Home

Olika typer av avtal

Sådana avtal karaktäriseras av att det för dessa föreligger formkrav för att de skall vara giltiga. Det finns en mängd olika exempel på formföreskrifter i den svenska lagstiftningen: avtal om köp av fast egendom, avtal om jordbruksarrende och kollektivavtal är exempel på avtal som måste vara skriftliga Olika typer av avtal i upphandlingsreglerna. Här hittar du beskrivningar av olika typer av avtal som omnämns i upphandlingsreglerna. Avtal som är undantagna från reglerna. Det finns olika undantagsbestämmelser som innebär att upphandlingsreglerna inte behöver tillämpas vid vissa typer av inköp Olika typer av affärsavtal Som företagare ingår du ofta olika typer av avtal. Som företagare är du skyldig att följa ingångna avtal. Såväl muntliga som skriftliga. Eftersom även muntliga avtal är bindande är det ett tips att ta för vana att bekräfta muntliga avtal skriftligen. OM AVTAL Vem har rätt att teckna avtal? För de..

Olika sorters avtal och deras kännetecken Minile

Avtal. Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera olika parter (personer eller företag). Ordet avtal kan ses som ett samlingsnamn för de olika typer som finns, t.ex. samboavtal, köpekontrakt, anställningsavtal. Under samlingsnamnet avtal går även handlingar som inte benämns som avtal, t.ex. äktenskapsförord eller som är. Olika typer av samarbete. Ladda ner gratis mall Granska ditt avtal och undvik fallgroparna Skriv sammarbetsavtal med hjälp av jurist som kan samarbetsavtal. De avtal som då skrivs utgår ofta från branschstandarder. Men inte sällan tillkommer vissa justeringar och tillägg Recensioner - Bländad av skönhet - dikter om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö Recensioner Bortrövad - en berättelse om tomtar, älvor och troll, av Anna Ocklind Recensioner Bärnstenar i vattnet, av Michèle Glatthar

Olika sorters avtal och kontrakt i upphandlingsreglerna

  1. Eftersom olika regler och lagar appliceras för olika typer av upphandlingar är det viktigt att avtal klassificeras rätt. Kontrakt gällande köp, leasing, hyra och hyrköp av varor faller under kategorin varukontrakt
  2. Anställningsavtal och olika anställningsformer. Visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning medan tillsvidareanställning gäller till dess någon av parterna avslutar den. Oavsett anställningsform, ska du se till att ha ett skriftligt avtal innan anställningen påbörjas. Anställningsavtalet är en överenskommelse om vilka.
  3. Olika typer av ramavtal. Ett ramavtal är ett avtal som.

Hantera olika typer av avtal och koppla bilagor. RMT+ gör det möjligt att hantera alla typer av avtal som du använder. Systemet stödjer flertalet filformat både vad gäller själva avtalet och kopplade bilagor Genomgång av olika typer av IT-avtal. Affärsavtalet och de allmänna bestämmelserna. System- och tjänsteleveransavtal, utvecklingsavtal (projektavtal och agil utveckling), outsourcing och andra driftavtal, molntjänster, hybridavtal (dvs. kombination av drift och molntjänster) samt licensavtal, Rättsfrågor som är centrala för. Det finns tre grundläggande typer av vinstdriven brottslighet. Den viktigaste formen och den som lagstiftningen i grunden av formad för att hantera är tillgreppsbrottslighet, dvs stöld, en del bedrägerier genom list och rån med mera. Även bidragsbrott (välfärdsbrott) ingår i denna grupp. Det handlar om brottslighet när något tas. Digitalisering av offentlig sektor innebär att olika typer av it-resurser behöver införskaf-fas genom upphandling eller avrop från ramavtal. För att formalisera inköpen träffas it-avtal med leverantörer om olika tjänster och produkter. Under informationssamhället Avtalet måste alltid vara skriftligt. Muntliga avtal är inte giltiga. Det finns två olika typer av jordbruksarrenden: gårdsarrende och sidoarrende. Skillnaden mellan dem är att det vid upplåtelse av gårdsarrende även ingår en bostad, vilket det inte gör vid sidoarrende

Två olika typer av sekretessavtal Ensidigt sekretessavtal. Ett ensidigt sekretessavtal kan vara bra att skriva vid exempelvis förhandlingar och inför kundrelationer. Det kan vara så att ett företag ska presentera sin affärside, arbetssätt och prislistor till kunden. Då kan ett ensidigt avtal bli upprättat mellan företaget och kunden Vi har olika typer av hyresavtal så du kan välja det som passar din situation. Standardavtal. Denna typ av hyresavtal är tills vidare och den som vi i första hand hyr ut på. Det betyder att du kan bo hos oss så länge du uppfyller våra boendevillkor men maximalt i sex år De flesta företag samarbetar med andra företag om köp eller försäljning av varor och tjänster genom olika typer av distributionsavtal. Avtal mellan företag som är verksamma på olika nivåer i en produktions- eller distributionskedja kallas inom konkurrensrätten för vertikala avtal När man väl konstaterat att ett avtal är ett arrendeavtal återstår att avgöra vilken typ av arrende som det är fråga om vilket ibland kan vara något komplicerat. Vi ska försöka reda ut skillnaden mellan de olika typerna av arrenden här nedanför. Olika typer av arrende. I svensk rätt finns det det finns fyra olika typer av arrende

Olika typer av skadeersättningar. Med obligatoriskt skadestånd eller skadestånd i kontraktsförhållande avses ersättning för skada som någon anser sig ha lidit på grund av träffat avtal mellan parter. Avtalet ger vägledning om hur att skadestånd skall beräknas och det förutsätts att part på något sätt har brutit mot avtalets bestämmelser och begått ett s.k. avtalsbrott Tilläggsmodulen Evolution Avtal säkerställer en effektivare uppföljning av organisationens avtal. Det innebär att systemet meddelar de ansvariga för avtalen när åtgärder behöver vidtas och håller ordning på för-längningsperioder samt när avtalen blir inaktuella. Med avtalsmodulen har du möjlighet att hantera olika typer av avtal Vilket innebär att avtal kan försvinna när en medarbetare slutar, förnyelser och uppsägningar av avtal kan missas eller gör att olika enheter i organisationen hanterar avtal på olika sätt. Nedan visar vi hur man kan påbörja arbetet med digitala avtalshantering samt några viktiga aspekter att ta hänsyn till vid val av digital avtalshantering Då är det en fördel att ha ett skriftligt avtal att falla tillbaka på. Avtal kan ingås på elektronisk väg. Någon speciell lagstiftning kring detta finns inte, utan samma regler gäller som för andra typer av avtal. Exempelvis är ett avtal som ingås via e-post som huvudregel giltigt. Problemet då är doc

Olika typer av affärsavtal - NyföretagarCentrum Sollentun

Onerösa och benefika avtal. Ett avtal kan vara ensidigt eller ömsesidigt förpliktande, beroende på om bara den ena eller båda parterna skall utge något. Ett ensidigt avtal - ett något oegentligt begrepp - kallas vanligen för ett benefikt avtal (av latin: bene facere, 'att göra gott').Ett typiskt benefikt avtal är en gåva Olika typer av avtal. När du ska köpa produkter och abonnemang kan du göra det på olika sätt. I butik, i ett stånd eller monter, via telefon eller internet, eller vid hemförsäljning. Avtal och regler varierar beroende på vilket försäljningsställe du använder Vi på Digitala Juristerna skriver och granskar flera olika typer av avtal till företag från 2000 SEK exkl. moms. Exempelvis kan vi skriva och granska även allmänna villkor, köpeavtal, uppdragsavtal, aktieägaravtal, äktenskapsförord, samarbetsavtal, sekretessavtal m.m. Dessutom kan vi granska och komplettera dina befintliga avtal Nu behöver du inte betala tusentals kronor för dina dokumentmallar och avtalsmallar. Här kan du som företagare ladda ner de vanligaste mallarna (Word och PDF), helt gratis. I listan finns även flera premium-mallar som du kan köpa styckvis eller beställa skräddarsydda för att spara tid. Sök efter mallar genom att skriva i fältet nedan

När det kommer till olika typer av byggprojekt måste du som ska utföra projektet bestämma dig för vem som ska bygga och hur de olika ansvarsområdena skall vara fördelade. Som komplement till lagen kan ABS09, ett avtal framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier med flera,. Välja avtal. Det finns över hundra elhandlare att välja mellan och många erbjuder flera olika typer av avtal. Priserna på elhandelsavtal ändras löpande. Du kan jämföra aktuella priser på elhandelsavtal i Elpriskollen. » Om olika typer av elavtal och deras prisutveckling. Boende i hyres- eller bostadsrät Elpriser statistik. I det här avsnittet hittar du information om månadens spotpris för el och ser statistik för olika typer av avtal. Statistiken ger en bild av elprisets utveckling och gör det möjligt att bilda sig en uppfattning om det elpris du själv betalat eller har fått ett erbjudande om. Senast uppdaterad: 2021-10-26 09:37 Det webbaserade arkivet gör det säkrare och smidigare att lagra och återsöka olika typer av avtal. Om du exempelvis vill kontrollera att priset på en faktura är avtalsenligt så klickar du enkelt fram avtalet direkt från MediusGo Invoice. Du får även automatiska påminnelser när avtal håller på att löpa ut Avtalet måste då fyllas ut. Hur detta ska gå till beror på vilken typ av avtal det rör sig om. För vissa typer av avtal finns tvingande lagregler och i andra situationer kan till exempel handelsbruk eller sedvänja användas. Andra frågeställningar som kan uppstå är om avtalet kan ogiltigförklaras. Kan det till exempel sägas upp

Avtal - Lexly.s

Anläggningsmaskinindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal för maskin­entre­prenad­arbeten. Se även. Att använda index i avtal. Kontakt. Svante Flodén, Maskinentreprenörerna i Sverige AB. Telefon 08-762 70 65 E-post svante.floden@me.se. Dela sidan: equalizer. Statistikdatabasen Olika typer av besiktningar . I det här avsnittet beskrivs några olika typer av besiktningar, hur de i normalfallet går till och vad de kan få för följder. Utgångspunkten vid en besiktning är alltid de avtal som finns mellan parterna. De flesta besiktningar av småhus har konsumenttjänstlagen och Allmänna Bestämmelse Detta är skillnaden mellan olika typer av distributionsavtal Agentavtal. Ett agentavtal skiljer sig ifrån ett kommissionsavtal genom att agenten agerar i huvudmannens namn (leverantörens). En kommissionär agerar i eget namn. Agenter ersätts vanligen i form av provision

Mallar. På denna sida delar vi med oss av mallar för olika typer av avtal samt mallar för hur skrifter till domstol kan se ut som exempelvis stämningsansökningar och svaromål. Det är fritt fram att använda samtliga mallar. Om ni har frågor kring mallarna eller är i behov av konkret juridisk hjälp så är ni välkomna att kontakta oss. Har du frågor om belöningssystem eller om du ska skriva på ett avtal som innehåller någon form av belöningssystem så får du gärna kontakta Civilekonomernas medlemsjour på 08-556 912 60 eller ombudsman@civilekonomerna.se för rådgivning. Policydokument för olika belöningssystem | 2019-03-07 gen olika typer av avtal utan att vi alltid tänker på det i varje enskild situation. Vissa avtal genomförs direkt, exempelvis ett köp i matbutiken eller parkering av bil under en timme på allmän parkeringsplats. Andra avtal löper under längre tid såsom ett anställningsavtal eller hyra av bostads-lägenhet Kommersiella avtal. Våra jurister inom kommersiella avtal bistår med att upprätta, granska och förhandla olika typer av avtal och kan hjälpa er med t.ex. avtal om leverans, tillverkning och inköp, avtal om service och underhåll och andra tjänsteavtal, joint ventures, aktieägaravtal och andra former av samarbeten, omstruktureringar, sekretessavtal och avsiktsförklaringar Det finns förstås många olika typer av avtal. Ofta handlar det om att en part har upprättat avtalet medan den andra parten ska godkänna det. Så fungerar till exempel användarvillkor och sekretessavtal. Andra typer av avtal kan vara: Personalavtal; Löneavtal; Kundavtal; Gemensamt för alla avtal är att de måste finnas tillgängliga.

Det finns många olika typer av elavtal och det kan också göra en stor skillnad i pris mellan olika avtal. Det finns i stort sett tre typer av elavtal på den svenska marknaden. Vi kommer nedanför förklara dessa mer ingående. Men rent generellt så är ett elavtal det avtal du tecknar med ett elbolag. Elavtal [ Ekonomiska avtal för olika typer av böcker Här följer korta beskrivningar av olika avtalstyper. Det vanligaste när det gäller helillustrerade bilderböcker är royaltyavtal, där royaltyn delas lika mellan författare och bildskapare. För böcker med mindre illustrationsgrad ser erbjudandena olika ut. Se Pdf Fördjupnin

Dane Stattin, Senior Associate | DLA Piper

Allmänt om arrende. Arrende är en upplåtelse av jord mot betalning. När du upplåter din mark för arrende kallas du för jordägare. Du som får tillgång till marken kallas för arrendator. Det finns fyra olika typer av arrende: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende De flesta av oss har skrivit avtal i olika skeden av livet. Hyres- eller anställningskontrakt är några av de vanligaste avtalen, men också i samband med att vi tecknar mobilabonnemang görs ett avtal upp. I dessa fall är det dock sällan vi själva som är initiativtagare, om vi inte är hyresvärdar eller arbetsgivare Byrån lämnar också juridisk rådgivning och upprättar olika typer av avtal. Ingen fråga är för liten eller för stor, och framför allt inte för dum. Privatpersoner anlitar byrån för att få hjälp med frågor inom fastighetsrätt och familjerätt och företag använder byrån som sin egen bolagsjurist och får på det sättet kreativ rådgivning inom affärsjuridik Ekonomiska avtal för olika typer av böcker Här följer korta beskrivningar på olika avtalstyper. Det vanligaste när det gäller helillustrerade bilderböcker är royaltyavtal, där royaltyn delas mellan författare och bildskapare - såvida man inte är ensam upphovsman. För böcker med mindre illustrationsgrad ser erbjudandena olika ut

Olika typer av samarbete - Trygga Avta

Nedan går vi igenom de mest centrala punkterna som bör framgå av ett hyresavtal och viktiga saker att ta hänsyn till vid olika typer av hyresförhållanden. Om du behöver hjälp med att upprätta ett hyreskontrakt är du varmt välkommen att kontakta Lavendla på 0770 - 33 90 70 Bevakning av tidpunkter Ett avtal kan innehålla flera typer av klausuler som är villkorade till olika perioder och tidpunkter som behöver bevakas löpande. Exempel på detta kan vara: • Priser som är knutna till någon form av index • Kontraktsperiod • Kontraktets uppsägningstid • Förlängningsklausuler • Optione Ny bok: Komplexa samarbeten kräver nya typer av avtal. Medan affärslivet i mångt och mycket har förändrats under de senaste åren har sättet som vi ingår samarbeten på inte gjort det. I boken Contracting in the New Economy beskriver David Frydlinger, managing partner på Cirio, och tre medförfattare hur företag och organisationer kan. 5.3.1 Olika typer av avtalsbrott ; Olika typer av avtalsbrott LISTEN_ARTICLE_BUTTON Sluta läsa. Texten uppdateras och är snart tillbaka! Lagar (Notisum.se) Avtalslagen. Köplagen. Legal Counsel. Gabriella da Silva Rondahl Senior Legal Counsel. gabriella.da.silva.rondahl@fondia.com +46 73 151 21 44. olika typer av cirkulära avtal för återvinning i Europa, för att sedan analysera vilka problem avtalen löser och inte löser på marknader för avfall, och vilka problem de skulle kunna lösa i en svensk kontext. För att studera cirkulära avtal har tre olika europeiska fall studerats; Gröna avtal i Nederländerna, Kvalitets

Trimble VRS Now | Trimtec

Olika typer av avtal - Ebes förlag manus Ebes förla

Olika typer av offentlig upphandling. Offentliga upphandlingar kan ske på olika sätt. Vilken form som används vid varje givet tillfälle är en snårskog som baseras på ett tröskelvärde och mängder med andra omständigheter. Knapphet om tid och typ av vara/tjänst är några av de faktorer som påverkar upphandlingsformen Vi går igenom hur du steg för steg kan planera och genomföra förhandling av hyresavtal, villkorsändringar, kontrakt och omförhandlingar. Stort fokus ligger på att du ska få lära dig olika förhandlingstekniker som lämpar sig för olika typer av förhandlingar. Teoretisk kunskap blandas med verklighetsbaserade övningar Det finns många e-signeringsverktyg som integrerar med Upsales. Men andra verktyg har inte separata Workspaces för att skapa och hantera olika typer av avtal, för till exempel sälj, ledning och HR. Och där du kan kontrollera behörighet mellan olika affärsområden. Det var viktigt för oss. Läs hela story Läs mer om våra olika typer av avtal under Teckna avtal eller kontakta oss om du har frågor. LÄS MER OM OSS. Välkommen in till oss på en kopp kaffe! Vi berättar gärna mer om vårt arbete för att du som kund ska få det bästa upplägget Olika typer av ersättningar Sidan blev senast uppdaterad: 2021-06-28. Det finns ett antal olika slags ersättningar att hålla reda på vid utställning, uppdrag, hyra, upphovsrättsligt utnyttjande och så vidare. Här hittar du en kort sammanställning av olika ersättningstyper

Kundkrafts medlemmar delar med sig

Avtalsformer inom offentlig upphandling - Pabli

3 olika typer av påföljder vid avtalsbrott. För det fall att en avtalspart inte uppfyllt sina förpliktelser gentemot sin motpart, kan det utgöra ett avtalsbrott. Det kan exempelvis röra en köpare som är försenad med betalning av en vara eller en säljare som inte levererar varan i tid. När en avtalspart gjort sig skyldig till. Olika typer av teknik Eftersom vi är opartiska, ger vi inga råd om vilken leverantör som är bäst, eller billigast. Däremot kan vi hjälpa till att reda ut begreppen kring olika tekniker och vad du bör tänka på innan du skaffar abonnemang med hjälp av enkla checklistor Olika typer av transporter. Bedömningen av vilken typ av transport som transportören genomför görs utifrån var godset lastas på och av samt vilket land som fordonet är registrerat i. Bilateraltransport. Transport av gods mellan två stater varav fordonet är registrerat i den ena Re: Priser för olika typer av konsultjobb inom skogen #641780. Det är väl som med alla uppdrag en fråga om tillgång och efterfrågan. Vi tog 1200 kr/tim + omkostnader häromåret för ett större skogligt planeringsuppdrag. Beställaren ifrågasatte inte det priset

Energianskaffning - Eneas

Statistiska centralbyrån (SCB) tar på uppdrag av Fastighetsentreprenörerna fram ett Fastighetsserviceindex. Syftet är att mäta ändringar i kostnader för fastighetsservicetjänster. Fastighetsserviceindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal. Metod. Fastighetsserviceindex är ett fastbasindex. Bastidpunkt är. Olika typer av arbetsglasögon. Kärt barn har många namn. Bildskärmsglasögon, terminalglasögon, arbetsglasögon. De flesta företag har avtal med en optiker dit arbetstagaren kan vända sig för att göra en synundersökning och beställa glasögon Avtalet gör att Sverige står ännu bättre rustat inför olika typer av allvarliga kriser. Krislägesavtalet är en viktig del i samhällets krisberedskap. Under coronapandemin har tio regioner använt sig av avtalet, som i en kris reglerar arbetsvillkor och ersättningar för 1,2 miljoner anställda i bland annat vården, omsorgen, skolan och räddningstjänsten Ny bok: Komplexa samarbeten kräver nya typer av avtal. 2021.06.28. Medan affärslivet i mångt och mycket har förändrats under de senaste åren har sättet som vi ingår samarbeten på inte gjort det. I boken Contracting in the New Economy beskriver David Frydlinger, managing partner på Cirio, och tre medförfattare hur företag och. för akademiker i fyra Sacoförbund som täcks av olika typer av avtalskonstruktioner. Resultaten visar att den genomsnittliga löneutvecklingen har varit densamma för personer som täcks av avtal med respektive utan siffror. Den lokala och individuella lönesättningen, och särskilt den sifferlösa avtalskonstruktionen, har ifrågasatts blan

Avskogning - Globalis

Anställningsformer och anställningsavtal Ledarn

Så här påverkar olika typer av arbete din rätt till ersättning. Om du har haft något slags extraarbete eller uppdrag vid sidan av ditt ordinarie arbete ska du kolla upp vad som gäller för dig om du blir arbetslös. Samma sak gäller om du blir erbjuden ett uppdrag eller extraarbete under pågående arbetslöshet Olika typer av arbeten och uppdrag påverkar din rätt till ersättning på olika sätt. Därför är det viktigt att du kollar upp vad som gäller just för dig när du blir arbetslös och ansöker om ersättning för första gången, eller när du blir erbjuden ett extraarbete/uppdrag under tiden du får a-kassa.. Hör av dig om du har några frågo

Det finns dock flera olika sätt att ingå avtal genom med olika förutsättningar för huruvida de är bindande eller inte. De vanligaste formerna är det som i lagen benämns som Konsensualavtal, Formalavtal och Realavtal. Konsensualavtal. Dessa former av avtal är giltiga även fast de upprättats genom en muntlig överenskommelse Begreppet avropsavtal är i nationalencyklopedin definierat som en köprättslig term som innebär att köparen under viss bestämd tid har rätt och vanligen också skyldighet att hos säljaren vid olika tidpunkter under avtalstiden beställa, avropa, vissa delar av den i avropsavtalet bestämda kvantiteten. (Nationalencyklopedin. Arrende och hyra är en särskild form av ett nyttjanderättsavtal. Arrendeavtal får skrivas in i fastighetsregistret inskrivningsdel om det inte sägs annat i avtalet. Det finns olika typer av arrende: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende Avtalen kan se olika ut i olika typer av verksamhet. Timbank. Är oftast kopplad till flextid eller lokala avtal. En rekommendation är att det är fasta gränser på timbanken och att ersättningen för tiden kopplas till centrala avtals ersättningsnivåer. Delade turer För dig som är förtroendevald och har rätt att förhandla (förhandlingsmandat). När är det rätt att kalla till förhandling, vad ska du tänka på när du kallar eller blir kallad av arbetsgivaren och hur skriver du en förhandlingsframställan? Läs om hur du gör och om dina rätt- och skyldigheter vid olika typer av förhandlingar

Flera av frågorna handlar om hur man vill att det framtida avtalet ska fungera och hur upphandlingen ska göras. Det är viktigt att ta med dessa frågeställningar när man gör sin marknadsanalys så att de potentiella leverantörerna kan bidra med information om hur marknaden fungerar i leveransen. Olika typer av anbudsområde Alla träffar vi dagligen olika typer av avtal utan att vi alltid tänker på det i varje enskild situation. Vissa avtal genomförs direkt, exempelvis ett köp i matbutiken eller parkering av bil under en timme på allmän parkeringsplats. Andra avtal löper under längre tid såsom ett anställningsavtal eller hyra av bostadslägenhet

Olika typer av överlåtelser. Ett företag kan antingen överlåtas genom aktieförsäljning, andelsförsäljning eller inkråmsförsäljning. Detta avtal kan användas i samtliga fall. Aktieförsäljning . Som framgår av namnet kan en aktieförsäljning kan endast bli aktuell i ett aktiebolag Det finns två olika typer av löpande skuldebrev: Innehavarskuldebrev. Dessa skuldebrev är ställda till innehavaren av lånet. Den som har ett sådant brev i sin ägo har rätt att kräva summan av låntagaren utan övriga dokument. Orderskuldebrev. Denna typ av skuldebrev är ställda till en given person eller order

Attesträtt mall, attesträtten är knuten till företagetsTrimble Business Center - behandling av mätdata | Trimtec™Surfcom Touch 50Tor Dunér - Föreläsare på BG Institute

De flesta privatpersoner och företag ingår olika typer av avtal regelbundet. Det kan till exempel handla om hyresavtal, uppdragsavtal eller entreprenadavtal som regleras av avtalslagen, och idag är det vanligast med så kallade standardavtal som används i många olika situationer Olika typer av PPH-avtal Det finns olika typer av PPH (Patent Prosecution Highway)-avtal. Grunden för en PPH-begäran utgörs av ett positivt beslut för en nationell ansökan eller en PCT-ansökan, och avtalet med respektive myndighet avgör vilkendera ansökan du ska ha Det kan vara många olika typer av avtal som ett företag behöver i sin verksamhet såsom till exempel aktieägaravtal, överlåtelseavtal, samarbetsavtal, franchiseavtal, hyresavtal, leasingavtal, VD- och anställningsavtal, licensavtal, konsultavtal, sekretessavtal och återförsäljaravtal Olika typer av samarbete. Tänk igenom vad du önskar från samarbetet. Se till att båda parter blir nöjda och känner nyttan i samarbetet. Var tydlig med risker och problem för alla parter. Prata genom och lyft möjliga risker och problem. Utvärdera årligen. Var ärlig och lyssna noga. Låt slutsatserna färga fortsatt samarbete