Home

Alla är lika mycket värda förskola

I veckans Skicka vidare är det Sara Nihlén Green, förskollärare Djupadals förskola, som svarar på Erika Roséns frågor från förra veckan.. Hur arbetar du för att barnen i förskolan ska utveckla förståelse för att alla människor har lika värde Samt öka deras medvetenhet om att alla är lika mycket värda oavsett kön, etnicitet, samhällsklass, intressen, sexualitet, religion, funktionsvariation, och utseende. Vi vill att barnen ska respektera allt levande samt utveckla en vilja att hjälpa andra och ta hänsyn till andras åsikter. Metod

Så skapas förståelse för allas lika värde - Pedagog Malm

Introduktion till övningen. Övningen handlar om barnkonventionen, att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Övningen består av en kort liten film och en uppgift där ni pratar med barnen om filmen. Därefter pratar ni om att vara ett barn och om artiklarna i barnkonventionen som övningen bygger på förståelse för att alla inte är lika, men ändå lika mycket värda. Redan när barnen är små är det viktigt, för barnens psykiska utveckling, att samspelet mellan föräldrar och barn fungerar. Föräldrarna fungerar som förebilder för sina barn och deras agerande påverkar barnens beteende. Den grundläggande social Förskolan har ett dilemma som fortsätter att upprepa sig gång efter gång och inom process efter process. Dilemmat är vår starkaste tillgång men också vår största motgång. Kollektivismen! Alla ska vara och är lika mycket värda. Det är vackert och ädelt - ett förhållningssätt som vi måste bevara i tider som denna. Baksidan av dett Perla, alla är lika mycket värda Alla barn är lika mycket värda och detta förmedlas genom att se lik och olikheter hos varandra för att berika och utveckla mångfalden. Förskolan är mångkulturell och arbetar för att barnen skall känna sig stolta över sin identitet och sitt ursprung och att de skall bli sedda utefter de unik

Förskolan, skolan och fritidshemmet ska se till att alla barn och elever får en jämställd och likvärdig utbildning där alla är lika mycket värda. Skolverket skriver att: Förskolan och skolan ska se till att alla barn och elever, oavsett könstillhörighet, får utveckla sina förmågor och sina intressen. Alla barn och elever, både flickor och pojkar, har också rätt till en utbildning fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Jag som rektor har möjligheten att skapa en förskola som är barnens arena, där demokratiuppdraget genomsyrar varenda människa och där allas röster är lika mycket värda att bli hörda och lyssnande på. Jag har möjligheten att iscensätta den pedagogiska missionen, visionen och helhetsidén som jag anser skapar de bästa förutsättningarna för barnen här och nu, men också för. På smartborden läste vi kompisboken Lika värde som väckte barnens tankar och funderingar kring att man har rätt att; vara som man vill, tycka vad man vill och att alla är lika mycket värda. Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs Lpfö 98/1 Förskolan uppmärksammar flerspråkighet på ett positivt sätt genom att stödja utvecklingen av barnens modersmål. Förskolan anpassar verksamheten till barnens olika förutsättningar. Förskolans personal visar genom attityder och handlingar att alla är lika mycket värda. Förskolans planering görs så att alla barn kan delta på sina egna villkor. Förskolan synliggör och bejakar olika familjebildningar

Artikel 42: Alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad som står i barnkonventionen. Liten i förskolan - koppling till barnkonventionen. Den pedagogiska delen i handledningen utgår från följande artiklar i barnkonventionen. Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras Alla barn på förskolan är lika mycket värda och har lika rättigheter. Vad vet barnen kring detta? Vi intervjuar de äldre barnen för att höra hur d e tänker kring lika olika och utifrån detta arbetar vi sedan vidare i förebyggande syfte. Pedagogerna kommer att arbeta med ett material som utgår från FN:s barnkonventio

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, oc Alla barns lika värde. Avsnitt 4 · 28 min. Är alla barn verkligen lika mycket värda? Vi träffar Ramesh som är 14 år och asylsökande

- Det nya arbetssättet har öppnat upp en helt ny värld, både för oss och för barnen. Det visar att alla språk är lika mycket värda, säger Caroline. För att ta reda på vad nyckelbegreppen heter på de olika språken, använder pedagogerna föräldrarna till hjälp. - Det är viktigt att ha ett nära samarbete med föräldrarna Barnkonventionen artikel 2 är en av huvudprinciperna och säger att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Barnkonventionen artikel 3 Elever på Rosenlundsskolan presenterar: Alla beslut som rör barn ska tas för varje barns bäst Herrgårdens förskola. Vi arbetar för att skapa en förskola där alla barn och vuxna känner att det är lika mycket värda. Vi vill att alla barn får ta del av pedagogernas olika kompetenser. Kortadress: www.gavle.se/herrgardensforskol

Pedagogisk planering i Skolbanken: Allas lika värd

Vi är alla olika men lika mycket värda. Det finns rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling. Alltid personal nära barnen och i de direkta situationerna påvisa rätt/fel beteende. Vara uppmärksam på förändringar i barns beteende. All personal på förskolan skall alltid vara observant och lyhörd Alla barn är unika och lika mycket värda. Pedagogerna ser till barnens behov och intressen. Om barnen ser ett rött höstlöv och visar intresse för lövet är det utgångspunkten för diskussionen och lärandet. Barnen är ofta uppdelade i mindre grupper för att alla barns intressen och idéer ska ha möjlighet att komma fram Våra värdeord är: Genom kunskap och engagemang vill vi skapa en verksamhet som ger trygghet, glädje och gemenskap, där alla är lika mycket värda. Barns eget inflytande är en viktig del av vårt arbetssätt där vi kan vara lyhörda för barnens behov och intressen. Glädje och engagemang ger en lustfylld och lärorik miljö Förskolan har en specialpedagog som regelbundet träffar barn, personal och förskolechef för att ha en god överblick över barnens behov, eventuella stödinsatser och utvecklingsinsatser. Alla är lika mycket värda och alla får vara med. Vi arbetar utifrån grundtanken att alla har möjligheter och att alla kan lyckas Om Herrgårdens förskola. Vi arbetar för att skapa en förskola där alla barn och vuxna känner att det är lika mycket värda. Vi vill att alla barn får ta del av pedagogernas olika kompetenser

I vår verksamhet är alla barn och vuxna lika mycket värda. Förskolans uppdrag är att sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansva Vitsippans förskola Likabehandlingsplan. I vår verksamhet är alla barn och vuxna lika mycket värda. Förskolans uppdrag är att sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar; förmåga att leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra

Alla barns rätt - vem är ett barn - Mina rättighete

 1. Barns och föräldrars trygghet är viktig för oss. När barn är trygga kan de lära. Demokrati och inflytande. Alla barn är lika mycket värda. Vi ger barnen inflytande över verksamheten genom pedagogisk dokumentation. Vi följer barnkonventionen, och vi har ett aktivt föräldraråd. Utvecklande lärand
 2. Vi anser att det är viktigt att barnen får lära sig att ta eget ansvar med stöttning av oss pedagoger. Vi arbetar efter den kristna värdegrunden där vi alla är lika mycket värda. Förskolan Fisken ligger naturnära i anslutning till Säve kyrka. Vi arbetar nära naturen och är ute varje dag. Varmt välkomna med er ansökan till oss
 3. Förskolan har fem avdelningar. På Loppan och Getingen går barn som är mellan 1-3 år. Snigeln och Gräshoppan tar emot barn i åldrarna 2-4 år och på Larven går de äldsta barnen, de som är 5 år. På Ollonborrens förskola vill man att alla ska känna sig lika mycket värda och bli respekterade för den man är

Vi har en stabil personalgrupp med många härliga år ihop, vi tycker om att ha en rolig och trevlig arbetsmiljö tillsammans med både barn och föräldrar. Vi har gått en HBTQ-utbildning med all personal och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor, alla barn och vuxna är lika mycket värda hos oss 2 Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng. Examensarbete Att utforska pedagogisk verksamhet II, 15 högskolepoäng i utbildningsvetenskap. Utgivningsår: 2012 Svensk titel: Oavsett kön så är vi alla lika mycket värda - Pedagogers uppfattningar och barnens samspel ur et Förskolan Livsgnistan är en mindre, privat förskola som värnar om det enskilda barnet och som bygger på kristna värderingar. Med det menar vi att alla barn är lika mycket värda, att varje barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och utan begränsningar Den förstnämnda kommunikationsformen bygger på ömsesidighet och samarbete där personerna som talar med varandra strävar efter att förstå varandra och komma överens. -Det rör sig om ett jämlikt möte mellan lärare och barn där båda parter är lika mycket värda, det vill säga, alla har lika möjligheter att tala och delta i dialogen

Barns lika värde och vänskap på förskola

 1. Lika men ändå olika. I Gånglåtens förskola i Västra Frölunda har arbetet med Barnens planet gjort att pedagogerna lyfter upp likheter och skillnader på ett mer medvetet sätt. - För oss som dygnetruntförskola blir det än viktigare att visa att vi kan ha olika behov och önskningar men att alla är lika värda och har samma.
 2. Vi vill värna alla människors lika värde inom våra förskolor och så här tänker vi om den kristna profilen: Att älska sin nästa såsom sig själv Att alla människor är lika mycket värda Att alla människor har en uppgift och behövs för att helheten ska fungera Att alla människor är unik
 3. Dörrskylt med allas lika värde - tema: Här är alla olika, men alla är lika mycket värda. Redigerbar i Powerpoint och Keynote om du vill skriva in klassens, förskolans eller fritidshemmets namn på raden. Annars, skriv ut i PDF och fyll i för hand. OBS: Detta är en digital fil som levereras till din e-post efter nedladdning

Barnkonventionen - FN dagen. Denna vecka har vi arbetat med ; alla barns rättigheter utifrån barnkonventionen och uppmärksammat FN- dagen. Vi har t.ex. pratat, läst och ritat om att man får vara precis som man vill och att alla är lika mycket värda. Några av barnen ville göra ett jordklot, - för det är ju på hela jorden som. Alla är lika mycket värda. Alla känner samhörighet. Man får vara den man är. Vi är jämställda. Alla känner sig sedda. Vi reagerar snabbt på bråk och mobbning. Vi visar respekt. Vi visar hänsyn. Vi är vänliga och trevliga. Vi lyssnar på och visar intresse för varandra. Vi ger varandra arbetsro. Vi följer gemensamma beslut. Vi. Det märks att alla barn är lika mycket värda på mitt barns förskola 17% 12% 10% 70% 88% 100% 95% 84% 11% 6% 0% 25% 50% 75% 100% Kommunen total, 2021 (6918 st) 2021 (33 st) 2020 (35 st) 2019 (38 st) 2018 (31 st) Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer helt och hållet Vet inte Alla delar i konventionen är viktiga men det går att särskilt lyfta fram de fyra grundprinciperna: att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, att barnets bästa alltid ska komma i första rummet, att varje barn har rätt att överleva och utvecklas och att varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och delta när vuxna bestämmer saker som påverkar dem

Hela förskolan har ett gemensamt tema: Vi ser alla olika ut men vi är lika mycket värda! Alla barn diskuterade livligt kring hur huvudet ser ut, om vi har långt eller kort hår mm. Sedan gjorde vi självporträtt, barnen fick titta på sin egen bild och utförandet blev helt fantastiskt Pedagogen avbryter inte det hon gör och tittar inte ens på barnet, innan hon är klar. Flera förskolor berättar att stopp-handen också har tagits över och används av barnen gentemot varandra. Mål: Att minska negativ uppmärksamhet och att markera att alla barn är lika mycket värda.

Förskolans återkommande dilemma - Erika K Sege

Barnen ska även lära sig att visa hänsyn och hjälpa varandra och att alla människor är lika mycket värda. Vi vill ge barnen en positiv framtidssyn som präglas av: Jag kan! Det är också viktigt för oss att barnen känner sig trygga på förskolan och att de tycker att det är roligt att vara här Vi anser att alla barn är lika mycket värda och att alla har rätt till en spännande och lärorik förskoletid. Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns Verksamheten genomsyras av att alla är lika mycket värda. Barnen blir sedda utifrån sin egen personlighet och inte utifrån kön. Barns inflytande. Verksamheten utformas så att barnen utvecklas efter sina egna förutsättningar och får nya utmaningar. Det ska vara roligt att lära sig nya saker. Hälsa och livssti Denna drivkraft följer med oss i vår verksamhet och genomsyrar den pedagogik vi utövar, vi är alla Lika Olika och på så sätt Lika Värda. Vi ser även att miljön är mycket viktig och bidrar som en tredje pedagog i vår verksamhet och vi har då skapat ett stort rum som vi kallar för Ateljén där vi har en ateljerista som jobbar på heltid

Den är fylld med kunskap, inspiration och lektioner - anpassad för pedagoger i både förskola och skola att lära ut om barnkonventionen. Mina Rättigheter hjälper barn och unga att förstå vilka rättigheter de har, varje dag runt om i hela världen. Till exempel att: alla är lika mycket värda; vuxna ska tänka på vad som är bra. Barnen skall få möjlighet att skapa, konstruera och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som bland annat lera, målning, bild, musik, rytmik, motoriska övningar, sång, dans och digitala verktyg. På förskolan ser vi varje barn som en tillgång där alla är lika mycket värda. Alla är viktiga i gruppen och alla bidrar till den Läroplanen för förskolan (2018) är tydlig med vikten av ett värdegrundsarbete där ingen diskriminering får förekomma samt att förskolan aktivt och medvetet ska främja alla barns lika rättigheter och möjligheter (DO, 2015; Skolverket, 2018)

Sjöholmens förskola - Härryda kommun

Perla, alla är lika mycket värda - YouTub

 1. istrativa myndigheter eller lagstiftande organ, så långt det är möjligt,.
 2. Förskolans öppettider. Förskolans öppettider följer Malmö stads riktlinjer. Vi tillämpar maxtaxa. Alla barn på Kritans förskola är försäkrade i Folksam under vistelsen på förskolan och på väg till och från förskolan. Kritans värdegrund: Alla är lika mycket värda; Vi bryr oss om varandra; Vi visar varandra hänsy
 3. Rocka sockorna! Barnen och pedagogerna på förskolan Örnbacken har passat på att fira Rocka Sockorna Dagen som infaller 21 mars! Vi uppmärksammar allas olikheter och lika värde med hjälp av material från bland annat Barnkonventionen! Vi har pratat om att alla är lika mycket värda och ska ha samma möjligheter. Vi målade strumpor i olika [
 4. Jag är verkligen glad om jag har bidragit till att förbättra och höja kvalitet på våra förskolor. Men jag är inte ensam om att arbeta hårt för våra barn. De har en positiv framtidstro och det märks att alla medarbetare är lika mycket värda. Som anställd får du även utrymme att växa - och utvecklas,.

Förskola - Kvinnofolkhögskola

 1. Vindspelet är en avdelning med barn i åldrarna 1-2 år. På Vindspelet vill vi skapa förutsättningar för barnet och gruppen att vara med och påverka sin vardag på förskolan. Vi pedagoger arbetar med grundläggande värden och som goda förebilder för ett demokratiskt förhållningssätt i gruppen där alla ska känna sig lika mycket.
 2. På Alsterbro förskola strävar vi efter att alla barn och vuxna ska trivas och tycka det roligt att vara tillsammans. får med sig grundläggande kunskaper inför framtiden och att de har värderingar som till exempel att människor är lika mycket värda, olika är bra och tillsammans är vi starka
 3. Heidi Eriksson har läst specialpedagogprogrammet på MDH. - I stort sett hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med barn - den mesta tiden på förskola med barn mellan ett och sex år. Jag vill hitta lösningar där alla känner sig inkluderade. En miljö där alla är lika mycket värda och där olikheter är den normala kulturen, säger Heidi
 4. Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några artiklar som är bra att läsa först och att komma ihåg. I artiklarna 2, 3, 6 och 12 finns viktiga regler. När du läser de andra artiklarna ska du tänka på vad som står i de här artiklarna. Artikel 2 handlar om att reglerna gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda
 5. Vår förskola är certifierad Grön Flagg, vi tar ansvar och arbetar med hållbar utveckling. Vill ni komma och se hur vi har det är ni varmt välkomna att besöka oss! Ring gärna och boka en tid! Vår vision är: Alla människor är lika mycket värda och var och en ska respekteras för den man är. Ansök eller säg upp plat
 6. ns Pacific som en frisk fläkt på förskolan den första gången vi träffades
 7. Olika, men ändå så lika. Alla är lika värda! Bornholmsmodellen är känd runt om i landet och används flitigt inom många förskolor och skolor. Modellen syftar till att stärka barnets läs- och skrivutveckling samt förebygga ev. läs- och skrivsvårigheter genom bl.a språklekar

Det betyder att alla människor är lika mycket värda inför lagen. Alla har lika mycket rätt att skyddas av lagen och alla ska behandlas lika oavsett sexuell läggning, hudfärg, status, religion, etnicitet, funktionshinder. o.s.v. I FN:s konvention står det bland annat: Artikel 6: 1. Varje människa har en inneboende rätt till livet ALLA ÄR VI LIKA MYCKET VÄRDA Bergström Listigt, Alfons Åberg! Erlandsson-Svevar Bara två Güettler Nej ! sa lilla monster Güettler Stora monster gråter inte Henriksson Bokpuffar Karlsson Tekla tiger och JAG-boken Kruusval: Alla ska vara med! Fia och djuren Kulot Krokodilen och Giraffen - vilket kärlekspa

Alla barn är lika mycket värda. Vi ger barnen inflytande över verksamheten genom pedagogisk dokumentation. Vi följer barnkonventionen och har ett aktivt föräldraråd. Utvecklande lärande. Utmanande och föränderlig lekmiljö, pedagogiskt genomtänkt material och pedagoger som ser och utmanar varje barns kompetenser är viktiga ledord. Allas drömmar är lika mycket värda. I början av ett nytt läsår måste vi göra allt för att stötta våra studenter så att deras dröm blir uppnåelig. Det här är en krönika. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Vi lärare har ett privilegium. Oavsett om vi arbetar inom förskolan, högskolan eller däremellan får vi vara. Alla barn ska vara trygga i förskolan På varje förskola finns det en trygghetsplan. Den bygger på en gemensam tanke om trygghet, respekt, demokrati och att alla människor är lika mycket värda. I trygghetsplanen kan du läsa om hur personalen på för-skolan arbetar för att barnen ska känna sig trygga och h barnet känner trygghet och tillhörighet i förskolans gemenskap. Barnen behöver en tydlig struktur och en förutsägbar vardag med bra rutiner och regler. Hos oss ska alla barn känna att de har en tydlig plats i gruppen, att de blir sedda och att alla är lika mycket värda trots att vi är olika Lammhults förskolor Gäller från januari 2019 Lammhults förskolors vision rörande värdegrundsarbetet Våra förskolor är en plats där barnen har roligt tillsammans och där de under lekfulla former lär och utvecklas samt är måna om varandra. På våra förskolor ska alla känna sig trygga och lika mycket värda

Det är ju viktigt för alla barn att tidigt förstå att vi alla är olika, men precis lika mycket värda! Hoppas du hittar något kul i butiken, och vill vara med och bidra till en omgivning som speglar oss alla Nu blir alla chefer lika mycket värda. Nr 2/19 2019-03-19. Nu blir alla chefer lika mycket värda Nu blir hon snart rektor - igen. Hon är chef för tre förskolor och har inte alltid tid för dagliga möten med de små individer som nu samlas kring henne Vad respekt innebär kan vara otydligt, det finns säkert lika många olika förklaringar för vad respekt är som det finns människor på jorden. För oss på Ruth innebär respekt att alla personer är lika mycket värda oavsett etnisk bakgrund, kultur, religion, sexuell läggning etc. Att man bemöter varje individ på ett sjyst sätt, man ska kunna känna sig trygg att vara sig själv Utevistelse är mycket viktigt för oss därför är vi ute så ofta vi kan. Vi har närhet till skog som vi kan nyttja året om. Utemiljön delar vi med eleverna från förskoleklass upp till åk 6 då vi delar lokaler med grundskolan. På Hedlunda förskola får man vara sig själv och här är alla lika mycket värda Det gör man för att visa att alla människor är lika mycket värda även om vi är olika varann! Kromosomerna som vi berättade om ser nästan ut som 2 sockor så därför är det just sockor som vi rockar den 21/3

Förskolans värdeord är trygghet, lärande och framtidstro. Normer och värden/Trygghet. På Hemmanets förskola har alla pedagoger ett gemensamt ansvar för alla barn. att allas åsikter är lika mycket värda och att vi tillsammans formar våra dagar, vår gemensamma miljö och vår framtid I undervisningen ges eleverna chans att lära med alla sinnen och med olika inlärningsstilar. På skolan finns ett gott arbetsklimat med glädje och trygghet och personalen har positiva förväntningar på eleverna. Tryggheten har sin grund i ömsesidig respekt och tolerans för olika åsikter. På vår skola känner sig alla lika mycket värda ALLA ÄR VI LIKA MYCKET VÄRDA Bergström Listigt, Alfons Åberg! Erlandsson-Svevar Bara två Güettler Nej ! sa lilla monster Henn Elefanter i huset Karlsson Tekla tiger och JAG-boken Kruusval: Alla ska vara med! Fia och djuren Landström De nya flodhästarna Lindenbaum Doris drar Murray Prinsessan Victoria Rudebjer Du kan

Lagtext och styrdokument - Askersunds kommu

För att alla barn i gruppen ska kunna utveckla olika färdigheter så krävs det att alla först och främst kan komma överens, att det är tydligt vad som gäller i en grupp där alla är lika mycket värda, där alla vistas på samma premisser. Vi som arbetar i förskolan representerar de värderingar som svenska samhället vilar på Allas åsikter är lika mycket värda, och vi bemöter barnens åsikter med öppenhet och respekt. Vi möter varje barns behov genom ett aktivt lyssnande i det dagliga arbetetoch regelbundna utvecklingssamtal. Vi strävar efter att alla barnen ska känna trygghet, glädje och stolthet, nyfikenhet och lust inför sitt fortsatta lärande Alla språk är lika mycket värda och genom att blanda så kan vi också skapa en nyfikenhet hos barnen för olika språk, berättar Katarina Lindqvist-Nilsson, som är förskolechef i förskoleområde S3 som Gubbabackens förskola är del av. Trygga i sitt modersmål About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Sjöholmens förskola står för detta: Vi vill synliggöra mångfalden av kulturer, levnadsvillkor, tankar och känslor som finns i oss, i våra familjer, i våra sagor och på vår jord. Vi är alla unika och vi är alla lika mycket värda. Vi är nyfikna på varandra och vi lär av varandra

Arbeta med olikheterna! Förskoletidninge

Hundarna är olika, men lika mycket värda. =) En morgon kokade vi risgrynsgröt. Passade på att koka 10 portioner för mycket så det skulle räcka till att göra risifrutti på eftermiddagen. Mycket upattat mellanmål. En förmiddag bakade vi bröd tillsammans. Som ni ser fick bröden olika former och storlekar Förskolan - Mötesplatsen för lärande och glädje! Våra värdeord: Demokrati - vi bryr oss, vi hjälper och tar hand om varandra, alla är lika mycket värda, varje barn ska ha inflytande och kunna påverka sin vardag Lärande - vi uppmuntrar och tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära och leka, v Alla barn är unika och varje barns behov är viktigt för oss. Eftersom Du känner Ditt barn bäst lyssnar vi gärna på Dig. Tillsammans kan vi skapa trygghet! Profil. Prästkragen har en kristen profil. Vi vill förmedla en kristen människosyn, vilket innebär att alla människor är lika mycket värda och lika viktiga Mycket intressant skrift av dig Björn Johannesson..* * * Hmm..undrar om inte Göran Tullberg missuppfattade skriften här ovan..Den skriften som faktiskt började med de här orden..Skolan skall gestalta och förmedla alla människors lika värde..(Obs..lika värdeInte att vi kommer att bli lika eller att vi är det

Video: Vänskapsveckan på Vallmon - Tystberga förskolas blog

Vi är alla lika mycket värda På Hultdalsskolan får du vara den du är. Vi har inte några förutfattade meningar om varandra. Här betyder vi alla lika mycket. Vi visar att vi respekterar varandra genom att vi accepterar varandras personligheter och att allas åsikter tas på allvar Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020. Ansvarig för planen är: Rektor tillsammans med Solbackens pedagoger. Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar och personal på Solbackens förskola. Vår policy: Inget barn ska utsättas för några former av kränkande behandling, detta hör inte hemma i en verksamhet som ska genomsyras av att alla människor är lika mycket värda Välkomna till bloggen Förskolan! Jag har under snart 10 års tid utbildat och handlett pedagoger i förskolan i arbetet med demokratiuppdraget, lika rättigheter och normkritik som verktyg. Det som under dessa år fortsatt förbluffa och samtidigt förarga mig är hur detta uppdrag, trots sin unika plats i läroplan och lagtexter, konsekvent tycks glömmas bort elle Demokrati - Alla människor är lika mycket värda och ska vara aktiva medskapare i en skola som är i ständig pedagogisk utveckling för framtidens samhällsmedborgare. Skolan är en demokratisk mötesplats för familjer och personal samt boende på hela Kronanområdet Mitt övergripande mål är att barnen ska känna sig trygga, ha självtillit, respektera och visa hänsyn till sina medmänniskor. Familjedaghemmets värdegrund är att alla människor är lika mycket värda. Jag ger barnen den tid de behöver att utvecklas i sin egen takt i en lugn och stimulerande miljö

Handledningen är tänkt för alla förskolebarn, oavsett funktionsförmåga. Den bygger på Barnkonventionens grundprinciper och målet är att alla barn ska få kunskap om sina rättigheter. Barnen ska få förståelse för att alla människor är lika värda och att man ska respektera varandras likheter och olikheter Susanna Lundell: Alla lika mycket värda oavsett kön Tänk om alla killar redan i förskolan och skolan fick mindre tid och uppmärksamhet än tjejerna. Tänk om både tjejerna och killarna i skolan skulle uppleva detta som ett problem, eftersom bägge var så vana vid att tjejerna alltid var de som fick mest plats Värdegrunden är utarbetad av föräldrar och pedagoger och kombinerar lärandemål och värdegrundsmål i Läroplan för förskolan Lpfö 98 med våra egna tankar om vilka värden vi vill ska genomsyra vår förskola. Grundläggande för lärandet är enligt läroplanen att Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som. Inget barn borde utsättas för rasism på grund av sin etnicitet, hudfärg eller religion. Vi vill att alla ska lära sig att alla är lika mycket värda oavsett vad. Det borde vara självklart för skolor att ha vilja att motverka och föreläsa om rasism i skolan för att förebygga rasism redan vid tidigt ålder Vi fokuserar på värdegrunden, hos oss är det självklart att alla är lika mycket värda. En plats där alla bemöter varandra med respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Likabehandlingsplan, Skolbackens förskol

Artikel 2 slår fast att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barnet. Artikel 6 säger att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling Säffle kommun - en plats för alla Säffle kommun har ett förhållningssätt där alla människor är lika mycket värda och vi ska hitta en god balans mellan kommunens service och de individuella behoven oavsett vem du är eller var du bor i kommunen

Barnkonventionen - Jag vill vet

Förskolan berikar samhället genom barnens perspektiv, ger barnen en röst och en naturlig närvaro i det offentliga rummet tillsammans med alla i samhället. Barnkonventionen slår fast att alla barn är lika mycket värda och har sam-ma rättigheter och att ingen får diskrimineras. I våra förskolor är olikheten en styrka och tillgång Människovärde (jfr eng. human dignity, fr. dignité humaine, ty.Menschenwürde) är ett begrepp som används i etiska, religiösa, politiska och juridiska [förtydliga] sammanhang. Man kan tala om människolivets okränkbarhet eller om alla människors lika värde.. Man kan särskilja åtminstone två sinsemellan väsensskilda principer vad gäller människors lika värde Onsdag 18/11. Idag har vi tittat på en film från barnkonventionen, artikeln 2, som handlar om att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter och att ingen får diskrimineras På förskolan Kvarnens yngreavdelning har Liz, Maria, Mia och Therese under året arbetat i barngruppen med boken Fia och djuren, alla ska vara med. Mia berättar att boken innehåller ett både roligt och bra tema, hur man sak vara mot varandra och att alla är lika mycket värda

Hållbar utveckling - Förskolan FruktträdetFörskola - Kvinnofolkhögskolan

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda oavsett hur barnet ser ut, var det kommer ifrån eller vad det tror på. Inget barn får diskrimineras. Artikel 3: Barnets bästa ska komma först vid alla beslut som rör barnet Tallbackens förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Det innebär att vårt pedagogiska arbetssätt utgår från en tro på det kompetenta barnet. Vi tror på att se och bekräfta barnets individualitet och rättigheter. Vi arbetar mot ett demokratiskt samhälle, där alla är lika mycket värda Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala

virestadsfriskola

Pedagogisk planering i Skolbanken: Djuren på djuri

För oss är varje barn en värdefull och unik individ med inneboende förmågor, intressen, kunskaper och erfarenheter. För oss är varje barn rikt och barnets röst är viktig och betydelsefull här och nu. För oss är alla barn lika mycket värda och har rätt till ett likvärdigt och positivt bemötande Allas röster lika värda. Att alla våra elevers röster är lika värda är något som vi alla håller med om. Vi vill att de blyga ska ta plats, att de språksvaga ska våga tala och vi vill att alla ska bemöta varandra med respekt. När jag lärde mig om Kooperativt lärande, KL fick jag ett mycket bra verktyg som snabbt gav effekt både. I år firar demokratin 100 år i Sverige. 1921 fick nämligen både kvinnor och män rösta i riksdagsval för första gången. I en demokrati är alla lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Den som lever i en demokrati har rätt att tänka och tycka vad den vill, och får berätta vad den tycker öppet i tal och skrift Lika värde existerar inte, ingen då menar jag INGEN tycker att alla är lika mycket värda inte egentligen, och med all rätt. Vafan Fritzl är väl inget att hänga i julgranen precis, inte Obama heller om du frågar mig

hietaniemifriskola

Alla barns lika värde Om barnkonventionen UR Pla

Lammhults förskolor är en plats där barnen har roligt tillsammans och där de under lekfulla former lär och utvecklas samt är måna om varandra. På våra förskolor ska alla känna sig trygga och lika mycket värda. Alla har rätt till en trygg miljö och ska bemötas med respekt. Förskolan ska vara fri från diskriminering och. FN-dagen 2015 på förskolan. Skrivet av P-SabyHolm på 23 okt 2015 Postad i FÖRSKOLA Freden börjar med barnet Maria Montessori Barnen har idag rest med flyg /buss till olika kontinenter och smakat, känt, dansat, luktat, hört och sett mycket av vår värld Kursen är uppdelad i två delar. Första delen är självstudier som du gör individuellt när det passar dig, den öppnar den 10/11 och ska vara klar innan del 2 den 17/11. Den andra delen är en träff på Zoom där alla kursdeltagare träffas digitalt för att diskutera mänskliga rättigheter. Del 1 - Självstudier - Öppnar onsdag 10/1 • Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska känna sig välkomna, trygga och lika mycket värda. • Ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier, hot, våld eller kränkande behandling. • Alla ska ha lika goda möjligheter till lärande och utveckling. • Våra likheter och olikheter berikar vår verksamhet

Lönneberga - Markaryd