Home

74 ton Transportstyrelsen

Nu öppnas fler vägar för 74 ton i mellersta Sverige

Lastbilskombinationer för 74 ton är anpassade för den högre bruttovikten. Vikten fördelas på fler axlar vilket innebär att axeltrycket inte blir högre trots att fordonen väger mer. Det ställs också särskilda krav på stabilitet och accelerationsförmåga. I övrigt ser inte fordonen annorlunda ut än andra lastbilar BK4 Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, men beroende på fordonets axelavstånd kan tillåten bruttovikt vara lägre. Bärighetsklass BK4 - för fordon upp till 74 ton. Vägar med bärighetsklass 4 tillåter fordonskombinationer med upp till 74 tons bruttovikt Motoreffekt skall finnas motsvarande 5kW per ton. Men för vikter mellan 44 - 64 ton räcker 2kW per ton. Detta innebär att en tågvikt på 74 ton kräver motoreffekten 44*5+20*2+10*5 = 310kW. Kopplingskrav Kopplingsanordningarnas och fordonens prestandavärden ska vara minst lika höga som de beräknade kopplingskrafterna för det aktuella ekipaget

Vid ett införande av 74 ton behöver man sätta upp skyltar på de vägsträckor som inte klarar av 74 ton. En sådan omskyltning bedöms kosta runt 200 miljoner kronor som en engångskostnad. Redan idag sätter Trafikverket upp sådana skyltar på de vägsträckor som inte klarar dagens viktbegränsningar Nya regler banar väg för 74 ton. Övergripande / 2018 Nya regler banar väg för 74 ton Den 1 maj börjar Transportstyrelsens nya regler gälla om tekniska krav för 74 tons lastbilar. De nya reglerna är e

Inför detta har Transportstyrelsen tagit fram nya regler som började gälla den 1 maj. Den 1 maj började Transportstyrelsens nya regler gälla om tekniska krav för lastbilar på 74 ton. Reglerna är en följd av regeringens beslut att ändra trafikförordningen för att kunna införa en ny bärighetsklass på vägnätet, BK4, där fordon som är tyngre än dagens tillåtna 64 ton ska få köra På Trafikverkets kartor ser du var du får köra med upp till 74 ton. Kartorna visar även om det behövs dubbelmontage. Länskartor - finns för vart och ett av de tio län som har BK4-vägar. Länskartorna är de mest detaljerade. Regionkartor - finns för de fyra regioner som har BK4-vägar - Nord, Mitt, Väst och Syd Efter sitt anförande fick hon en fråga från Skogsindustriernas Karolina Boholm i publiken om när vi får se en höjning av bruttovikten på vägnätet till 74 ton. Transportstyrelsen och Trafikverket har lagt fram ett förslag på en sådan förändring på uppdrag av den tidigare regeringen

Det finns en rad olika fordon som kan gå på vägen eller i terräng. Olika fordon har olika krav på behörighet, hastighetsbegränsning, fordonsskatt och annat. Här försöker vi samla all information om vad du behöver veta för att köra olika fordon. Det kan vara bra att känna till olika definitioner på fordon Så vill Transportstyrelsen reglera 74-tonsekipage Inför en ny bärighetsklass för upp till 74 tons fordonståg, tillåt 32-metersekipage på allmänna vägar och kräv lämplighetsbesiktning. Det föreslår Transportstyrelsen i sitt regeringsuppdrag Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen och Trafikverket att vidta förberedelser för att fordonståg med en bruttovikt på upp till 74 ton ska kunna trafikera delar av det allmänna vägnätet

Allt fler vägar godkänns för 74-tonsbilar. Ett virkesfordon vars bruttovikt får uppgå till max 74 ton. Notera att bilen har fyra travar, vilket kan jämföras med tre travar på ett 64-tonsfordon. I december 2019 hade Trafikverket godkänt drygt 20 procent av de allmänna vägarna för lastfordon med max 74 tons bruttovikt Nu öppnas ytterligare 840 kilometer statlig väg i Norrbotten och Västerbotten för bärighetsklass 4 och därmed för lastbilar på upp till 74 ton, meddelar Trafikverket. Det innebär färre fordon för att transportera samma mängd gods, vilket är bra för både näringsliv och klimat

Bärighetsklasser (BK) på vägar och broar - Trafikverke

 1. Trafiken med 74 tons lastbilar väntas kunna starta i början av 2018. Trafikverket kommer avgöra vilka vägar som är lämpliga utifrån de principer regeringen fastställt. Trafikverket har publicerat en rapport om vilka vägar som är lämpliga att BK4-klassas. Transportstyrelsen kommer att ta fram tekniska krav för de nya tyngre fordonen
 2. dre även om det kommer att ske i viss omfattning
 3. ska utsläppen och företagen
 4. Beteckning: TSV 2015-1257 Beslutsdatum: 2015-04-24 Beslut Transportstyrelsen återförvisar överklagandet till den del som avser 4 kap. 39 § barlastflak Nya regler banar väg för 74 ton. Övergripande / 201
 5. Om fordonskombinationens bruttovikt blir högre än 64 så måste ekipaget uppfylla en rad nya krav (TSFS 2018:40) på start i backe sidostabilitet, bakåtförstärkning, spåravvikelse, motoreffekt mm. Transportstyrelsen har utvecklat ett beräkningshjälpmedel som underlättar kontroll av ett fordon kan kopplas samman i en kombination som är tyngre än 64 ton
 6. Trailer.se är en nyhetssajt för lastbilsbranschen som publiceras av Trailer. Trailer.se bevakar bransch- och produktnyheter då det gäller tunga lastbilar, släp, byggnationer, däck och andra tillbehör. Trailer.se skriver också om de lagar och politiska beslut som påverkar näringen och följer utvecklingen kring körtider, cabotage, trafikfrågor och allt som rör chaufförernas och.
 7. Transportstyrelsen anser inte att utredningens förslag om uppdrag gällande längre och tyngre lastbilar behövs, i och med att berörda myndigheter har fått ett regeringsuppdrag som syftar till att tillåta trafik med fordon med en vikt upp till 74 ton. Vad gäller bilpooler, så konstaterar Transportstyrelsen att området ä

Nya regler banar väg för 74 ton Den 1 maj börjar Transportstyrelsens nya regler gälla om tekniska krav för 74 tons lastbilar. De nya reglerna är en Spärrade bokstavskombinatione - Transportstyrelsen uppmärksammar att sista stycket på sidan 21 i avsnitt 1.2 bör justeras då regeringen den 1 april 2018 har beslutat om BK4 med en bruttovikt på 74 ton. - Transportstyrelsen föreslår att föreslagen lydelse i 4 kap. 3 och 20 a §§ i förslaget till förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211 Trafikverket och Transportstyrelsen ger grönt ljus för att köra med 74-tons-lastbilar på svenska vägar - men det kräver vissa lagändringar. Förutom särskild besiktning av fordon, släp och trailers föreslås att det inrättas en ny bärighetsklass för bilar med maxvikt 74 ton Det finns inga krav på att tunga fordon med en totalvikt på över 3,5 ton ska ha vinterdäck

Sveriges Åkeriföretag avråder från att köpa 74 tons fordon tills Trafikverket har beslutat hur de skall nyttja sitt nya mandat att föreskriva villkor. Dessutom är det oklart hur stort BK4 vägnät som kommer att öppnas under 2018 men enligt vad Sveriges Åkeriföretag erfar blir vägnätet mycket begränsat vägt 74-ton kunde utgången ha blivit en annan. Lagstifta om krav på vinterdäck Lastbilar har från 1 januari 2013 krav på vinterdäck på drivhjulen. Kravet infördes främst av framkomlighetsskäl och inte trafiksäkerhetsskäl. Som Transportstyrelsen framför är en anpassning a Sveriges första 74-tons flisbil invigd. I ett strålande väder invigde Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Martin Lundstedt, vd för Scania och Karin Medin, vd för Söderenergi, Sveriges första 74-tons flisbil idag. Bilen ingår i ett forskningsprojekt som drivs av skogsnäringens forskningsinstitut Skogforsk* oc Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen. Visa. Föreskriftsregister Gällanderegister Sök föreskrift Prenumeration Skogforsk: 74-ton är en viktig fråga Transportstyrelsen: Kvalitet i STFS ska ses över, och man kommer att återkomma till Trafikverket i frågan SKL: Ny sektionchef för Infrastruktur och Fastigheter på SKL är Maria Palme, man är i dagsläget underbemannade och har svårt att vara med i alla frågo

Vägnät och regler för 74 tons fordon - akeri

 1. ska utsläppen
 2. Trafiken med 74 tons lastbilar väntas kunna starta i början av 2018. Trafikverket kommer avgöra vilka vägar som är lämpliga utifrån de principer regeringen fastställt. De vägar som öppnas för 74 tons lastbilar ska hålla för den tyngre vikten. Transportstyrelsen kommer att ta fram tekniska krav för de nya tyngre fordonen
 3. Senaste veckan har både Regeringen och Riksdagen tagit två viktiga steg mot införande av 74 ton på det allmänna vägnätet. Riktningen är klar, men tempot skiljer

Om 74 ton 74TON.n

 1. Inför en ny bärighetsklass för upp till 74 tons fordonståg, tillåt 32-metersekipage på allmänna vägar och kräv lämplighetsbesiktning. Det föreslår Transportstyrelsen i sitt regeringsuppdrag
 2. SÅ skickar skrivelse om 74 ton Sveriges Åkeriföretag har skickat skrivelse till Transportstyrelsen med förslag till utformning av nya regler för fordon med högre bruttovikter, upp till 74 ton
 3. Det planeras för att ett första vägnät för fordonskombinationer upp till 74 ton men inom dagens längdbegränsning på 25,25 m kommer att öppnas under 2017. I regeringens uppdrag om tyngre fordon på det allmänna vägnätet till Trafikverket och Transportstyrelsen 2014-04-10 Näringsdepartementet (2014) anges bl a
 4. Länsstyrelsen i Norrbotten har ett förslag till hur det kan ske genom att regelverket ändras från att godkänna vissa vägsträckor för långa fordon till att godkänna fordonet, t.ex. enligt Transportstyrelsens rapport, bilaga 3. Åtgärderna för bruttovikt 74 ton kan ske enklare och snabbare än vad utredningarna föreslår

Sök på webbplatsen - Transportstyrelse

i detta fall är 74 ton inklusive fordonets vikt (Transportstyrelsen, 2017). Oavsett om det är 64-tons eller 74-tons ST-lastbilar så är antalet travar på fordonsekipaget lika. De konventionella 64-tons lastbilarna har sällan problem att uppnå maximal brutto-vikt. Dock är densitetsvariationer i virket, krokigt virke, och slarvigt lastade. Trafikverket och Transportstyrelsen har tagit fram ett sådant förslag. Alla relevanta remissinstanser - inklusive Naturvårdsverket och Energimyndigheten - är positiva till att tillåta 74 tons bruttovikt på det allmänna vägnätet. Studier visar att bränsleförbrukningen minskar med cirka 10-15 procent

Nya regler banar väg för 74 ton - Tidningen Proffs - En

 1. Effektivare fordon (74 tons lastbilar). Läs mer: 74ton.nu; Kilometerskatt, Transportstyrelsen, Volvo Lastvagnar, Parator, Skogsindustrierna, Sveriges Åkeriföretag, Riksförbundet Enskilda Vägar, olika skogsföretag och SSAB (vars höghållfasta stål är en av anledningarna till att ETT-bilen kan lasta så mycket)
 2. Transportstyrelsen kommer att betala ut 74 miljoner kronor i bara januari. Enligt Jonny Geidne, utredare på Transportstyrelsen, kan myndigheten se att många valde att köpa och ställa på sitt fordon i samband med att det nya systemet med klimatbonus trädde i kraft den 1 juli 2018
 3. Trafiken med 74-tons lastbilar väntas kunna starta i början av 2018. Trafikverket kommer avgöra vilka vägar som är lämpliga utifrån de principer regeringen fastställt. De vägar som öppnas för 74 tons lastbilar ska hålla för den tyngre vikten. Transportstyrelsen kommer att ta fram tekniska krav för de nya tyngre fordonen
 4. vid 23 ton. Kundanpassad kärra — VSV äger projektet och vi är ett utvalt åkeri för att köra det i fem år, berättade Morgan Kareliussen, ägare av Bälsås Åkeri AB. Han anser att 74-tonsekipage ger en positiv inverkan på miljön. Men han tycker inte att Trafikverket och Transportstyrelsen riktig

Trafikverket uppdaterar sin hemsida gällande BK

NVDB - Nationell vägdatabas - läs mer. Vid frågor eller synpunkter skicka e-post till nvdb@trafikverket.se. Ändringar i NVDB syns inte i NVDB på webb förrän nästa dag Dock med tillägg på 0,25 ton för varje 0,2m som axelavståndet överstiger 22,0 meter. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. BK4. För vägar med klassificeringen BK4 gäller max 74 tons bruttovikt. Denna Bärighetsklass gäller på ca 12 % av det svenska vägnätet Idag finns ganska många demonstrationsfordon som är 74 tons fordon men det finns betydligt färre demonstrationsfordon som är längre än den normala längden på 25,25 meter. Men ett enklare förfarande för att ansöka om dispens till Transportstyrelsen skulle möjliggöra att fler försöksfordon kommer tillstånd istället för att ligga på kö hos Transportstyrelsen Transportstyrelsen fick den 23 april 2014 i uppdrag av regeringen att föreslå regeländringar som ska göra det möjligt för fordonståg* med en bruttovikt upp till 74 ton att trafikera allmänna vägar. (Idag är högsta gränsen 60 ton.

74 ton ligger lite längre fram i tiden - Transportnyt

Fordonsregler - Transportstyrelse

Den nya bärighetsklassen, BK4, tillåter lastbilar på upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton. Redan 1 juli 2018 öppnades 6 706 kilometer av det statliga vägnätet i Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Värmland för 74 ton tunga lastbilar högsta tillåtna bruttovikten för fordonståg till 74 ton. Enligt förslagsställaren så har Trafikverket angett att de behöver cirka ett år från beslut för att tillgängliggöra det vägnät som fordonståg med högre bruttovikt än 64 ton ska få tillgång till. Tidpunkten för ikraftträdande av Transportstyrelsens föreskrifter ange Trafikverket släppte också i april 2020 en plan för den fortsatta implementeringen av bärighetsklass 4-vägnätet där målet är att upp emot 40% av det statliga vägnätet ska vara upplåtet för BK 4 (d.v.s. trafik upp till 74 ton) vid slutet av 2025

Så vill Transportstyrelsen reglera 74-tonsekipage

Näringsdepartementet Uppdrag om tyngre fordon på det

10 ton eller i fråga om tornsvängkranar minst 4 ton 9 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. 10 § Fordon som tas eller har tagits i bruk före den 1 januari 2013 får trots vad som sägs nedan godkännas mot de standarder som anges för fordon som tas i bruk den 1 januari 2013 eller senare. 2 kap. EG-direkti En lastbil är ett motorfordon som är avsett för godstransport.Lastbilar varierar mycket i storlek beroende på modell och användningsområde. Lastbilen kan definieras som en bil som varken kan anses vara en personbil eller en buss.I Sverige delas de in i lätta lastbilar, som högst får väga 3½ ton, och tunga lastbilar som väger mer än 3½ ton Den 1 maj börjar Transportstyrelsens nya regler gälla om tekniska krav för 74 tons lastbilar. De nya reglerna är en följd av regeringens beslut att ändra i trafikförordningen och införa en ny bärighetsklass i vägnätet, BK 4, där tyngre fordon än dagens tillåtna maxvikt på 64 ton ska t..

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. om brandskydd, branddetektering. och brandsläckning på SOLAS-fartyg. byggda före den 1 juli 2002; beslutade den 14 oktober 2009. TSFS 2009:97. Utkom från trycket. den 2 december 2009. SJÖFART. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 1 §, 5 kap 1 Juni 2015 höjs max bruttovikt för bl a timmerbilar till 64 ton efter ett regeringsbeslut. Bra, troligtvis för dem flesta, mer virke på samma timmerbilstransport (+4fub) borde ge billigare transporter och mindre miljöpåverkan. Nu hade branschen hoppats på att regeringen skulle godkänna 74 tons timmerbilar med en gång, men det ser ut. transportstyrelsen.se Vehicles Includes changes of ownership vehicle tax and compulsory road traffic insurance et 74 personer omkom i vägtrafiken under första halvåret 2021. Under januari-juni 2021 har 74 personer omkommit i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 2:a juli 2021. Det är 21 färre omkomna jämfört med motsvarande period 2020

Allt fler vägar godkänns för 74-tonsbilar - Skogfors

74 ton-arkiv - Trailer

Klart för bilar med 74 tons maxvikt 2018 - Transportnyt

Internationella godkännanden. Vägtrafik / Fordon Ett typgodkännande styrker att ett fordon eller en produkt uppfyller vissa krav. Intyg över överensstämmelse En innehavare av ett EG-typgodkännande för ett fordon, det vill säga tillverkaren, utfärdar för varje fordon Fordonen märks även med typgodkännandenumret (som anges på typgodkännandeintyget) Security - Kontakt. Luftfart / Luftfartsskydd - security Här finns information om telefonnummer, mejladresser etc. till oss som arbetar med Luftfartsskydd på Transportstyrelsen 74 ton testas i Skåne. I samarbete med GDL och Volvo testar Höganäs AB ett nytt lastbilsekipage för att transportera containrar med metallpulver från Höganäs till Västhamnen i Helsingborg. Ekipaget, som är ett så kallat HCT-fordon på 74 ton och har tagits fram tillsammans med Parator i Bollnäs, bygger på en Volvo FH16 dragbil som. 74 tons lastbilar för jobben och klimatet 1 Regeringen har beslutat om propositionen godstrafikfrågor som nu läggs fram till riksdagen. En lag om en ny bärighetsklass för väg, BK 4, kan träda i kraft den första juli 2017. Det innebär att delar av vägnätet kommer att öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret, TSF 2021-14, inkom 2021-09-23. (60 till 64 ton) och kommande utvidgning av 74-tons vägnät,.

 1. Möjliggörandet av 74 ton är bra för industrin och bra för klimat och miljö. Det ska främja trafiksäkerheten, och det ska inte riskera framtida värden som rör hållbarhet och bärighet. Jag vill därför särskilt understryka vikten av de medel som regeringen avsatt, hela ca 10 miljarder i nationell plan för att stärka vägnätet och klara högre bärighet
 2. Transportstyrelsen säger ja till tyngre fordon Publicerad 20 augusti 2014. Gasa. Bromsa. Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen utrett möjligheten till tyngre fordonståg och presenterar nu sitt förslag. Text. Andreas Svensson. Annons
 3. Transportstyrelsen ska utöver vad som följer av EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller 5 § Periodisk kontrollbesiktning ska ske av bilar med en totalvikt av högst 3,5 ton
 4. 8. Vid förnyelse, utbyte eller ersättande av körkort med gemenskaod 74, 75, 76 eller 77 som utfärdats före den 19 januari 2013 ska Transportstyrelsen i stället tillhandahålla ett körkort med behörighet C1, D1, C1E respektive D1E
 5. Transportstyrelsen Väg och järnväg Box 267, 781 23 Borlänge Besöksadress Jussi Björlings väg 19, Borlänge Telefon 0771-503 503 Omar Bagdadi Teknik väg Fordonsregler omar.bagdadi@transportstyrelsen.se 010-495 56 02 Telefax 0243-152 74 transportstyrelsen.se vag@transportstyrelsen.se 8-04-17 Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter.

Snart tillåtet med 74 ton? - Tidningen Proffs - En RIKTIG

X74 är beteckningen för ett tågset som operatören MTRX (tidigare MTR Express) använder i Sverige sedan mars 2015 [1] [2].Motorvagnarna är tillverkade av det schweiziska företaget Stadler Rail, har en maximal effekt på 4 500 kW samt en maximal hastighet på 200 km/h [3].De trafikerar linjen Stockholm - Göteborg.Tåget är en version av den Stadler FLIRT-modell som levererats till den. Trafikverket vill få rätt att bestämma villkor för de fordon som ska köra på BK4, det 74 tons vägnät som börjar öppnas upp våren 2018. - Vi säger nej i vårt remissvar till regeringen. Detta skulle innebära en konflikt med Transportstyrelsens ansvarsområde, säger Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag Boka din besiktning enkelt och snabbt Transportstyrelsen överväger att ändra reglerna för a-traktorer, skriver NWT.se. Det kan innebära att det blir tillåtet att köra dem i 60 kilometer i timmen - men med ett särskilt körkort. - Önskemålet finns både här internt och externt. Förr eller senare måste vi göra något, säger Björn Hansson, utredare på.

Video: Information om BK4 från 1 juli - Lastfordonsgruppe

Trailer - En del av din varda

Transportstyrelsens. 35 / 65. I branschens ledande kollektivavtal finns en huvudregel om hur länge en förare får arbeta utan rast. 74 ton. 61 / 65. Hur stor del av lastvikten ska lastsäkringen klara om det inte finns någon tipprisk Bara 74 omkom i trafiken första halvåret i år Transportstyrelsen vill göra elsparkcyklandet trafiksäkrare Totalt minskade utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken med cirka nio procent eller drygt 1,3 miljoner ton. 90 procent av detta beror dock på den minskade trafiken i och med den rådande pandemin Köra husbil över 3 5 ton Om du har haft körkort sedan innan den 1 juli 1996 har du rätt att köra personbil med maxvikt över 3500 kg Vid förnyelse, utbyte eller ersättande av körkort med gemenskaod 74, 75, 76 eller 77 som utfärdats före den 19 januari 2013 ska Transportstyrelsen i stället tillhandahålla ett körkort med behörighet.