Home

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning ( EUT ), tidigare Europeiska gemenskapernas officiella tidning ( EGT ), är en officiell tidning som ges ut av Europeiska unionen och den enda publikation som varje vardag offentliggörs på unionens samtliga 24 officiella språk. Den distribueras av Publikationsbyrån och omfattar två serier: lagstiftning (L) och. 31.7.2020 Europeiska unionens officiella tidning L 249/1SV (1) EUT C 197, 8.6.2018, s. 45. (2) EUT C 176, 23.5.2018, s. 57. (3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 4 april 2019 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlin gen av den 7 april 2020 (EUT C 151, 6.5.2020, s. 1)

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) är den viktigaste källan till Europeiska unionens lagstiftning. Tidningen består av L-serien (lagstiftning), C-serien (meddelanden och upplysningar) och S-serien (offentliga upphandlingar i EU). S-serien är ett tillägg till EUT och finns elektroniskt på databasen Ted. Åren 1952-1958 innan Europeiska ekonomiska gemenskapen upprättades utkom Europeiska kol- och stålgemenskapens officiella tidning Europeiska unionens officiella tidning. EU-rätten, andra officiella EU-dokument och den autentiska elektroniska versionen av EUT - på 24 språk. Gå direkt till EU:s officiella tidning EUT

Europeiska unionens officiella tidning. L 386/1. KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2021/1885. av den 20 april 2021. om det statliga stöd SA.43127 - 2018/C (f.d. 2015/NN) (f.d. 2015/N) som Polen har genomfört till förmån för PrzewozyRegionalne Sp. z o.o. [delgivet med nr C (2021) 855] (Endast den polska texten är giltig) (Text av betydelse för. Europeiska unionens officiella tidning, L 379, 26 oktober 2021 Publication metadata Download and languages Close. Available languages and formats. Download X. Available languages and formats. Bulgarian. 2016/C 202/02 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Till läsaren (se omslagets andra sida) C 202 femtionionde årgången Meddelanden och upplysningar 7 juni 2016 Europeiska unionens officiella tidning Svensk utgåva Innehållsförteckning S 26.7.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 272/5 (1) Den 13 februari 2013 antog kommissionen ett förslag till en ny fristående förordning om marknadskontroll, som sammanför alla marknadskontrollbestämmelser från förordning (EG) nr 765/2008, direktivet om allmän produktsäkerhet och sektorslagstiftning

24.3.2020 SV Europeiska unionens officiella tidning C 96 I/1 2. I detta meddelande uppmanas medlemsstater na att genomföra r iktlinjer na för gränsför valtning fullt ut för all Europeiska unionens C 229 officiella tidning Sextioandra årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 8 juli 2019 Innehållsförteckning SV. Kommissionens tillgännagivande Tekniska riktlinjer om uppgiftsskydd i enlighet... (EG) nr 1107/2009 (1) Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9252 IXM) (1 C 303/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 14.12.2007. AVDELNING I VÄRDIGHET Artikel 1 Människans värdighet Människans värdighet är okränkbar. Den ska respekteras och skyddas. Artikel 2 Rätt till liv 1. Var och en har rätt till liv. 2. Ingen får dömas till döden eller avrättas Europeiska unionens C 196 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 8 juni 2018 Innehållsförteckning S (Europeiska unionens officiella tidning C 400 A av den 4 oktober 2021) (2021/C 435 A/01) Sidan 2, under punkt 2, Kvalifikationer I stället för: I enlighet med ar tikel 10.1 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen måste den sökande h

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Utfärdat i Luxemburg den 21 juni 2021. På rådets vägna 4.3.2021 Europeiska unionens officiella tidning L 74/27. KOMMISSIONENS GENOMFÖR ANDEFÖRORDNING (EU) 2021/384 av den 3 mars 2021 om lämpligheten hos sor tbenämningar för ar ter av lantbr uks- och köksväxter och om upphävande av förordning (EG) nr 637/2009. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT. L 130/92 SV Europeiska unionens officiella tidning 17.5.2019 (1) EUT C 125, 21.4.2017, s. 27. (2) EUT C 207, 30.6.2017, s. 80. (3) Europarlamentets ståndpunkt av den 26 mars 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 15 april 2019 12.5.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 171 A/1 Revisorer kan få i uppdrag att genomföra revisioner i olika EU-länder och tredjeländer under sin kar r iär. Revisorer lämnar också rekommendationer till ledningen om hur man kan förbättra system och processer C 322/4 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.9.2020 Tabell 1 Förenklad översikt över möjligheter till diagonal kumulation i Europa-Medelhavsområdet den 26 mars 202

L 153/62 SV Europeiska unionens officiella tidning 22.5.2014 (1) EUT C 133, 9.5.2013, s. 58. (2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 mars 2014 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 14 apr il 2014 EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, 9.6.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 157/25 (1) EUT L 171, 9.7.2003, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommis 28.10.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 294/1 (1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. (2) Rådets beslut 87/369/EEG av den 7 april 1987 om ingående av den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering samt upprättandet av ändringsprotokollet till denna konvention (EGT L 198, 20.7.1987, s. 1). ( Europeiska unionens officiella tidning L 294/663. c) som uppfyller något av villkoren att. i) de ägs till minst femtio procent av medborgare i en av unionens medlemsstater eller i Singapore, eller. ii) de ägs av företag. 1

29.6.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 171/67 ( 1 ) Rådets direktiv 87/328/EEG av den 18 juni 1987 om godkännande för avel av renrasiga avelsdjur av nötkreatur (EGT L 167, 26.6.1987 Europeiska kommissionen offentliggör förteckningen i Europeiska unionens officiella tidning inom 30 dagar efter det att den uppdaterats. Euroopan komissio julkaisee luettelon uudelleen Euroopan unionin virallisessa lehdessä 30 päivän kuluessa jokaisen päivityksen jälkeen

Europeiska unionens officiella tidning - Wikipedi

European Union - Official website of the European Union Skip to main content. Om Europeiska Unionen. Europa. Home Menu Search . Start ; Om EU Hitta officiella handlingar, publikationer, statistik, öppna data och andra resurser C 114/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 11.4.2017 (euro) Avdelning Överförda fordr ingar Justeringar Totalt Totalt inkasserat belopp % av det totala beloppet 9 - Diverse inkomster 1 000 0 1 000 1 000 100,00 % Totalt 8 731 0 8 731 6 250 71,58 % 4 26.7.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 272/5 ( 1 ) Den 13 februari 2013 antog kommissionen ett förslag till en ny fristående förordning om marknadskontroll, som sammanför all 30.4.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 145/3 (16) För att komma i åtnjutande av de undantag som anges i detta direktiv bör personen i fråga stadigvarande upp-fylla villkoren för sådana undantag. Särskilt om en person tillhandahåller investeringstjänster eller utför in 30.10.2015 SV Europeiska unionens officiella tidning L 285/1 (1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 6 oktober 2015. På kommissionens vägnar. Jean-Claude . JUNCKER

Europeiska unionens officiella tidning Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Pris: SV 10,50 EUR Sida. TILL LÄSAREN Denna utgåva innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen oc Den ansvarar även för att distribuera Europeiska unionens officiella tidning, den enda publikation som varje vardag offentliggörs på unionens samtliga 24 officiella språk. Trots sitt namn är Publikationsbyrån inte en byrå i rättslig mening, utan istället ett generaldirektorat inom Europeiska kommissionen Europeiska unionens officiella tidning L 312 Svensk utgåva Lagstiftning femtiosjunde årgången 31 oktober 2014 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR ★ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1101/2014 av den 16 oktober 2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och.

Europeiska unionens officiella tidning publicerar löpande kungörelser om unionens lagstiftning och publiceras på Europeiska unionens 23 officiella språk. Acta Apostolicae Sedis är Heliga stolens officiella tidning, som publiceras på latin, med en bilaga på italienska som innehåller Vatikanstatens lagstiftning L 386/4 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.10.2021 . förklarade vidare att en oberoende konsult genomförde en analys utifrån försiktiga antaganden för att identifiera den bästa återkravsmetoden. Resultaten av analysen visade att avtalet om omstrukturering av skuld skulle vara bättre än andra.

Europeiska unionens officiella tidning - EU

L 11/488 SV Europeiska unionens officiella tidning 14.1.2017 Title ÖVERGRIPANDE AVTAL OM EKONOMI OCH HANDEL (CETA) - mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sida 6.2.2019 SV Europeiska unionens officiella tidning L 34/7 Title AVTAL - genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sida

Officiella handlingar Europeiska Unione

C 368 A/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 7.10.2016 (2) Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1) Europeiska unionens officiella tidning. L49/9. ii) Enklare förpackning i buteljer och flaskor, burkar, väskor, fodral, askar, uppsättning på kartor, skivor m .m . samt alla övriga enklare förpackningsåtgärder . e

Europeiska unionens L 386/2021 - eur-lex

Title: Europeiska unionens officiella tidning Author: Publications Office Created Date: 1/10/2019 5:18:53 P Title: Europeiska unionens officiella tidning Author: ivan Created Date: 8/31/2020 10:10:13 A

(Europeiska unionens officiella tidning L 400 av den 30 december 2006) Beslut 2006/971/EG skall vara som följer: RÅDETS BESLUT av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007- 2013 Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1725-2504 C 181 46. årgången 31 juli 2003 Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten 2003/C 181/01 Särskild rapport nr 8/2003 om genomförandet av infrastrukturarbeten som finansieras av EUF, samt kommissionens svar Title: Europeiska unionens officiella tidning Author: Publications Office Created Date: 1/7/2019 2:30:50 P Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1725-2504 C 167 46. årgången 17 juli 2003 Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten 2003/C 167/01 Särskild rapport nr 5/2003 om finansiering av miljöprojekt i kandidatländerna genom Phare och ISPA samt kommissionens. Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1725-2504 C 174 46. årgången 23 juli 2003 Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten 2003/C 174/01 Särskild rapport nr 7/2003 om genomförandet av programplaneringen för strukturfondsåtgärder för perioden 2000-200

(Europeiska unionens off iciella tidning L 131 av den 29 maj 2018) På sidan 19, bilagan (om ändr ingar av bilaga I till beslut 2013/255/Gusp), ska post nr 68 (om Bassam Sabbagh) utgå. L 167/36 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.7.201 Den 21 juni 2019 publicerades följande i Europeiska unionens officiella tidning: kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller formatet på, innehållet i och granskningen och godkännandet av de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller. L 54/246 Europeiska unionens officiella tidning 26.2.2011SV. 26.2.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 54/247SV. L 54/248 Europeiska unionens officiella tidning 26.2.2011SV. Title: CELEX_32011R0142_SV_TXT.pdf Created Date: 11/27/2020 1:37:56 PM. Europeiska unionens officiella tidning ska publiceras på samtliga språken. Lagstiftning och dokument som är av stort allmänintresse tas fram på samtliga 23 officiella språk, men det utgör endast en mindre andel av alla de dokument som institutionerna producerar

Europeiska unionens officiella tidning, L 379, 26 oktober

16.4.2005 SV Europeiska unionens officiella tidning L 98/35 b. Svar från Kanadas regering Bryssel den 15 mars 2005 Herr ambassadör, Jag har äran att bekräfta mottagandet av Er skrivelse av den 7 mars 2005 med följande lydelse 11.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning L 203/1 (1) Se sidan 106 i detta nummer av EUT. (2) Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/31/Gusp av den 9 januari 2004 om införande av ett mot Sudan riktat embargo mot vapen, ammunition och militär utrustning (EUT L 6, 10.1.2004, s. 55) offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning direktiv 2014/25/EU (välj relevant alternativ och ge en förklaring) 1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 50 i direktiv 2014/25/E Kontrollera 'Europeiska unionens officiella tidning' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på Europeiska unionens officiella tidning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik

Europeiska unionens off iciella tidning - European Commissio

 1. Check 'Europeiska unionens officiella tidning' translations into Italian. Look through examples of Europeiska unionens officiella tidning translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar
 2. Kontrollera 'Europeiska unionens officiella tidning' översättningar till slovakiska. Titta igenom exempel på Europeiska unionens officiella tidning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik
 3. Check 'Europeiska unionens officiella tidning' translations into French. Look through examples of Europeiska unionens officiella tidning translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar
 4. Kontrollera 'Europeiska unionens officiella tidning' översättningar till slovenska. Titta igenom exempel på Europeiska unionens officiella tidning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik
 5. Check 'Europeiska unionens officiella tidning' translations into Spanish. Look through examples of Europeiska unionens officiella tidning translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar

Europeiska unionens C 96 I off iciella tidnin

Kontrollera 'Europeiska unionens officiella tidning' översättningar till tyska. Titta igenom exempel på Europeiska unionens officiella tidning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Kontrollera 'Europeiska unionens officiella tidning' översättningar till maltesiska. Titta igenom exempel på Europeiska unionens officiella tidning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik

Europeiska unionens L 219I/2021 - eur-lex

 1. Kontrollera 'Europeiska unionens officiella tidning' översättningar till tjeckiska. Titta igenom exempel på Europeiska unionens officiella tidning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik
 2. Kontrollera 'Europeiska unionens officiella tidning' översättningar till lettiska. Titta igenom exempel på Europeiska unionens officiella tidning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik
 3. Check 'Europeiska unionens officiella tidning' translations into Polish. Look through examples of Europeiska unionens officiella tidning translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar

L 157/24 Europeiska unionens officiella tidnin

 1. Kontrollera 'Europeiska unionens officiella tidning' översättningar till spanska. Titta igenom exempel på Europeiska unionens officiella tidning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik
 2. Rate this publication. Europeiska unionens officiella tidning, L 381, 27 oktober 2021. EU publications EU law. Download Order
 3. Europeiska unionens officiella tidning, C 408, 9 december 2015. DisplayLogo. Publications Office of the European Union.
 4. Europeiska unionens. officiella tidning. L 282. Svensk utgåva. Lagstiftning. sextionde årgången. 31 oktober 2017. Innehållsförteckning; II Icke-lagstiftningsakter. Europeiska unionens officiella tidning Author: Publications Office Created Date: 10/25/2017 4:47:01 PM.
 5. Europeiska unionens officiella tidning. L 298/20. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1098/2008/EG. av den 22 oktober 2008. om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE
 6. De officiella språken finns fastställda dels i unionens fördrag, dels i en förordning som utfärdats av Europeiska unionens råd.Enligt fördragen ska varje unionsmedborgare ha rätt att vända sig till unionens institutioner och organ på något av de språk som fördragen har upprättats på - de så kallade fördragsspråken - och få svar på samma språk
 7. Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (Europeiska unionens officiella tidning L 314 av den 5 december 2019
4 - Reglerna träder i kraftTitandioxid klassificerad som cancerframkallande

Översättning 'Europeiska unionens officiella tidning

 1. dre ändr ing i enlighet med ar tikel 6.2 tredje stycket i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 av den 18 december 2013. Ansökan om SV Europeiska unionens officiella tidning 4.5.2021 . 3.3
 2. Show filter . Found 3 results request Europeiska unionens officiella tidning Show detailed 3 results request Europeiska unionens officiella tidning Show detaile
 3. Details of the publication. Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (Europeiska unionens officiella tidning L 347 av den 20 december 2013

EUT definition: Europeiska Unionens Officiella Tidning

17.3.2015 SV Europeiska unionens officiella tidning Endast de officiella texter som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltiga. Om det finns skillnader mellan den elektroniska och den tryckta texten är det den officiella tryckta texten som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning som är giltig Officiella tidningen (finska Virallinen lehti, med samma betydelse) är en statlig [1] officiell tidning i Finland.Den är Finlands äldsta ännu utkommande tidning. [2]Officiella tidningen grundades 1820 som den enspråkigt svenska Finlands allmänna tidning. År 1856 startade en finsk systertidning, Suomen Julkisia Sanomia [Finska offentliga meddelanden], som 1866 bytte namn till Suomen. L 6/90 SV Europeiska unionens officiella tidning 10.1.2009 (8) Schweiz har åtagit sig att i sin nationella lagstiftning införa bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av säll

FINREP EBA — stay connected to the most critical events ofRegeringens proposition 2010/11:123 BiometriskaEUR-Lex - 02006R1896-20170714 - EN - EUR-Lex

Europeiska unionens officiella tidning in English

 1. 23.7.2019 SV Europeiska unionens officiella tidning L 195/5 (1) EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. (2) Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG
 2. Details of the publication. Navigation. Skip to Conten
 3. L 98/32 SV Europeiska unionens officiella tidning 16.4.2005 KOMMISSIONENS BESLUT av den 16 februari 2005 om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av ändringar av bilagorna till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om sanitära åtgärder vad avser handeln med levande djur och animaliska produkte
 4. EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS R¯D HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta, med beaktande av kommissionens förslag (1), 24.4.2002 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 108/51
 5. EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS R¯D HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta, med beaktande av kommissionens förslag (1), 24.4.2002 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 108/21
 6. SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss - hur och varför. Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).. Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser
 7. 2.2.2016 SV Europeiska unionens o. Prova JUNO för jurister gratis i 14 dagar. JUNO för kommune

Ändrad genom rättsakter: Kapitel I Allmänna bestämmelser. Artikel 1 Syfte; Artikel 2 Materiellt tillämpningsområde; Artikel 3 Territoriellt tillämpningsområd Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av direktiven 1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de befogenheter som ska t EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och och av följande skäl: (1) Den 13 december 2004 antog rådet gemensam stånd­ punkt 2004/852/Gusp om restriktiva åtgärder mot Elfen­ benskusten (1) för att genomföra åtgärder mot Elfenbens