Home

Avveckla KAD

och bör alltid övervägas i första hand. KAD-avlastning upp till 6 timmar räknas som förlängd blåstappning. Risken för KAD-relaterad urinvägsinfektion ökar med behandlingstidens längd. Det är viktigt att övervaka blåsvolymen och endast använda KAD när det behövs samt avveckla den så fort som möjligt. Arbetsbeskrivnin Placera sedan tuben med ett lätt tryck mot mynningen och spruta långsamt in resterande gel. Sätt en kompress för att motverka att gelen rinner ut. Det tar 3-5 minuter för bedövningen att verka. Bevara kateterns sterilitet under proceduren. För in katetern med god marginal (en kvinnas urinrör är cirka 5 cm) ständigt överväga möjlighet att avveckla kvarliggande kateter ; åstadkomma en så komplikationsfri behandling som möjligt ; patienten känner trygghet med kateterbehandlingen ; patienten själv kan ta ansvar för kontroller och enkla åtgärder ; avvärja eller begränsa negativ inverkan på livskvalite Hur ofta en kvarliggande kateter ska bytas beror på den enskilde patientens behov. Det första bytet bör dock göras inom 4-6 veckor. Efter bedömning av stenutfällning på katetern och i urinen samt efter utvärdering av patientens känsla av obehag beslutas tiden till nästa byte. Se också tillverkarens anvisning för längsta användningstid

Kvarliggande kateter som sätts genom urinröret, KAD. Katetern hålls ofta stängd med en propp eller en klämma och öppnas när du behöver kissa. KAD som står för kateter à demeure, vilket betyder kvarliggande kateter. Kvarliggande kateter som sätts genom urinröret och är öppen. Den är kopplad till en påse som samlar upp urinen Suprapubisk urinkateter är en kvarliggande kateter som placeras i urinblåsan genom bukväggen och kan användas av både män och kvinnor. Användningsområden är vid akut urinretention när urinrörskateter inte går att föra in. Suprapubisk kateterbehandling bör även övervägas när kateterbehandling beräknas pågå under längre tid Om patienten har en ökad blödningsbenägenhet ska den vara korrigerad innan spinala katetrar (epidural, intratekal) avlägsnas. Det är viktigt att ta hänsyn till om patienten står på ett läkemedel som påverkar koagulationen. Bortagande av kateter ska alltid ordineras av läkare

Utan KAD: Täta trängningar, frekventa miktioner, sveda vid miktion. Med KAD: Nytillkommen eller förhöjd feber, förändrad mental status, sjukdomskänsla eller dåsighet/trötthet utan andra kända orsaker. Flanksmärta, ömhet över revbensbågen, akut hematuri, obehag/smärta i nedre delen av buken Urinkateter - Information och råd till dig som fått en kvarliggande kateter (KAD) i urinblåsan Du som har blivit ordinerad en öppen kateter Katetern kopplas till en tömbar urinuppsamlingspåse med ventil i botten. Du tömmer påsen vid behov och byter påsen 1 gång per vecka. Vid byte töms påsen och slängs i hushållssoporna lång kateter som förs in med hjälp av ultraljud, vanligen i ett kärl på överarmen. Den är ej lämplig för hyperosmolära lösningar som total parenteral nutrition (TPN) och cytostatika. Midline kan erbjudas till patienter som ett alternativ till CVK när perifer venaccess är svår. Förutsättningar Ansva Utbildningen ger teoretisk grund om vikten av att följa riktlinjer beträffande vårdhygien och omvårdnad vid behandling av en patient med urinkateter. Deltagarna får lära sig att sätta en urinvägskateter på rätt sätt och att avveckla den. Teori varvas med praktisk träning. Syft KAD Ordet KAD används för kvarliggande kateter via urinröret. Förkortningen KAD är hämtad från det franska cathéter à demeure, som betyder just kvarliggande kateter. Neurogen blåsdysfunktion (blåsrubbning) Neurogen blåsdysfunktion är ett samlingsbegrepp för alla fel med urinblåsan orsakade av någon form av skada i.

Syftet med riktlinjerna KAD - bara när det behövs är att designa ett arbetssätt som har fokus på att förebygga UR eller behandla UR så tidigt som möjligt. Ett andra syfte är att minska andelen patienter som felbehandlas med KAD. Riktlinjerna KAD -bara när det behövs Risk för urinretention - vuxna och barn/ ungdo I det akuta skedet: Kateter à demeure. Om residualurin > 300 ml skall KAD lämnas kvar. Vid kort anamnes på blåstömningsrubbning innehåller blåsan ofta upp till 1000 ml. Vid längre anamnes kan volymen vara flera liter. I dessa fall skall blåstömning ske intermittent under längre tidsperiod för att ge urinblåsan möjlighet att restitueras Perifer venkateter (och/eller CVK) och KAD kan avlägsnas tidigast 8 timmar efter EDA- kateter borttagning. Patienten övervakas härefter avseende eventuell urinretention

Under kvartalet har Swedbank beslutat att avveckla verksamheterna i Ukraina och Ryssland. Satsningen handlar delvis om att avveckla rymdcentret i Bajkonur som efter Sovjetunionens sönderfall ligger i Kazakstan. Södra har beslutat att avveckla sitt ägande i massabruket Södra Cell Toft på grund av dålig lönsamhet Sidan granskades den 9 januari 2014. Innehållsansvarig: Lars-Göran Larsson Kir.klin USÖ Publicerad av Lars-Göran Larsso En suprapubisk kateter skall sitta minst tre dagar postoperativt. Anledningen till detta är att bland annat bukhinnan skall hinna läka tillräckligt efter operationen för att minska risken för att urin läcker ut i bukhålan vid avveckling. Innan katetern avvecklas skall patienten kunna kissa. Tidigare har v Avveckla KAD så fort det är möjligt. Indikation. KAD ska endast sättas efter läkarordination. För att minska risken för kateterrelaterad UVI skall KAD endast sättas, eller urintappning göras, på rätt indikation. urinretention: vid mer än 400 ml residualurin efter blåstömning KAD är en invasiv medicinteknisk produkt som ofta ger upphov till infektioner och skador, den skall därför användas endast på strikta indikationer. Överväg allti

PPT - Kateterkunskap PowerPoint Presentation - ID:3447519

Lärandemål. Utifrån din yrkesroll förstå att urinkatetersättning är en läkarordination och att ej legitimerad sjukvårdspersonal ska ha skriftlig delegering för att sätta KAD. Förstå aseptiken för att förhindra vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Ha insikt om skillnaden mellan ren och steril metod vid urin katetersättning Att ha en kateter innebär risk för allvarliga komplikationer. På bilden listas de viktigaste. Om en kateter inte går att avveckla, säkerställ att ballongen är urkuffad. Gela vid sidan av katetern. Kuffa ballongen med endast 1 ml luft/sterilt vatten och försök igen. Går det ej bör läkare konsulteras. Forcera aldrig ut en katete Äldre, multipelt sjuka patienter med svårigheter att avveckla KAD. Vid inkontinens och samtidigt genomgången stroke eller annan cerebral sjukdom. Remissen ska innehålla Inkontinens? Stress-, trängnings-, bland-Miktionsmönster. Hur ofta? Hur mycket? I vilka situationer? Atonisk blåsa? Hur länge? Volym. Neurogen blåsrubbning. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Finans och ekonomiministrarna i EU har inte förmått komma överens om gemensamma principer för hur avveckling av krisbanker ska gå till.; Då går JB Educations vd Anders Hultin ut och påstår att deras avveckling visar att systemet fungerar.; Marknaden tolkade Fedchefens uttalande som en. Kateter läggs om med speciell Statlock eller endast med ocklusivt förband. Microclave systemet skall helst användas. Denna byts var 7:e dag. Genomspolning var 12:e timme med endast 10 ml spruta (start/stopp teknik) Blodprover kan tas ur dessa katetrar (inte lika bra som vid PICC

KAD, kvinna - Vårdhandboke

Kvarliggande urinkateter - omvårdnad - Viss

 1. Man försöker alltid att avveckla KAD så snart som möljligt med tanke på omständigheterna, att ha KAD innebär alltid en infektionsrisk som man vill undvika. Du måste ju bli såpass pigg att du själv kan gå på toaletten. Efter att man har dragit den så vill man också se att du kan kissa själv så att urinblåsan inte är för full
 2. ska (Elpern et al., 2009). Psykosociala aspekter Infektioner är inte de enda problem en kateter kan framkalla. Enligt en intervjustudie av Wilde och Cameron (2003) kan KAD även påverka psykosociala aspekter och exempelvis h
 3. remissvaret av principiell karaktär. Det är rimligt att avveckla Swedpartnership framförallt utifrån principerna om att 1) styra effektivt gentemot målen för det svenska biståndet och 2) lokalt ägarskap och biståndets utgångspunkt i lokala prioriteringar, initiativ och behov
 4. istrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.. Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet
 5. Perikardpunktion är indicerat vid tamponad. Om tamponaden är manifest, eller om tamponad hotar, är en klinisk bedömning där ultraljudet bidrar vägledande. De viktigaste parametrarna som bör beaktas är hemodynamiken och anamnesen (tidsförlopp, bakomliggande orsak). Hemodynamik

KAD, man - inklusive film - Vårdhandboke

 1. Urininkontinens/prolaps, övriga symptom från de nedre urinvägarna (LUTS) Förklara diagnostik och förväntade resultat av behandling med kirurgiska och kons
 2. Prostatacancer. Prostatacancer är en cancerform som drabbar blåshalskörteln, prostata, och är den vanligaste maligna sjukdomen hos svenska män. Mer än 10 000 nya fall diagnostiseras varje år och denna siffra har ökat kraftigt sedan 1990-talet, framför allt på grund av ökad diagnostik. Uppdaterad den: 2020-06-16
 3. Det förekommer även att PICC-line kateter är svår att avveckla/lossna. Katetern får då avvecklas på röntgen. Efter avveckling ska katetern kontrolleras noga att den är hel och att hela katetern följt med ut. Skriv ut denna text . Undersökning av PICC-line
 4. 4. avveckla reaktorn på ett sådant sätt strålsäkerheten kan tillgodoses. Formell externremiss - SSMFS-K 7 Dokumentationen enligt första stycket ska i den omfattning som behövs redovisa de avvägningar och ställningstaganden, med tillhörande skäl, so

Stopp i kateter Smärtor Hög temp Urinläckage . OBS! Om nefrostomikatetern glidit ut måste en ny kateter sättas in snarast, kontakta ansvarig läkare. Avveckling av nefrostomikateter. Utensilier Handsprit Engångshandskar Plastförkläde Tvättsvamp med Klorhexidin 4% alternativt dränk tvättork med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Ljummet. Start studying Ortopedi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools ÖKAD VATTENTEMPERATUR 3 AVBRUTEN TRANSPORT OCH ÖKAD SEDIMENTATION 4 UTRIVNING AV DAMMAR 5 JURIDISKT FÖRARBETE 5 KOSTNADER VID EN UTRIVNING 5 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE 6 avveckla anläggningen för att slippa de kostnader, skyldigheter och risker som följer med en damm

Relaterad information. Sesampärmen - information om sexuellt överförda infektioner (STI) och smittspårning (Vårdgivarguiden) Nätverk inom blås- och tarmfunktionsstörning (Nikola.nu) - Blanketter med instruktioner för olika slags urin- och dryckesmätningar mm identifiera och avveckla katetrar som inte längre behövs, handhygien och korrekt skötsel av tömningsförmåga efter avlägsnande av kateter är viktigt (Madigan et al., 2003). Tillräckligt intag av vätska, särskilt vatten och information om fördelarna med tranbärsjuic

studerar till sjuksköterska och har varit på praktik, där fick man se skillnader på hur skolan lär ut och hur det egentligen. - Sida 1 • Efter 4 dygn med KAD växer det bakterier i urin och försvinner inte förrän KAD är borttagen. • Avveckla katetern så snart som möjligt! Hitta alternativ! OBS bladderscan för att undvika överfylld blåsa! • Ha inte kvar katetern några extra dygn för att det är bekvämt. • Vid tömning av påse, torka av ventilen för att undvik KAD-avlastning upp till 6 timmar räknas som förlängd blåstappning. Risken för KAD-relaterad urinvägsinfektion ökar med behandlingstidens längd. Det är viktigt att övervaka blåsvolymen och endast använda KAD när det behövs samt avveckla den så fort som möjlig

Kateter i urinblåsan - 1177 Vårdguide

Denna kateter är vit av polyuretan och finns med singel (4-5F) samt dubbel lumen (5-6F). Kateter finns i längd 45-55cm. Katetern ses på röntgen. Katetern har en slits proximalt framför Luer-lock hubben för sprutan. Denna öppnar sig vid flusch eller aspiration Att avveckla kommanditbolag då inte bolagsmän är överens kan bli betydligt dyrare och ta mycket längre tid, avveckla kommanditbolag kostnad inkluderar då bolagsverkets avgifter samt kostnader för en likvidators arbete Regeringen vill avveckla Bromma flygplats (Finwire) 2021-04-21 13:31 Regeringen vill lägga ned Bromma flygplats, rapporterar SVT.se. Regeringen har tillsatt en utredning. Detta frsvras allvarligt genom beslutet att avveckla krnkraften med kad anvndning av kol, olja och naturgas som fljd. Enbart det beslutet innebr kade utslpp av vxthusgaser med mellan 4 och 6 miljoner ton per r. Detta motsvarar ungefr en tredjedel av allt transportarbete p vg

Suprapubisk - Vårdhandboke

 1. Titel: inventering av KAD på Ortopedkliniken US Namn: Andreas Meunier Telefon: 34180 E-postadress: andreas.meunier@lio.se Projekttid: 2012-02-01till 2012-05-15 PEOE-nummer: 060-80401 Ev. frikod: Ev. Projektkod: Belopp: 30 000kr Sammanfattning (vad var problemet?) Ortopeden har traditionellt haft en relativ hög frekvens av KAD för sina patienter, ffa hos höftfrakturpatienter
 2. skad trots kateterbehandlingen efter 4 veckor kan man överväga att avveckla kateter och utrusta patient med stora blöjor. Man kan rekommendera patienten att sova på magen för att underlätt . Operera bort livmodern sexlust, att ta bort livmodern
 3. Lyssna. En näringsdrivande ideell förening driver någon form av näringsverksamhet. Det kan till exempel vara en idrottsförening som driver en kiosk. Ändamålet med föreningen måste vara ideellt, exempelvis religiöst, välgörande, vetenskapligt eller politiskt. Medlemmarna har normalt inget personligt ansvar för föreningens skulder

avveckla Swedesurvey Aktiebolag genom likvidation (prop. 2016/17:181, bet. 2016/17:NU24, rskr. 2016/17:333). Vid en extra bolagsstämma den 19 mars 2019 beslutades att bolaget skulle likvideras. Likvidationen avslutades den 17 december 2020. Under 2020 påverkades den statliga bolagsportfljen, likt privatägd VÃ¥rdavdelning postoperativt och utskrivning, Höftfraktu Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt. SkD eller Skånskan är en lokaltidning i Skåne med en komplett nyhetstjänst med senaste nytt, inrikes, utrikes, ekonomi och lokala annonser VÃ¥rdavdelning postoperativt och utskrivning, Höftfraktur. Läkarens ansvar • Daglig rond förmiddagar alla vardagar och till nyopererade under helger • Se över och justera aktuell läkemedelsbehandling • Bedöma förband, låromfång och distalstatus vid behov • Muntlig information till patient och anhörig vid behov • Ordinera riktad provtagning och odlingar om indicera Om operationen i sig innebär ett sannolikt längre behov av KAD bör en suprapubisk kateter sättas. En sådan är oftast mer praktisk för patienten och den är även lättare att avveckla efter.

Avlägsnande av kateter - Vårdhandboke

 1. kad användning av robotar, vilket ledde till kad ef ektivitet. Life & Pensions har också tagit sina frsta steg inom artifi - ciell intelligens (AI) genom att lansera en robot som chattar med kunderna. Flera lovande AI-relaterade projekt är på gång infr 2019 och efterfljande år. Hållbara fi nanser . Ett viktigt initiativ är Nordeas.
 2. Suprapubisk kateter Suprapubisk kateter innebär att en kvarliggande kateter sätts in i blåsan via bukväggen. Utförs av läkare och sköts som en vanlig urinkateter med kuff av personen själv eller av vårdpersonal. Behandlingstiden är ofta lång, flera månader KAD (Kvarliggande kateter) Kvarliggande KAD kateter via urinröret
 3. northcom. news innovativa nyheter frÅn northcom #1 december 2020. nytt n am ny pro n nytt m fil agasin. nya sepura scg22 en tetraradio i vÄrldsklass med bluetooth® och wi-f

kan börja avveckla de äldre systemen. Transformationen av banken gör nu att vi hittar nya arbetssätt. Vi skapar en plattare organisation vilket ger de enskilda medarbetarna större befogen­ heter. Det innebär också att vi kan fatta snabbare beslut och arbeta mer agilt. 2018 kännetecknades av utmaningar på intäktssidan, till följd av. av kadmiumhalterna i svensk åkermark. Slutmålet måste vara att få ned kad-miumhalterna i marken till garanterat ofarliga nivåer. Här spelar förutom han-delsgödsel också andra kadmiumkällor en viktig roll. Enighet råder om lägre kadmiumhalter. Det internationella arbetet med att avveckla användningen av hälso- och miljö

mano, kad būtina atsižvelgti į tai, kad praktikoje sunku naikinti romų gyvenvietes naudojantis ES ištekliais pagal tokias taisykles, kurios šiuo metu taikomos Europos regioninės plėtros fondui, nes po # m. prisijungusiose valstybėse narėse mažiausias gyventojų skaičius, į kurį atsižvelgiant nustatoma, ar gyvenvietė atitinka finansavimo iš būstui suteikti skirto biudžeto. Kontrollera 'upade' översättningar till svenska. Titta igenom exempel på upade översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Означите 'avveckla' преводе на српски. Погледајте примјере превода avveckla у реченицама, слушајте изговор и учите граматику

Kom ihåg att patienten ska ha KAD. Vid intrakraniell blödning ges 1-2 g tranexamsyra intravenöst. GCS 9-15. Övervakning (medvetandegrad, pupiller och pareser) Endast om svaret är nej på ALLA ovanstående punkter kan man avveckla eventuell rörelsebegränsning Inneliggande kateter under lång tid är inte sällan förenad med komplikationer som kan vara svåra att förebygga [1], och användningen bör ske på strikta indikationer. Ofta finns dock inget alternativ, och i Sverige har nästan 10 000 patienter, mest män, på särskilda äldreboenden en inneliggande blåskateter [2]. Även om vi vet att användningen av inneliggande katetrar [ Förskolenämnden beslutar att under juli 2021 avveckla verksamheten som bedrivs på förskolan Opalen 2. Kommunstyrelsen underrättas härmed om att förskolenämnden inte längre har besl u t ad e R iss ne roc kad en . I sa mba nd med d et så a v veckl ad es t vå mi nd re en het er i området

Kateterisering av urinblåsa - Region Kronober

NarkosguidenCirkulationssvikt och inotropa läkemedel - Narkosguiden. Cirkulationssvikt och blodtryckshöjande behandling. Av Kai Knudsen, Överläkare, Docent i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppdaterad 2018-12-10. Med inotrop behandling avses intravenös vasopressorbehandling med potenta kortverkande vasoaktiva. kad ohälsa bland anställda. Enligt genomförd granskning är den sammanvägda bedömning-en att omsorgsnämnden inte fullt ut bedriver en ändamålsenlig behålla och även avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. En trygg arbetsmiljö ska eftersträ Har du en fråga till oss? Undrar du till exempel hur du blir medlem, eller har du kanske glömt koden till ditt OKQ8-kort? Hitta svaret här

Video: KAD - att sätta urinkatete

Ordlista - Kateterfakt

Urinstämma. Urinretention hos äldre. - Praktisk Medici

Aspireras pus, eller föreligger det bakteriell växt vid odling av pleuravätskan, bör dränagebehandling övervägas. Vid behandlingen av empyem är mindre s k pigtail-drän oftast otillräckliga, och man bör om möjligt använda ett eller flera grova drän (t ex storlek 20) som möjliggör effektiv spolning och dränering av pleurahålan Katalog över pigtails och patchcords kad minimistandard till en rimlig hyra. Ett viktigt delmål har då varit att även låginkomsttagare skall ha möjligheter att Staten tvingades därför att avveckla mer-parten av subventionerna till bostadsbyg-gandet. Genom den höga inflation som rådde Vård- och omsorgsnämnden freslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att avveckla Vilans äldreboende när verksamheten på frvaltningens nya äldreboende på Tomasgården med 36 platser tas i bruk. Ärendebeskrivning . På Vilans äldreboende finns 32 särskilda boendeplatser och 8 lägenheter som kan disponeras utan biståndsbeslut Kvarliggande kateter (infektionsrisk) Kan vara tekniskt svår att lägga 2 Bedövar främst under öppningsskedet Blödningsrisk (koagulo-pati eller antikoagulantia) tionsanläggningar eller helt avveckla centraltillförseln av lustgas [32]. Hög exponering tycks påverka fertilite-ten negativt Vi har idag kad halten av v xthusgaser till ver 470 ppm. Innan industrialiseringen var halten 280 ppm. mm. Vad som kr vs r investeringar om 5-10 % av BNP rligen f r att bygga ett h llbart industrisamh lle och avveckla de oh llbara strukturerna

Epiduralsmärtlindring (EDA) på IVA, UVA och vårdavdelnin

Synonymer till avveckla - Synonymer

Storbråk mitt i nefrostominedläggande. av kvadrupelamputerad. 6 september, 2021. I fredags så fick min vänstra njure börja jobba på rätt sätt, dvs inte rinna ut i en påse utan ner i urinblåsan och sen ut den naturliga vägen. I fredags så pluggades nefrostomin igen och påsen plockades bort Det finns inget lagstadgat krav på vad som är en korrekt vidimering, dvs. när någon styrker att kopian överensstämmer med originalet Vissa pappershandlingar måste vi få in i original, medan andra kan vara kopior. Här beskriver vi Bolagsverkets regler för original och för att bestyrka kopior, avskrifter och utdrag En revolutionerande innovationssatsning Projektpresentationer den 12 mars 2019 1 Arctic Winery - tillverkning av mousserande fruktvin med champagnemetoden och svarta vinbär som bas 2 Bakterietillförsel ökar värdet av stallgödsel 3 BeeScanning 4 Beröringsfri feberdetektion för riskfri och effektiv djurskötsel 5 Daggstopp 6 E-handelsplattform för närproducerade livsmede 6 Remiss om Motion om avveckla Bromma flygplats och inleda en. planprocess för en hållbar stadsdel Dnr 526-18-1.5.1. Anmälningsärenden Ärendedokument Läs dokument (PDF) §5 Remiss av Motion om ö kad framkomlighet genom Brommaplan. Ärendedokument Läs dokument (PDF) 5

av kadmiumhalterna i svensk åkermark. Slutmålet måste vara att få ned kad-miumhalterna i marken till garanterat ofarliga nivåer. Här spelar förutom han-delsgödsel också andra kadmiumkällor en viktig roll. Enighet råder om lägre kadmiumhalter. Det internationella arbetet med att avveckla användningen av hälso- och miljö kad skruv eller rostfri detalj kan ingå. Specifikationen är giltig för alla av VMC sålda Kroneprodukter. XI Pigment Med miljöfarliga pigment avses här följande: Arsenik (inklusive föreningar) (3, 4) Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Cyanider (inklusive föreningar (5) Kadmium (inklusive föreningar) (3, 4, 5

1 inlägg har publicerats av kvadrupelamputerad den October 25, 2021. Efter två månader med, som det känns, en ständigt pågående urinvägsinfektion där det känns som om jag kissar taggtråd så kändes det ingenting då jag precis kissat på ett bäcken kad klimatpåverkan och samverkar brett med andra upphandlare kring utveckling av kriterier, underlag och uppföljning • Vi källsorterar avfall och underlättar källsortering för invånare och verksamheter, bland annat av plast för att minimera fossilt innehåll i restavfall till energiåtervinnin

När du surfar in på Energipress.se kan du läsa om produkter, innovationer och stora investeringar inom alla inriktningar i energisektorn. Du hittar viktiga och intressanta nyheter inom vindkraft, solenergi, bioenergi, kärnkraft, vattenkraft, elnät och energinät i Sverige, men självklart också om stora händelser som sker i resten av världen Efter två månader med, som det känns, en ständigt pågående urinvägsinfektion där det känns som om jag kissar taggtråd så kändes det ingenting då jag precis kissat på ett bäcken. Anledningen är att stenten precis plockats bort. I morse vid 20 över 7 så skrevs jag in på dagkirurgen vid Malmös sjukhus och alla förberedelse