydda den registrerades grundläggande intressen, fullgöra en uppgift av allmänt intresse, för myndighetsutövning, samt efter en intresseavvägning
 5. SLS arkivverksamhet är en uppgift av allmänt intresse och SLS arkiv har rätt att behandla även särskilda kategorier av personuppgifter. I materialet ingår bland annat dokument, register, fotografier, ljud- och videoinspelningar och digitalt material och metadata för dessa
 6. Den rättsliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 c i EU:s dataskyddsförordning). Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kan du vända dig till dataskyddsombudet på Folkhälsomyndigheten ( dataskyddsombud@folkhalsomyndigheten.se )

utföra en uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att överföras till Skånetrafiken för hantering av information, biljetter och resekort. Dina personuppgifter kommer även att överföras till de IT-leverantörer som tillhandahåller de IT-plattformar som Barn- och utbildningsnämnden använder sig av för att teknisk Vår behandling av personuppgifter i denna tjänst sker inom ramen för Umeå universitets forskningsverksamhet. Den rättsliga grunden för vår behandling är uppgift av allmänt intresse. Umeå universitet är en myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med regelverket för arkiv, bevarande och gallring

Terminologi dataskyddsförordningen (GDPR

Så använder polisen övervakningskameror | SVT NyheterVuxenutbildningen KarlstadFoto Av Emy: CVPress - CSNÖppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg omOm oss | Prostatacancerföreningen i Uppsala länHockeyNews - Nygren uppvaktas i flera ligor